Kommunstyrelsen, möte 23.4.2018

Protokollet är granskat

§ 141 Lagligheten och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 9.4.2018

Beredare

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen konstaterar i det syfte som avses i 96 § i kommunallagen att kommunfullmäktiges beslut 9.4.2018 har kommit till i riktig ordning och att de inte annars heller strider mot lag eller förordning, så de kan utan hinder verkställas.

Dessutom fattar kommunstyrelsen separata verkställighetsbeslut enligt följande:

24 § Detaljplanen för Hauklampi, beslut om detaljplanens framskridande

Beslutet har sänts till kommunaltekniska sektorn.

25 § Svar på fullmäktigemotion 8/2016 - Byggande av cykeltak och ett låssystem för cyklar

Beslutet har delgetts kommunaltekniska sektorn.

26 § Svar på fullmäktigemotion 9/2016: Inrättande av en befattning som hissombudsman på projektbasis

Beslutet har delgetts kommunaltekniska sektorn.

27 § Svar på fullmäktigemotion 4/2017: Ansvarsfull och hållbar anskaffning av mat

Beslutet har delgetts kommunaltekniska sektorn och sektionen för serviceproduktion.

28 § Fråga till kommunstyrelsen om situationen inom hemvården i Kyrkslätt

Frågan har sänts till vård- och omsorgssektorn för behandling före utgången av maj.

29 § Fullmäktigemotion nr 7/2018: Påskyndande av planen för Åängen

Motionen har sänts till kommunaltekniska sektorn för utlåtande.

30 § Fullmäktigemotion nr 8/2018: Vägarna i Kyrkslätt i skick

Motionen har sänts till kommunaltekniska sektorn för utlåtande.

31 § Fullmäktigemotion nr 9/2018: Situationen för de personer i Kyrkslätt som omfattas av den s.k. aktivmodellen

Motionen har sänts till kommunutvecklingssektionen/utvecklingsdirektören för utlåtande.

Beslut

Beslut enligt förslaget.


Sökande av ändring

Anvisning för rättelseyrkande

 

Rättelseyrkande till kommunstyrelsen

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstolen. Ett rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Myndighet till vilken rättelseyrkande ska framställas

Rättelseyrkandet framställs till kommunstyrelsen i Kyrkslätt.

 

Tidsfrist för rättelseyrkande

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får rättelseyrkande framställas första vardagen därefter.

 

Rättelseyrkandets innehåll

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I rättelseyrkandet som ska riktas till kommunstyrelsen ska anges

 

- det beslut i vilket rättelse söks

- till vilka delar rättelse söks i beslutet och hurdan rättelse som yrkas

- de grunder på vilka rättelse yrkas

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer

- ifall beslutet om rättelseyrkande kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

- om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet uppges kontaktuppgifterna till denna person.

 

Inlämning av rättelseyrkandet

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

Omprövningsbegäran ska postas i så god tid att den hinner fram till kommunens registratur, på den sista dagen för tiden för begäran om omprövning, innan registraturens tjänstetid slutar. Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.

 

Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Besöksadress: Ervastvägen 2, servicekontoret eller registraturen 1 vån., Kyrkslätt

 

Tjänstetid: 8.30 - 16.00, måndagar 8.30 - 17.00

 

tfn växel 09-29671, fax (09) 8786 053

e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Avgift för behandling av rättelseyrkandet

Ingen avgift tas ut för behandling av rättelseyrkandet.

 

 

 

 

 

Frågor