Kommunstyrelsen, möte 23.4.2018

Protokollet är granskat

§ 130 Kyrkslätts anslutning till det internationella klimatnätverket Covenant of Mayors for Climate and Energy 2030

KIRDno-2017-1246

Beredare

  • Sari Soini, ympäristöpäällikkö, sari.soini@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Stadsdirektörernas generalmöte (Covenant of Mayors) inledde sin verksamhet i Europa år 2008 med målet att förena de lokala myndigheterna för genomförande och frivilligt överskridande av EU:s klimat- och energimål. Avtalet har senare utvidgats att beröra också anpassningen till klimatförändringen och målet om minskade utsläpp har skärpts att motsvara det nya minimimålet som utfärdats av EU.

Nästan tusen städer runtom i Europa har anslutit sig till det förnyade Covenant of Mayors 2030 -avtalet. Från Finland deltar för närvarande Jyväskylä, Villmanstrand, Uleåborg och Esbo i det nya avtalet.

Nylands Förbund har uppmuntrat också andra kommuner och städer i området att ansluta sig till avtalet. Det är möjligt att underteckna förbindelsen i samband med ett specialtillfälle som ordnas av Nylands Förbund och EU:s områdeskommitté 24.4.2018 tillsammans med en representant för Europeiska kommissionen, då det också är möjligt att erhålla omfattande synlighet för projektet.

Då man ansluter sig till stadsdirektörernas förnyade energi- och klimatavtal (Covenant of Mayors for Climate & Energy 2030) förbinder sig kommunen att minska sina utsläpp med 40 % fram till år 2030 samt att göra upp en åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), som ska vara klar senast två år efter att avtalet undertecknats.

Åtgärdsplanen för hållbar energi och hållbart klimat ska innehålla:

- utsläppsinventering av av kommunens koldioxidutsläpp i situationen då man ansluter sig till avtalet

- åtgärder med vilka man uppnår målet för de minskade utsläppen före år 2030, tidtabeller för dem, ansvarsparter och inverkningar på koldioxidutsläppen

- en strategi för anpassning till klimatförändringen, vars mål och åtgärder ska inkluderas i kommunens strategi och andra tillämpbara handlingar och verksamhetsmodeller; samt

- en kartläggning över riskerna och sårbarheten som klimatförändringen medför.

Då kommunen ansluter sig till avtalet förbinder den sig dessutom att med två års mellanrum rapportera om åtgärdernas framskridande och de utsläppsminskningar som föranleds av dem.

Ytterligare information om avtalet finns på webbplatsen:

http://www.kaupunginjohtajienyleiskokous.eu/liity/liittyminen-allekirjoittaneena.html.

Då Kyrkslätt anslöt sig som Hinku-kommun förband man sig att minska utsläppen av växthusgaser med 80 % från nivån år 2007 fram till år 2030. Detta överskrider Covenant of Mayors 2030-avtalets mål. Som ny förpliktelse tillkommer upprättande av en åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat (SECAP). I planen ska utöver åtgärder för stävjande av klimatförändringen ingå en strategi för anpassning till klimatförändringen och en kartläggning av risker och sårbarhet i anslutning till anpassningen. I anslutning till Hinku-arbetet håller man på att upprätta en vägkarta över klimatåtgärder och dessutom förutsätter genomförande av energieffektivitetsavtal för fastigheter en åtgärdsplan. Dessa utgör en bra grund för åtgärdsplanen för hållbar energi och hållbart klimat (SECAP).

Man ansluter till till förbindelsen genom att underteckna den förnyade anslutningshandlingen.

 

Tilläggsmaterial:

• Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar att Kyrkslätt ansluter sig till energi- och klimatavtalet Covenant of Mayors for Climate and Energy och befullmäktigar kommundirektören att underteckna anslutningshandlingen för Kyrkslätts kommuns del.

Beslut

Beslut enligt förslaget.


Sökande av ändring

Anvisning för rättelseyrkande

 

Rättelseyrkande till kommunstyrelsen

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstolen. Ett rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Myndighet till vilken rättelseyrkande ska framställas

Rättelseyrkandet framställs till kommunstyrelsen i Kyrkslätt.

 

Tidsfrist för rättelseyrkande

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får rättelseyrkande framställas första vardagen därefter.

 

Rättelseyrkandets innehåll

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I rättelseyrkandet som ska riktas till kommunstyrelsen ska anges

 

- det beslut i vilket rättelse söks

- till vilka delar rättelse söks i beslutet och hurdan rättelse som yrkas

- de grunder på vilka rättelse yrkas

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer

- ifall beslutet om rättelseyrkande kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

- om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet uppges kontaktuppgifterna till denna person.

 

Inlämning av rättelseyrkandet

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

Omprövningsbegäran ska postas i så god tid att den hinner fram till kommunens registratur, på den sista dagen för tiden för begäran om omprövning, innan registraturens tjänstetid slutar. Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.

 

Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Besöksadress: Ervastvägen 2, servicekontoret eller registraturen 1 vån., Kyrkslätt

 

Tjänstetid: 8.30 - 16.00, måndagar 8.30 - 17.00

 

tfn växel 09-29671, fax (09) 8786 053

e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Avgift för behandling av rättelseyrkandet

Ingen avgift tas ut för behandling av rättelseyrkandet.

 

 

 

 

 

Frågor