Kommunstyrelsen, möte 23.4.2018

Protokollet är granskat

§ 142 Beslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 92 § i kommunallagen

Beskrivning

Organens protokoll:

Centralvalnämnden, 17.4.2018


Sektordirektören för kommunaltekniska sektorn

Personalbeslut:

§ 39 Kaavoitussihteerin viran täyttämättä jättämispäätös, vakanssinumero 3000100910, 13.04.2018

§ 40 Eron myöntäminen kokin tehtävästä (vakanssinumero 2000600431), 16.04.2018

§ 41 Eron myöntäminen kokin tehtävästä (vakanssinumero 2000600517), 16.04.2018

§ 44 Palvelusihteerin vakanssin 2000991782 siirtäminen toimialan sisällä, 16.04.2018

§ 46 Erillispalkkion maksamisen keskeyttäminen, 17.04.2018

§ 47 Puhtauspalveluesimiehen palkan tarkistaminen ajalta1.3-30.4.2018, 17.04.2018

§ 48 Laitoshuoltajan irtisanominen, vakanssi 200700484, 17.04.2018

§ 49 Laitoshuoltajan irtisanominen, vakanssi 1000700345, 17.04.2018

Personalchefen

§ 9 Päihdepalvelujen tulosyksikön opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen kuntoutusohjaajalle, vakanssinumero 1000300978, 16.04.2018

§ 11 Palvelutalon opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen lähihoitajalle, vakanssinumero 5000992095, 16.04.2018

Kommundirektören

Allmänt beslut:

§ 8 Tolsan asemanseudun korttelin 653 tonttien 1, 2 ja 5 luovuttaminen rakentamattomana, 12.04.2018

§ 9 Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmän perustaminen, 18.04.2018

§ 10 Kirkkonummen kunnan yhteistoimintaryhmän perustaminen 23.4.2018 alkaen, 19.04.2018

Sektordirektören för vård- och omsorgssektorn

Beslut om delegering:

§ 22 Päätösvallan delegointi vakanssinumero 1000151227, työllistämisyksikön johtajalle (UR) alkaen 13.4.2018, 17.04.2018

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen antecknar besluten ovan som föreslagits att med stöd av 92 § i kommunallagen tas till behandling för kännedom och beslutar att ärendena inte tas till behandling.

Beslut

Beslut enligt förslaget.


Frågor