Kommunstyrelsen, möte 23.4.2018

Protokollet är granskat

§ 129 Besättande av tjänsten som ledande byggnadsinspektör

KIRDno-2017-1552

Tidigare behandling

Beredare

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Johtava rakennustarkastaja on irtisanoutunut virastaan siten, että hänen virkasuhteensa päättyy 1.1.2018. Kunnanhallitus on 11.12.2018 myöntänyt eron. Hallintosäännön 29 § mukaan kunnanhallitus päättää johtavan rakennustarkastajan valinnasta. Esityksenä on, että kunnanhallitus julistaa johtavan rakennustarkastajan viran haettavaksi.

Vakanssitiedot:

- Johtavan rakennustarkastajan virka, vakanssinumero 3000100057.

- Palkkahinnoittelukohta: 50101011

- Tehtäväkohtainen palkka: 4227,89 €

- Tehtävän kelpoisuusvaatimus on ollut "teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu tehtävään soveltuva rakennusinsinöörin (DI) tai arkkitehdin tutkinto tai ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä opistossa suoritettu tehtävään soveltuva rakennusinsinöörin tutkinto, sekä riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Kelpoisuusvaatimus päivitetään seuraavati: tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto (rakennusalan DI, arkkitehti, rakennusalan AMK) sekä riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakenustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä

- Työaikamuoto: toimistotyöaika.

- Virka kuuluu ryhmään johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevat. 

Johtavan rakennustarkastajan tehtävät sekä päätös- ja toimivalta on määrätty hallintosäännön 78 §:ssä..

Toiminnan kannalta on perusteltua, että johtavalle rakennustarkastajalle nimetään mää­rä­ai­kai­nen sijainen, kunnes johtavan rakennustarkastaja rekrytointi on saatu päätökseen ja virkaan va­lit­ta­va henkilö aloittaa virkatehtävässään. Esityksenä on, että vt. johtavaksi rakennustarkastajaksi valitaan määräajaksi johtavan rakennustarkastajan sijaisena toiminut rakennustarkastaja.

 

 


 

 

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

julistaa johtavan rakennustarkastajan viran haettavaksi 31.1.2018 klo 12:00 mennessä

2

että johtavan rakennustarkastajan viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto (rakennusalan DI, arkkitehti, rakennusalan AMK) sekä riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä

3

eduksi katsotaan vahva kokemus kunnallishallinnosta tai julkishallinnosta ja rakennusvalvonan tehtävistä ja molempien kotimaisten kielten hyvä hallinta

4

että hakuilmoitus julkaistaan www.kuntarekry.fi -sivustolla, www.te-palvelut.fi -sivustolla, Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Rakennuslehdessä

5

johtavan rakennustarkastajan virkaa hoitaa määräaikaisesti rakennustarkastaja Daniel Grönroos 2.1.2018 alkaen virkaa tekevänä (vt.) johtavana rakennustarkastajana, kunnes virkaan valittava henkilö aloittaa virkatehtävässään. Daniel Grönroosin tehtäväkohtainen palkka tarkistetaan KVTES:n II luvun 10 §:n  mukaisesti 2.1.2018, siten, että  tehtäväkohtainen palkka on 4227,89 euroa.

6

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän kokouksessa.

 

Käsittely

Kuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen oli kokouksessa vastaamassa kunnanhallituksen kysymyksiin. 

 

 

 

Beslut

Ehdotuksen mukaan.

Beredare

Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunstyrelsen 11.12.2017 § 281

Beredning

Anna-Kaisa Kauppinen

Beskrivning

Ledande byggnadsinspektören har sagt upp sig från sin tjänst så att hans tjänsteförhållande upphör 1.1.2018. Kommunstyrelsen har beviljat avsked 11.12.2018. Enligt § 29 i förvaltningsstadgan utser kommunstyrelsen ledande byggnadsinspektören. Förslaget är att kommunstyrelsen ledigförklarar tjänsten som ledande byggnadsinspektör att sökas.

Befattningsuppgifter:

- Tjänsten som ledande byggnadsinspektör, signum 3000100057

- Lönesättningspunkt: 50101011

- Uppgiftsrelaterad lön: 4227,89 €

- Behörighetskrav har varit för uppgiften lämplig byggnadsingenjörsexamen (DI) eller arkitektexamen från teknisk högskola eller universitet eller för uppgiften lämplig byggnadsingenjörsexamen från yrkeshögskola eller tekniskt institut och tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom byggnadsplanering och utförande av byggarbeten. Behörighetskravet uppdateras enligt följande: för uppgiften lämplig högskoleexamen (DI inom byggnadsbranschen, arkitekt, YH-examen inom byggnadsbranschen) samt tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom byggnadsplanering och utförande av byggarbeten

- Arbetstidsform: byråarbetstid

- Tjänsten tillhör gruppen tjänsteinnehavare i ledande eller självständig ställning

Ledande byggnadsinspektörens uppgifter och beslutanderätt och befogenheter har fastställts i  § 78 i förvaltningsstadgan.

Med tanke på verksamheten är det motiverat att en vikarie på viss tid utses för ledande byggnadsinspektörer tills rekryteringen av en ledande byggnadsinspektör avslutats och personen som väljs till tjänsten inleder sitt tjänsteuppdrag. Förslaget är att byggnadsinspektören som verkat som ledande byggnadsinspektörens vikarie väljs till vik. ledande byggnadsinspektör på viss tid.

Förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1

ledigförklara tjänsten som ledande byggnadsinspektör att sökas senast 31.1.2018 kl. 12.00

2

att behörighetskravet för ledande byggnadsinspektören är för uppgiften lämplig högskoleexamen (DI inom byggnadsbranschen, arkitekt, YH-examen inom byggnadsbranschen) samt tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom byggnadsplanering och utförande av byggarbeten

3

gedigen erfarenhet av kommunalförvaltning eller offentlig förvaltning och byggnadstillsynsuppgifter samt goda kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit

4

att ansökningsannonsen publiceras på webbplatsen www.kuntarekry.fi, på webbplatsen www.te-palvelut.fi, i Helsingin Sanomat, i Hufvudstadsbladet samt i Rakennuslehti

5

tjänsten som ledande byggnadsinspektör sköts på viss tid av byggnadsinspektör Daniel Grönroos fr.o.m. 2.1.2018 som tjänsteförrättande ledande byggnadsinspektör tills personen som väljs till tjänsten inleder sitt tjänsteuppdrag. Daniel Grönroos uppgiftsrelaterade lön justeras enligt kap. II, 10 § i AKTA fr.o.m. 2.1.2018 så att den är 4227,89 euro.

6

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Behandling

Sektordirektören för kommunaltekniska sektorn Anna-Kaisa Kauppinen var närvarande vid sammanträdet för att besvara kommunstyrelsens frågor.

Beslut

Enligt förslaget.

 

Kommunstyrelsen 12.2.2018

Tjänsten som ledande byggnadsinspektör vid Kyrkslätts kommun ledigförklarades för ansökan före 31.1.2018 kl. 12.00. En kungörelse om ledigförklarandet av tjänsten publicerades under tiden 12.1 - 31.1.2018.

Den ledande byggnadsinspektören har i uppgift att leda och utveckla byggnadstillsynens uppgifter och verksamhet som helhet. Ledande byggnadsinspektören leder kommunens byggnadstillsynsenhet och svarar för enhetens verksamhet och ekonomi. Till uppgiften hör också beredning av tillståndsärenden och handledning och rådgivning för byggare och planerare.

Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig högskoleexamen (DI inom byggnadsbranschen, YH-examen inom byggnadsbranschen, arkitekt) samt tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom byggnadsplanering och utförande av byggarbeten. Gedigen erfarenhet av kommunalförvaltning och uppgifter inom byggnadstillsyn samt goda kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit. Vid valet värdesätter vi goda interaktions-, samarbets-, kundbetjänings- och ledningsfärdigheter. Skötsel av tjänsten förutsätter användning av egen bil. Den uppgiftsrelaterade lönen är 4 227,89 euro och arbetstiden 36,75 timmar i veckan. Den som blir vald ska före tillträdet till tjänsten visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Vid besättandet av tjänsten iakttas en prövotid på sex månader.

Inom den utsatta tiden söktes tjänsten av fyra personer. Alla sökande uppfyller behörighetskraven för tjänsten:

Grönroos Daniel, ingenjör YH;

Koskela Petteri, ingenjör YH; 

Roine Arto, diplomingenjör 

Westerlund Peter, byggnadsarkitekt.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1

kalla alla fyra sökande till intervju och

2

utnämna en representant för kommunstyrelsen, byggnads- och miljönämndens ordförande, kommundirektören samt sektordirektören för kommunaltekniken till gruppen som intervjuar.

 

Kommunstyrelsen 12.2.2018 behandling: 

Matti Kaurila föreslog att kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi utses till kommunstyrelsens representant i intervjugruppen. Katarina Helander och Pekka Rehn understödde förslaget och det godkändes enhälligt. 

Emmi Wehka-aho föreslog att ansökningstiden förlängs med 14 dygn och att de tidigare ansökningarna beaktas. Förslaget understöddes av Reetta Hyvärinen, Matti Kaurila, Pekka M. Sinisalo och Pekka Rehn. Förslaget godkändes inte enhälligt så kommunstyrelsen måste rösta om det. Ordföranden konstaterade följande omröstningsproposition: utgångsförslaget är ”ja” och Wehka-ahos ändringsförslag är ”nej”. Wehka-ahos ändringsförslaget godkändes efter en omröstning med rösterna 9-4.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att

1

ansökningstiden för tjänsten som ledande byggnadsinspektör förlängs med 14 dygn

2

tidigare ansökningar beaktas

3

utse kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi till kommunstyrelsens representant i intervjugruppen.

Röstningsresultat

  • Jaa 4 st 31%

    Hans Hedberg, Kim Männikko, Rita Holopainen, Katarina Helander

  • Ei 9 st 69%

    Reetta Hyvärinen, Emmi Wehka-Aho, Pekka Rehn, Matti Kaurila, Antti Salonen, Pirkko Lehtinen, Ari Harinen, Antti Kilappa, Pekka Sinisalo

Beredare

Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunstyrelsen 11.12.2017 § 281  
Ledigförklaring av tjänsten som ledande byggnadsinspektör och skötsel av den på viss tid

Beredning

Anna-Kaisa Kauppinen

Beskrivning

Ledande byggnadsinspektören har sagt upp sig från sin tjänst så att hans tjänsteförhållande upphör 1.1.2018. Kommunstyrelsen har beviljat avsked 11.12.2018. Enligt § 29 i förvaltningsstadgan utser kommunstyrelsen ledande byggnadsinspektören. Förslaget är att kommunstyrelsen ledigförklarar tjänsten som ledande byggnadsinspektör att sökas.

Befattningsuppgifter:

- Tjänsten som ledande byggnadsinspektör, signum 3000100057

- Lönesättningspunkt: 50101011

- Uppgiftsrelaterad lön: 4227,89 €

- Behörighetskrav har varit för uppgiften lämplig byggnadsingenjörsexamen (DI) eller arkitektexamen från teknisk högskola eller universitet eller för uppgiften lämplig byggnadsingenjörsexamen från yrkeshögskola eller tekniskt institut och tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom byggnadsplanering och utförande av byggarbeten. Behörighetskravet uppdateras enligt följande: för uppgiften lämplig högskoleexamen (DI inom byggnadsbranschen, arkitekt, YH-examen inom byggnadsbranschen) samt tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom byggnadsplanering och utförande av byggarbeten

- Arbetstidsform: byråarbetstid

- Tjänsten tillhör gruppen tjänsteinnehavare i ledande eller självständig ställning 

Ledande byggnadsinspektörens uppgifter och beslutanderätt och befogenheter har fastställts i  § 78 i förvaltningsstadgan.

Med tanke på verksamheten är det motiverat att en vikarie på viss tid utses för ledande byggnadsinspektörer tills rekryteringen av en ledande byggnadsinspektör avslutats och personen som väljs till tjänsten inleder sitt tjänsteuppdrag. Förslaget är att byggnadsinspektören som verkat som ledande byggnadsinspektörens vikarie väljs till vik. ledande byggnadsinspektör på viss tid.

 

 


 

 

Förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1

ledigförklara tjänsten som ledande byggnadsinspektör att sökas senast 31.1.2018 kl. 12.00

2

att behörighetskravet för ledande byggnadsinspektören är för uppgiften lämplig högskoleexamen (DI inom byggnadsbranschen, arkitekt, YH-examen inom byggnadsbranschen) samt tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom byggnadsplanering och utförande av byggarbeten

3

gedigen erfarenhet av kommunalförvaltning eller offentlig förvaltning och byggnadstillsynsuppgifter samt goda kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit

4

att ansökningsannonsen publiceras på webbplatsen www.kuntarekry.fi, på webbplatsen www.te-palvelut.fi, i Helsingin Sanomat, i Hufvudstadsbladet samt i Rakennuslehti

5

tjänsten som ledande byggnadsinspektör sköts på viss tid av byggnadsinspektör Daniel Grönroos fr.o.m. 2.1.2018 som tjänsteförrättande ledande byggnadsinspektör tills personen som väljs till tjänsten inleder sitt tjänsteuppdrag. Daniel Grönroos uppgiftsrelaterade lön justeras enligt kap. II, 10 § i AKTA fr.o.m. 2.1.2018 så att den är 4 227,89 euro.

6

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

Behandling

Sektordirektören för kommunaltekniska sektorn Anna-Kaisa Kauppinen var närvarande vid sammanträdet för att besvara kommunstyrelsens frågor. 

 

 

 

Beslut

Enligt förslaget.

 

Kommunstyrelsen 12.3.2018

Tjänsten som ledande byggnadsinspektör vid Kyrkslätts kommun ledigförklarades för ansökan före 31.1.2018 kl. 12.00. En kungörelse om ledigförklarandet av tjänsten publicerades under tiden 12.1 - 31.1.2018.  Kommunstyrelsen beslutade 12.2.2018 att ansökningstiden förlängs med 14 dygn så att de tidigare ansökningarna tas i beaktande.

Inom den utsatta tiden söktes tjänsten av fyra personer och inom den förlängda ansökningstiden av två personer. Alla sökande uppfyller behörighetskraven för tjänsten. Tjänsten har sökts av följande personer:

Grönroos Daniel, ingenjör YH; 

Hellberg Johan, ingenjör YH;

Koskela Petteri, ingenjör YH;  

Pyykkö Kalle, ingenjör YH;

Roine Arto,​ diplomingenjör;​  

Westerlund Peter, byggnadsarkitekt.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar kalla alla sex sökande till en intervju.

Beslut

Enligt förslaget.

Beredare

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 11.12.2017 (§ 281) ledigförklara tjänsten som ledande byggnadsinspektör. Ansökningstiden gick ut 31.1.2018 kl. 12.00.

Inom den utsatta tiden söktes tjänsten av fyra personer. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 12.2.2018 förlänga ansökningstiden med 14 dygn och beakta de tidigare ansökningarna. Under den förlängda ansökningstiden inlämnades ytterligare två ansökningar. Alla sökande kallades till intervju, en av sökandena (Pyykkö Kalle) återtog sin ansökan. Sökandena intervjuades av kommunstyrelsens ordförande, byggnads- och miljönämndens ordförande, kommundirektören och sektordirektören för kommunaltekniska sektorn.

På basis av ansökningarna, jämförelsen av sökandena och intervjuerna hänvisades två sökanden till personbedömning. Personbedömningens resultat blev färdiga 16.4.2018.

Beslutsförslaget kompletteras med intervjugruppens förslag före sammanträdet.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar att

1

Daniel Grönroos väljs till tjänsten som ledande byggnadsinspektör

2

då tjänsteförhållandet inleds placeras tjänsten i lönesättningspunkt 50101011 enligt avtalet för den tekniska sektorn, uppgiftsrelaterad lön 4 227,89 €

3

i tjänsten iakttas en prövotid på fyra månader.

4

befullmäktiga sektordirektören för kommunaltekniska sektorn att komma överens om tidpunkten för mottagandet av tjänsten samt om praktiska arrangemang.

Beslut

Beslut enligt förslaget.

Inform

Hakijat, HR-yksikkö, Taitoa

Sökande av ändring

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

 

 

 

 

 

Frågor