Kommunstyrelsen, möte 21.1.2019

Protokollet är granskat

§ 27 Övriga ärenden

Beslut

Kommunstyrelsen antecknade följande övriga ärenden som tagits upp för kännedom:

a) Utkastet till verksamhetsklocka 2019; man konstaterade att ärendet också behandlats tillsammans med gruppresidiet vecka 3. Man kom överens om att kommundirektören sänder den slutgiltiga verksamhetsklockan till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare när den blir färdig.  Samtidigt fördes en allmän diskussion om ärendehelheterna som ingår i verksamhetsklockan.

b) Långsiktsplanen för balansering av kommunens ekonomi; kommunstyrelsen förde en remissdebatt gällande det bindande målet som antecknats på sida 2 i budgetboken Man konstaterade att beredningen av ärendet fortskrider på basen av planen som presenterades vid sammanträdet.   


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.