Kommunstyrelsen, möte 21.1.2019

Protokollet är granskat

§ 24 Beviljande av avsked från uppdraget som medlem i äldrerådet och val av ny medlem

KIRDno-2017-155

Beredare

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Ismo Niemeläinen har med ett 14.1.2019 daterat brev begärt avsked från uppdraget som medlem i äldrerådet av personliga skäl.

Enligt 10 § i förvaltningsstadgan finns i Kyrkslätts kommun påverkningsorgan, om vars sammansättning, tillsättande och verksamhetsförutsättningar besluts av kommunstyrelsen. Äldrerådets mandatperiod är fyra år (1.6.2017-31.5.2021).

I äldrerådet finns representanter för föreningar för de äldre i Kyrkslätt (6).

Kommunstyrelsen har 26.6.2017 § 61 utsett representanterna för föreningar för de äldre i äldrerådet enligt följande:

- Kirkkonummen Eläkkeensaajat ry: ordinarie medlem Jukka Tammi, ersättare Reijo Ovaska

- Eläkeliiton Kirkkonummen yhdistys ry: ordinarie medlem Ismo Niemeläinen, ersättare Pekka Alanen

- Kirkkonummen Kansalliset Seniorit ry: ordinarie medlem Antti Kohvakka, ersättare Maisa Liimatainen

- Norra Kyrkslätts Pensionärsförening rf: ordinarie medlem Urban Fellman, ersättare Sune Främling

- Kirkkonummi-Siuntion eläkeläiset ry: ordinarie medlem Eila Karjalainen, ersättare Kirsti Eklund

- Kyrkslätts Pensionärer rf: ordinarie medlem Kaj Sjöblom, ersättare Barbro Henriksén

Vård- och omsorgsnämnden har 31.8.2018 § 16 utsett Jukka Tammi till vård- och omsorgsnämndens representant i äldrerådet perioden 2017 - 2019.

Som sekreterare för äldrerådet fungerar områdeschefen för stödtjänsterna Sari Suurjoki-Niemi, som utsetts av sektordirektören för vård- och omsorgssektorn.

 

Eläkeliiton Kirkkonummen yhdistys ry har vid sitt höstmöte 14.11.2018 beslutat välja Pekka Alanen till ordinarie medlem i åldrerådet, och till ersättare Valtteri Rantanen.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1

bevilja Ismo Niemeläinen avsked från uppdraget som medlem i äldrerådet

2

i enlighet med  Eläkeliiton Kirkkonummen yhdistys ry:s beslut 14.11.2018 välja Pekka Alanen till ny medlem och Valtteri Rantanen till ersättare i äldrerådet till slutet av mandatperioden.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Anvisning för rättelseyrkande

 

Rättelseyrkande till kommunstyrelsen

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstolen. Ett rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Myndighet till vilken rättelseyrkande ska framställas

Rättelseyrkandet framställs till kommunstyrelsen i Kyrkslätt.

 

Tidsfrist för rättelseyrkande

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får rättelseyrkande framställas första vardagen därefter.

 

Rättelseyrkandets innehåll

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I rättelseyrkandet som ska riktas till kommunstyrelsen ska anges

 

- det beslut i vilket rättelse söks

- till vilka delar rättelse söks i beslutet och hurdan rättelse som yrkas

- de grunder på vilka rättelse yrkas

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer

- ifall beslutet om rättelseyrkande kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

- om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet uppges kontaktuppgifterna till denna person.

 

Inlämning av rättelseyrkandet

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

Omprövningsbegäran ska postas i så god tid att den hinner fram till kommunens registratur, på den sista dagen för tiden för begäran om omprövning, innan registraturens tjänstetid slutar. Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.

 

Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Besöksadress: Ervastvägen 2, servicekontoret eller registraturen 1 vån., Kyrkslätt

 

Tjänstetid: 8.30 - 16.00, måndagar 8.30 - 17.00

 

tfn växel 09-29671, fax (09) 8786 053

e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Avgift för behandling av rättelseyrkandet

Ingen avgift tas ut för behandling av rättelseyrkandet.