Kommunstyrelsen, möte 17.12.2018

Protokollet är granskat

§ 418 Utveckling av anslutningslinjenätet i Kyrkslätt

KIRDno-2017-433

Tidigare behandling

Beredare

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymä (HSL) pyytää perussopimuksen mukaisesti lausuntoa HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksesta 2018 – 2020 31.8 mennessä. Lausunnon antamiseen on Kirkkonummen kunnalle myönnetty lisäaikaa 19.9.2017 saakka.

Lausuntoa pyydetään strategiasuunnitelmasta, liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista, kuntaosuuksien tasosta, lipun hintojen keskimääräisistä muutoksista, tarkastusmaksun korottamisesta, kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai alijäämän takaisin maksamisesta suunnitelmakaudella 2018-2020. Lisäksi pyydetään erikseen lausuntoa seuraavista asioista:

 • HSL:n roolista osana liikkumispalveluja
 • kuntaosuuslaskentamallin uudistamisesta (ns. seudullinenrahoitusmalli)
 • infrakorvausten käsittelystä kuntaosuuksien laskennassa
 • jäsenkuntien halukkuudesta rahoittaa sähköbussien lisähankintoja
 • seudullisten bussivarikoiden järjestämisestä ja
 • jäsenkuntien koululaisryhmien retkien maksuttomuudesta

HSL:n toimintamenot v. 2018 ovat talousarvion mukaan 725,2 milj. €. Menot kasvavat 7,0% (47,4 milj €) vuodesta 2017. Vuonna 2019 toimintamenojen arvioidaan olevan 736,5 milj. € ja 741,2 milj.€ vuonna 2020.Kirkkonummen kuntaosuudet vuosille 2018-201 (vertailutietona TP2016 ja TA2017) ovat

TP2016         7,6 milj. €                           
TA2017         7,1 milj. €                           
2018              3,5 milj. €                           
2018              2,8 milj. €                           
2019              2,7 milj. €                           

Lipputulot (360 milj. € vuonna 2018) kattavat 49,7 % HSL:n toimintatuotoista. Talousarviossa kuntaosuudet vuonna 2017 ovat yhteensä 348,1 milj. €
HSL-alue laajenee vuonna 2018, kun uudet jäsenkunnat Siuntio ja Tuusula tulevat mukaan joukkoliikenneyhteistyöhön.

Beslutsförslag

Föredragande

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunta antaa esityslistan liitteenä olevan lausunnon HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksesta 2018 – 2020.

 

Käsittely
Keskustelun aikana jäsen Matti Kaurila ehdotti, että evästyksenä annetaan seuraavaa:
Lippujen ostaminen tulee olla helpompaa kaikille ikäryhmille kuin nyt uudistuksen jälkeen.
Evästystä kannatettiin yksimielisesti.

Beslut

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti seuraavalla evästyksellä:
Lippujen ostaminen tulee olla helpompaa kaikille ikäryhmille kuin nyt uudistuksen jälkeen.

Beredare

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kunnan lausuntoa HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2018-2020 on täydennetty Kuntatekniikan lautakunnan käsittelyn jälkeen  lautakunnan antaman evästyksen mukaisesti.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon HSL:n  toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2018 – 2020.

 

Kunnanhallitus 11.9.2017 käsittely:  

Saara Huhmarniemi teki seuraavan muutosehdotuksen Kirkkonummen lausuntoon kohtaan Koululaisryhmien maksuttomasta matkustamisesta: "Kirkkonummi toivoo, että HSL:n selvittää, millaiset kustannusvaikutukset on maksuttomista opetussuunnitelman mukaisista koululais- ja varhaiskasvatusryhmien matkoista Kirkkonummella ruuhka-aikojen ulkopuolella". Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Beslut

Ehdotuksen mukaisesti seuraavalla muutoksella Kirkkonummen lausuntoon kohtaan Koululaisryhmien maksuttomasta matkustamisesta: "Kirkkonummi toivoo, että HSL:n selvittää, millaiset kustannusvaikutukset on maksuttomista opetussuunnitelman mukaisista koululais- ja varhaiskasvatusryhmien matkoista Kirkkonummella ruuhka-aikojen ulkopuolella".

Beredare

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

I och med att Västmetron körde igång från och med 3.1.2018 har en betydande förändring för Kyrkslätts busslinjer inneburit att regionlinjerna 171-174 som tidigare upphört i Kampen upphör i Mattby. Kyrkslätts linjer har i övrigt fortsatt i huvudsak som tidigare, alltså har inga ruttförändringar gjorts i Kyrkslätts ända. HRT har gjort vissa justeringar i tidtabellerna Enligt HRT synkroniserar nu vissa tydliga linjepar bättre än tidigare, t.ex. Z-turerna vid Hindersby och 171 och 172 vid Masaby. Man har strävat efter att anpassa tidtabellerna för busstrafiken bättre till tågtrafiken. På linje 171 har trafiken inletts på vardagskvällar och veckoslut. I och med det finns det två turer i timmen mellan Mattby och Kyrkslätts resecentrum också under lugna tider, och via Sarvvik går trafik också på kvällar och veckoslut.  I vardagstrafiken mellan Kyrkslätt och Mattby har man från och med 3.1.2018 lagt till 11 starter jämfört med situationen under hösten.

Övergången till matartrafik till metron har gjort resetiderna långsammare eller snabbare från Kyrkslätt, beroende på vart man är på väg. Resetiderna har blivit längre och resorna har försvårats framför allt från Kyrkslätt till Kampen och i vissa riktningar i södra Esbo. Resetiden med metron är längre än resetiden för motsvarande busstrafik som körde direkt längs Västerleden. Dessutom tar omstigningen tid. Fastän rutterna inte ändrats i Kyrkslätt till övriga delar, har övergången till matartrafik till metron förlängt den totala resetiden från vissa områden i Kyrkslätt till exempel till Kampen så mycket att kollektivtrafik inte längre nödvändigtvis är något lockande alternativ och konkurrenskraftig i förhållande till privatbilism.

Kyrkslätts linjenätsplan och en lösning för matartrafiken har behandlats i organen i Kyrkslätt. Trafikeringen har konkurrensutsatts enligt den här linjeplanen och det är möjligt att inom ramen för det gällande trafikeringsavtalet göra begränsat med ändringar. HRT har konstaterat att till exempel linjernas 171, 172 och 173 rutt via Lindal, Ravals och Gesterby är ett betydande strukturellt val i linjenätet och det är inte lätt att ändra det på kort varsel. Eventuella ändringar ska undersökas noga, eftersom man också måste ta hand om servicenivån på dessa områden. Kyrkslätts trafikeringsavtal går ut 2021, vilket är en naturlig tidpunkt för granskning och ändringar av linjenätet.

Kyrkslätts kommun är bekymrad över förlängda resetider, fungerande omstigningar och minskad användningsgrad inom den regionala busstrafiken. Kommunens mål är högklassiga och kostnadseffektiva kollektivtrafiktjänster, god servicenivå och användningsgrad. Kommunfullmäktige har i budgeten 2018 beslutat att ovanstående mål stöds av förnuftigare linjenät som beaktar metron, snabba och direkta förbindelser (t.ex. Kantvik-Centrum-Mattby).

HRT bör följa och utreda hur matartrafiken till västmetron inverkar på kollektivtrafikens smidighet, användarantal och resetider omgående och göra ändringar för att korrigera noterade problem. Kommunen begär att HRT med brådskande tidtabell framför åtgärder för att förbättra direkta, snabba förbindelser från Kyrkslätt, till exempel mellan Obbnäs och Kantvik - Mattby. Som en förbättringsåtgärd begär Kyrkslätt att man utreder återinförande av de s.k. U-linjerna från Västra Nyland, som tidigare omfattades av HRT-biljetten, och om det är möjligt att utöka de snabba Y- och X-tågförbindelserna till Kyrkslätt. Man bör satsa mer på smidiga omstigningar, också på alla metrotågs trafikering ända till Mattby åtminstone under rusningstider.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen begär att samkommunens Helsingforsregionens trafik

 • med brådskande tidtabell utreder hur införandet av matartrafiken har inverkat på kollektivtrafikens användarantal och kundbelåtenhet i Kyrkslätt, och att HRT i samarbete med kommunen planerar åtgärder som behövs för utveckling av linjenätet på basis av ovannämnda resultat
 • framför åtgärder med vilka man under rusningstid förbättrar direkta, snabba förbindelser (Z-turer) till exempel mellan Obbnäs-Kantvik och Mattby
 • utreder återinförande av de s.k. U-linjerna från Västra Nyland, som tidigare omfattades av HRT-biljetten 
 • satsar på trafikering av alla metrotåg till Mattby åtminstone under rusningstid
 • utreder om det är möjligt att utöka antalet snabba Y- och X-tågförbindelser till Kyrkslätt

 

Kommunstyrelsen 5.2.2018 behandling:

Föredraganden ändrade sin föredragningstext i fråga om den sista meningen i stycke tre: formuleringen ”Kyrkslätts trafikeringsavtal går ut 2021, vilket är en naturlig tidpunkt för granskning och ändringar av linjenätet” korrigeras till formen ”Kyrkslätts trafikeringsavtal går ut 2021, men det är nödvändigt att omedelbart granska linjenätet och ändringar av det.”

Pekka M. Sinisalo gav följande ändringsförslag: Jag föreslår att HRT med trafikidkaren utreder hur linje 280 bättre kan hålla sin tidtabell. Förslaget vann inte understöd, så det förföll.

Ulf Kjerin gav följande tilläggsförslag: Kommunstyrelsen begär att man utreder om det är möjligt att grunda en busstur direkt från Veikkola, eller alternativt från Veikkola via Kylmälä, till Köklax station och vad det kostar. Om det är möjligt att förlänga linje 165 från Mattby metrostation till Köklax station vidare till Veikkola, skulle det samtidigt bli möjligt att resa med buss från Veikkola till Mattby metrostation. Förslaget vann understöd och det godkändes enhälligt.

Antti Salonen gav följande ändringsförslag: meningen ”...utreder återinförande av de s.k. U-linjerna från Västra Nyland, som tidigare omfattades av HRT-biljetten” borde lyda enligt följande: ”utreder återinförande av de s.k. U-linjerna från Stamväg 51 från väster, som tidigare omfattades av HRT-biljetten”. Förslaget vann understöd och det godkändes enhälligt.

Ari Harinen gav följande tilläggsförslag: man utreder om det är möjligt att på centrumområdet få några non stop-cirkelrutter som matar passagerare till resecentrumet, varifrån det går en direkt buss till Mattby metrostation till exempel med 20 minuters intervall. Förslaget vann understöd och det godkändes enhälligt.

Anni-Mari Syväniemi gav följande förslag: Kommunstyrelsen begär att samkommunen Helsingforsregionens trafik

- med brådskande tidtabell utreder hur införandet av matartrafiken har inverkat på kollektivtrafikens användarantal och kundbelåtenhet i Kyrkslätt

- i samarbete med kommunen och kollektivtrafikanvändare planerar de åtgärder som behövs för utveckling av linjenätet på basis av ovannämnda resultat

- utreder hur och med vilken tidtabell HRT ordnar direkta, snabba bussförbindelser mellan Kyrkslätt och Helsingfors till exempel genom att återinföra de s.k. U-linjerna från väster, som tidigare omfattades av HRT-biljetten

- satsar på smidig trafikering av alla metrotåg till/från Mattby åtminstone under rusningstid för att säkra pendlingstrafikens flexibilitet

- kommer med kreativa idéer till förnyandet av den interna trafiken i Kyrkslätt så att förbindelsen från Helsingforshållet till Kyrkslätt är smidig och den interna trafiken fungerar flexibelt med den.

- utreder hur och med vilken tidtabell det är möjligt att öka antalet snabba förbindelser med Y- och X-tågen mellan Helsingfors och Kyrkslätt.

- snabbt föreslår Kyrkslätts kommun de åtgärder med vilka man under rusningstid förbättrar direkta, snabba förbindelser (Z-turer) till exempel från Obbnäs-Kantvik direkt till Kampen och Mattby

- ser till att en del av budgetens tilläggsanslag som reserverats för uppdatering av metrons anslutningstrafik anvisas till förbättring av Kyrkslätts kommuns trafik.

Syväniemis förslag vann understöd och det godkändes enhälligt.

Ledamot Timo Haapaniemi gav följande tilläggsförslag: Man granskar omedelbart med HRT hur turerna håller sina tidtabeller och gör korrigeringar i det samt ändrar tidtabeller för att bytena sker smidigare. Detta kräver inte ens tilläggsanslag till alla delar, utan kan genomföras men nuvarande resurser och nuvarande avtal. Ändringarna ska göras snabbt. I första hand utreds direkta förbindelser ända till Kampen under rusningstiden. Förslaget vann understöd och det godkändes enhälligt.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade

1

begära att samkommunen Helsingforsregionens trafik

- utreder om det är möjligt att grunda en busstur direkt från Veikkola, eller alternativt från Veikkola via Kylmälä, till Köklax station och vad det kostar. Om det är möjligt att förlänga linje 165 från Mattby metrostation till Köklax station vidare till Veikkola, skulle det samtidigt bli möjligt att resa med buss från Veikkola till Mattby metrostation.

- utreder återinförande av de s.k. U-linjerna från Stamväg 51, från väster, som tidigare omfattades av HRT-biljetten

- utreder om det är möjligt att på centrumområdet få några non stop-cirkelrutter som matar passagerare till resecentrumet, varifrån det går en direkt buss till Mattby metrostation till exempel med 20 minuters intervall

- med brådskande tidtabell utreder hur införandet av matartrafiken har inverkat på kollektivtrafikens användarantal och kundbelåtenhet i Kyrkslätt

- i samarbete med kommunen och kollektivtrafikanvändare planerar de åtgärder som behövs för utveckling av linjenätet på basis av ovannämnda resultat

- snabbt föreslår Kyrkslätts kommun de åtgärder med vilka man under rusningstid förbättrar direkta, snabba förbindelser (Z-turer) till exempel från Obbnäs-Kantvik direkt till Kampen och Mattby

- utreder hur och med vilken tidtabell HRT ordnar direkta, snabba bussförbindelser mellan Kyrkslätt och Helsingfors till exempel genom att återinföra de s.k. U-linjerna från väster, som tidigare omfattades av HRT-biljetten

- satsar på smidig trafikering av alla metrotåg till/från Mattby åtminstone under rusningstid för att säkra pendlingstrafikens flexibilitet

- kommer med kreativa idéer till förnyandet av den interna trafiken i Kyrkslätt så att förbindelsen från Helsingforshållet till Kyrkslätt är smidig och den interna trafiken fungerar flexibelt med den.

- utreder hur och med vilken tidtabell det är möjligt att öka antalet snabba förbindelser med Y- och X-tågen mellan Helsingfors och Kyrkslätt.

- snabbt föreslår Kyrkslätts kommun de åtgärder med vilka man under rusningstid förbättrar direkta, snabba förbindelser (Z-turer) till exempel från Obbnäs-Kantvik direkt till Kampen och Mattby

- ser till att en del av budgetens tilläggsanslag som reserverats för uppdatering av metrons anslutningstrafik anvisas till förbättring av Kyrkslätts kommuns trafik.

- Man granskar omedelbart med HRT hur turerna håller sina tidtabeller och gör korrigeringar i det samt ändrar tidtabeller för att bytena sker smidigare. Detta kräver inte ens tilläggsanslag till alla delar, utan kan genomföras men nuvarande resurser och nuvarande avtal. Ändringarna ska göras snabbt. I första hand utreds direkta förbindelser ända till Kampen under rusningstiden.

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beskrivning

Till sammanträdet har kallats kommundirektör Tarmo Aarnio för att ge en översikt över kollektivtrafiken i kommunen, bl.a. enligt följande:

 • Allmän översikt och beskrivning i stora drag av den nuvarande kollektivtrafiken i Kyrkslätts kommun, bl.a.:
  • Organisering
  • Servicenivå och fastställande av den
  • Trafikeringssätt och -riktningar samt kundinriktad planering av dem
  • Befogenhetsgränser och påverkningsmöjligheter; a) i egen kommun och b) i HRT
  • HRT-avtalets huvudsakliga syfte för Kyrkslätts kommun; vad kommunen har förbundit sig till verksamhetsmässigt och ekonomiskt.
  • Kostnadsnivå 2017 och budgeterad kostnadsnivå 2018-2020
  • Övriga betydande faktorer
    
 • Allmän bedömning av kommunens kollektivtrafiks nuvarande servicenivå och dess funktionalitet
 • Kundrespons
 • Upptäckta utvecklingsbehov samt därav föranledda åtgärder
 • Särskilda utmaningar
 • Övriga faktorer

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Konstaterades:

 • HRT grundades år 2010 och Kyrkslätt är en av de grundande medlemmarna.
 • Samkommunen svarar för planeringen av trafiksystemen och ordnandet av kollektivtrafiken.
 • Kommunen deltar i planeringsarbetet och fastställer formellt de ekonomiska ramarna. Anslagsbehoven är dock i praktiken i stor utsträckning bundna till de fattade servicenivåbesluten och de gällande trafikeringsavtalen.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Det presenterade materialet delas ut som tilläggsmaterial.                                           

Revisionsnämnden konstaterar på basis av framförda uppgifter att subventioneringsgraden för tillfället stämmer överens med avtalet.

Beredare

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

HRT har gett sitt svar på kommunens uppmaning om utvärdering och åtgärder, som kommunen beslutade ge för förbättring av smidigheten i matartrafiken till metron (kommunstyrelsen 5.2.2018 § 37).  Det centrala innehållet i svaret är att en bra tidpunkt för eventuella större ändringar i linjerna i Kyrkslätt är då Kyrkslätts nuvarande trafikeringsavtal går ut år 2021. Rutterna för matarlinjerna i Kyrkslätt kan ändå granskas hösten 2018. HRT föreslår att HRT tillsammans med trafikanten och Kyrkslätts kommun i augusti 2018 inleder en granskning hur Kyrkslätts matarförbindelser kan utvecklas från nuläget, till exempel genom att utöka antalet Z-turer som är snabbare än basrutten. Man strävar efter att producera eventuella ändringar så snart som möjligt.

De marknadsberoende turerna som kör genom Kyrkslätt togs tillbaka till HRT:s U-trafikavtal från och med 12.3.2018 (linje 192) i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Turerna på linje 192 kör till Kampen. HRT har vid förhandlingarna konstaterat att HRT på grund av resursbrist inte kunnat inleda granskningen av rutterna för Kyrkslätts matarlinjer till övriga delar tidigare i år.

Kommunen ger i början av hösten sitt utlåtande om HRT:s ekonomi- och verksamhetsplan för år 2019. I utlåtandet tar kommunen ställning bl.a. till trafikens servicenivå och ändringar i servicenivån, nivån på kommunandelarna, användningen av kommunspecifikt överskott eller återbetalning av underskott under planperioden 2019-2021.

HRT föreslår i sin begäran om utlåtande om HRT:s verksamhets- och ekonomiplan att man år 2019 i operationskostnaderna för Kyrkslätts kollektivtrafik reserverar 150 000 € för utveckling av matarförbindelser. HRT önskar att Kyrkslätts kommun i sitt utlåtande om verksamhets- och ekonomiplanen till HRT klart uttrycker vilka resurser som kan användas för utveckling av bussförbindelserna. Planeringen av kollektivtrafik kan på det sättet göras direkt på basis av kommunens tillgängliga resurser.

Beslutsförslag

Föredragande

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar anteckna HRT:s svar på kommunens uppmaning om utvärdering och åtgärder för kännedom.

Beslut

Beslut enligt förslaget.

Beredare

Marko Suni, Liikennesuunnittelija, marko.suni@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) begär i enlighet med sitt grundavtal ett utlåtande om HRT:s förslag till verksamhets och ekonomiplan 2019 - 2021. Utlåtandet ska ges senast 31.8. Kyrkslätts kommun har bett om och beviljats tilläggstid för utlåtandet till 14.9.2018.

Utlåtande begärs om strategiplanen, trafikens servicenivå och ändringar i den, kommunandelarnas nivå, målsättningen för biljettintäkter inom perioden för verksamhets- och ekonomiplanen, höjningen av kontrollavgiften, användningen av det kommunvisa överskottet eller återbetalning av underskottet under planeringsperioden 2019-2021. I sitt tidigare svar till Kyrkslätts kommunstyrelse (möte 11.6.2018) har HRT begärt att Kyrkslätts kommun i sitt utlåtande om verksamhets- och ekonomiplanen till HRT klart uttrycker vilka resurser som kan användas för utveckling av bussförbindelserna med anknytning till bl.a. Västmetrons matartrafik.

Centrala frågor i Kommunens utlåtande är biljettpriserna i den nya zonprissättningsmodellen och deras inverkan på kommunandelar, samt kollektivtrafikens servicenivå och anslag som måste reserveras för åtgärder som anknyter till Västmetrons matartrafik. I utlåtandet tar man också ställning till inkluderandet av kostnaderna för grundrenoveringen av tunneln vid Kyrkslätts station i infraavtalet till den del som kommunens kostnader anses omfattas av infraavtalet.

Enligt budgeten är HRT:s verksamhetsutgifter 747,3 milj. € år 2019.  Utgifterna ökar 6,0 % (42,5 milj. €) från år 2018. År 2020 beräknas verksamhetskostnaderna uppgå till 766,6 milj. € och 772,9 milj. € år 2021. I budgeten är Kyrkslätts kommunandelar cirka 5 milj. euro. € åren 2019-2021, det statliga stödet till storstadsregionerna medräknat.

Kyrkslätts kommunandelar utan tidigare års över-/underskott (som jämförelseuppgift Bokslut 2017 och Budget 2018) är:

Bokslut  2017       4,385 milj. €                                                
Budget 2018        5,091 milj. €                                            
2019                     4,924 milj. €                                            
2020                     4,951 milj. €                                                  
2021                     4,872 milj. €

Av Kyrkslätts kommunandelar hade ett överskott på 5,857 milj. € ackumulerats i HRT:s balansräkning vid utgången av redovisningsperiod 2017 (31.12.2017). Överskottet minskas som planerat från de kommande kommunandelarna under tre år 2019-2021, varvid 1,952 milj. € av Kyrkslätts kommunandel dras av per år. På grund av detta är de faktiska kommunandelarna som skall betalas exceptionellt små, cirka 3 milj. € åren 2019-2021.

Kyrkslätts kommunandelar för åren 2019-2021, tidigare års överskott medräknat, är:

2019              2,972 milj. €                                            
2020              2,999 milj. €                                                  
2021              2,920 milj. €

Biljettintäkter i enlighet med zontariffen uppskattas vara 371,3 milj. € år 2019. De utgör 50% av HRT:s verksamhetsintäkter. I budgeten är kommunandelarna år 2019 totalt 356,0 milj. €.

Beslutsförslag

Föredragande

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att kommunen ger utlåtandet om HRT:s förslag till ekonomiplan för åren 2019-2021, som är bifogat till föredragningslistan.

 

Behandling:

Under behandlingen gjorde Matti Kaurila ett ändringsförslag enligt vilket Kyrkslätt förutsätter att HRT tillsammans med kommunen reder ut sparmöjligheterna för Kyrkslätts linjenät, bl.a. genom kritisk granskning av förbindelser med liten trafik eller andra åtgärder som kan leda till effektivare ordnande av trafiken och minskade tilläggskostnader.
Förslaget understöddes och kommunaltekniska nämnden godkände det enhälligt.

Viveca Lahti framställde ett tilläggsförslag. Det kommer att komma några direkta linjer från södra Esbo till Helsingfors. Till dem borde man länka Kyrkslätts s.k. snabba linjer till Mattby så att Kyrkslättsborna kunde byta till Esbos snabbtur t.ex. i Finno.
Förslaget understöddes och kommunaltekniska nämnden godkände det enhälligt.

Pekka Jäppinen framställde ett förslag till anvisning att nämnden före utgången av året föreläggs statistik över påstigningar och utvecklingen av dem under de senaste åren.
Förslaget understöddes och kommunaltekniska nämnden godkände förslaget till anvisningar enhälligt.

Pekka Jäppinen föreslog att omnämnandet av Siikaranta ska strykas.
Förslaget understöddes och kommunaltekniska nämnden godkände det enhälligt.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutar


1) föreslå kommunstyrelsen att kommunen ger det till föredragningslistan bifogade utlåtandet med följande ändringar om HRT:s förslag till ekonomiplan för åren 2019-2021.

2) att Kyrkslätt förutsätter att HRT tillsammans med kommunen reder ut sparmöjligheterna för Kyrkslätts linjenät, bl.a. genom kritisk granskning av förbindelser med liten trafik eller andra åtgärder som kan leda till effektivare ordnande av trafiken och minskade tilläggskostnader.

3) konstatera att det kommer att komma några direkta linjer från södra Esbo till Helsingfors. Till dem borde man länka Kyrkslätts s.k. snabba linjer till Mattby så att Kyrkslättsborna kunde byta till Esbos snabbtur t.ex. i Finno.

4) att omnämnandet om Siikaranta stryks i utlåtandet

 

Kommunaltekniska nämnden gav dessutom som anvisning att nämnden före utgången av året föreläggs statistik över påstigningar och utvecklingen av dem under de senaste åren.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar att kommunen ger det till föredragningslistan bifogade utlåtandet om HRT:s förslag till ekonomiplan för åren 2019-2021.

 

Kommunstyrelsen 12.9.2018 behandling:

Ulf Kjerin gjorde följande tilläggsförslag: I slutet av stycket gällande målsättning för biljettintäkter tilläggs meningen ”Kyrkslätt föreslår att en rabattbiljett för pensionärer läggs till i prissättningen.” Anna Aintila, Reetta Hyvärinen, Hans Hedberg, Pirkko Lehtinen, Timo Haapaniemi, Saara Huhmarniemi och Antti Salonen understödde förslaget. Förslaget godkändes ändå inte enhälligt, så ordföranden konstaterade att man måste rösta om saken. Omröstningsordningen var följande: utgångsförslaget var ”ja” och Kjerins förslag ”nej”. Kjerins tilläggsförslag godkändes med rösterna 10-2. Röstningsprotokollet ingår som bilaga.

Föredraganden gjorde följande ändring i utgångsförslaget: följande text läggs till i beslutspunkt 2: ” kommunstyrelsen beslutar justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet”.

 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade

 

1

att kommunen ger det till föredragningslistan bifogade utlåtandet om HRT:s förslag till ekonomiplan för åren 2019-2021 med följande tillägg i slutet av stycket gällande målsättning för biljettintäkter ”Kyrkslätt föreslår att en rabattbiljett för pensionärer läggs till i prissättningen” och

 

2

justera protokollet för detta besluts del vid sammanträdet.

Röstningsresultat

 • Jaa 2 st 17%

  Vesa-Pekka Sainio, Matti Kaurila

 • Ei 10 st 83%

  Antti Salonen, Ari Harinen, Hans Hedberg, Anna Aintila, Timo Haapaniemi, Pirkko Lehtinen, Saara Huhmarniemi, Reetta Hyvärinen, Ulf Kjerin, Antti Kilappa

Beredare

 • Marko Suni, Liikennesuunnittelija, marko.suni@kirkkonummi.fi

Beskrivning

§16   Kommunaltekniska nämnden   31.08.2017
Kommunens utlåtande om samkommunen HRT:s verksamhets- och ekonomiplan för åren 2017-2019

Beredning

Anna-Kaisa Kauppinen

Bilagor

1 HSL toimintasuunnitelma 2018-​2020 13.6.2017.pdf
2 HSL Lausuntopyyntö jäsenkunnille HSL 2018-​2020.pdf
3 Kunnan lausunto HSL -​kuntayhtymän toiminta-​ ja taloussuunitelmasta vuosille 2018-​2020

Beskrivning

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) begär i enlighet med sitt grundavtal ett utlåtande om HRT:s förslag till ekonomiplan 2018 - 2020. Utlåtandet ska ges senast 31.8. Kyrkslätts kommun har bett om och beviljats tilläggstid för utlåtandet till 19.9.2017.

Utlåtande begärs om strategiplanen, trafikens servicenivå och ändringar i den, kommunandelarnas nivå, ändringarna i biljettpriserna i genomsnitt, höjningen av kontrollavgiften, användningen av det kommunvisa överskottet eller återbetalning av underskottet under planeringsperioden 2018-2020. Dessutom begärs separat utlåtande om följande ärenden:

 •  HRT:s roll som en del av transportservice
 •  Förnyande av kalkyleringsmodellen för kommunandelar (den s.k. regionala finansieringsmodellen)
 •  behandlingen av infraersättningar vid kalkyleringen av kommunandelar
 •  medlemskommunernas vilja att finansiera tilläggsanskaffningar av elbussar
 •  ordnande av regionala bussdepåer och
 •  avgiftsfrihet för elevgruppers utfärder i medlemskommunerna

HRT:s verksamhetsutgifter år 2018 är enligt budgeten 725,2 milj. €. Utgifterna ökar 7,0 % (47,4 milj. €) från år 2017. År 2019 beräknas verksamhetskostnaderna uppgå till 736,5 milj. € och 741,2 milj. € år 2020. Kyrkslätts kommunandelar år 2018-2019 (som jämförelse Bokslut 2016 och Budget 2017) är

Bokslut 2016         7,​6 milj. €                           
Budget 2017         7,​1 milj. €                           
2018              3,​5 milj. €                           
2018              2,​8 milj. €                           
2019              2,​7 milj. €                           

Biljettintäkterna (360 milj. € år 2018) täcker 49,7 % av HRT:s verksamhetsintäkter. I budgeten är kommunandelarna år 2017 totalt 348,1 milj. euro.


HRT-området utvidgas år 2018 då de nya medlemskommunerna Sjundeå och Tusby kommer med i kollektivtrafiksamarbetet.

Förslag

Kommunaltekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att kommunen ger utlåtandet om HRT:s förslag till ekonomiplan för åren 2018-2020, som är bifogat till föredragningslistan.

 

Behandling


Under diskussionen föreslog ledamot Matti Kaurila följande anvisning:
Det bör för alla åldersgrupper vara enklare att köpa biljetter än nu efter reformen.
Anvisningen understöddes enhälligt.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade i enlighet med beslutsförslaget med följande anvisning:
Det bör för alla åldersgrupper vara enklare att köpa biljetter än nu efter reformen.

 

§115   Kommunstyrelsen  11.9.2017
Kommunens utlåtande om samkommunen HRT:s verksamhets- och ekonomiplan för åren 2018-2020

Beredning

Anna-​Kaisa Kauppinen

Bilagor

1 Kirkkonummen kunnan lausunto,​ hyväksytty Kh 11.9.2017 § 115.pdf

Beskrivning

Kommunens utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan för åren 2018-2020 har kompletterats efter behandlingen i kommunaltekniska nämnden i enlighet med nämndens anvisningar.

Förslag

Kommunstyrelsen beslutar ge det bifogade utlåtandet om HRT:s verksamhets- och ekonomiplan för åren 2018-2020.

 

Kommunstyrelsen 11.9.2017 behandling:  

Saara Huhmarniemi framställde följande ändringsförslag i Kyrkslätts utlåtande i punkten ”Koululaisryhmien maksuttomasta matkustamisesta:”: ”Kyrkslätt önskar att HRT utreder hurudana kostnadsinverkningar gratis läroplansenliga resor för grupper av skolelever och barn inom småbarnspedagogik har i Kyrkslätt utanför rusningstid.” Förslaget vann understöd och godkändes enhälligt.

Beslut

Enligt förslaget med följande ändring i Kyrkslätts utlåtande i punkten ”Koululaisryhmien maksuttomasta matkustamisesta:”: ”Kyrkslätt önskar att HRT utreder hurudana kostnadsinverkningar gratis läroplansenliga resor för grupper av skolelever och barn inom småbarnspedagogik har i Kyrkslätt utanför rusningstid.”

 

Kommunstyrelsen 17.12.2018

I Kyrkslätt övergick man till matartrafik till metron 3.1.2018, då busslinjerna som kört från Kyrkslätt längs Västerleden till Kampen ersattes med matarlinjer som upphör vid metrostationen i Mattby. Ändringen har förlängt resetiden särskilt till Helsingfors västra innerstad. Kyrkslätts kommun och HRT vill i samarbete svara på invånarnas önskemål genom förbättringar av matartrafiken.

Kommunstyrelsen beslutade 5.2.2018 § 37 ge HRT en uppmaning om utvärdering och åtgärder för förbättring av smidigheten i matartrafiken till metron och HRT har lämnat in sitt svar. Kommunstyrelsen beslutade 12.9.2018 § 283 i sitt utlåtande om HRT:s ekonomi- och verksamhetsplan föreslå ett tilläggsanslag om 300 000 euro med vilket man förbättrar servicenivån 2019. Kommunen förutsatte samtidigt att HRT tillsammans med kommunen reder ut sparmöjligheterna för Kyrkslätts linjenät, bl.a. genom kritisk granskning av förbindelser med liten trafik eller andra åtgärder som kan leda till effektivare ordnande av trafiken och minskade kostnader.

Under hösten har HRT i samarbete med kommunen uppgjort en plan för åtgärder för utveckling av anslutningslinjenätet i Kyrkslätt. Målet har varit att utveckla Kyrkslättområdets kollektivtrafiknät som stödjer sig på tåg- och metrotrafiken och granska hur den nuvarande matartrafiken kan utvecklas under de gällande trafikeringsavtalen (till 2021) och enligt villkoren i dem. Samtidigt har man granskat kostnadseffektiviteten i den nuvarande trafiken. Granskningen har också innefattat invånarväxelverkan där man kartlagt invånarnas nuvarande behov och åsikter och linjeutkastet. Huvuddragen i förslagen till utveckling av linjenätet har nu tagit form.

Servicenivån mellan Kyrkslätts centrumområde och Mattby är redan nu rätt god under rusningstid, eftersom det går i bästa fall 8 turer i timmen till Mattby. Av dem är hälften snabbare Z-turer som kör från resecentret via Hindersby och Tolls till motorvägen och Mattby. På linjerna 173Z till Obbnäs och 174Z till Gesterby kör man med 30 minuters intervaller i rusningstid. Turerna på de andra basrutterna (4 turer per rusningstimme) kör alltid via Masaby till Mattby.

Utanför rusningstid, dvs. på dagar, kvällar och veckoslut är servicenivån ganska dålig. Då går 2 turer i timmen till Mattby och från Kantvikriktningen en gång i timmen. Då går alla turer från Kyrkslätt alltid via Ravals, Gesterby och Masaby till Mattby. De långa resetiderna på grund av de slingrande rutterna lockar inte till att använda kollektivtrafiken. Till exempel resan från Kantvik till Mattby tar en timme, av vilket turen via Ravals, Gesterby och Mattby utökar resetiden med 20 minuter. Omstigning till tåg från Kyrkslätt till Helsingfors betjänar inte på alla rutter.

De centrala ändringarna i den uppgjorda planen är förbättringar i servicenivån till Obbnäs och Kantvik. Turerna på linje 173 ändras till snabbare Z-turer på vardagar dagtid och kvällstid samt veckoslut, då man också börjar trafikera linje 172. Utanför rusningstid förbättras turintervallen från Kantvik till 30 minuter, alltså samma nivå som från Ravals och Gesterby. Också förbindelserna från centrum, Hindersby och Tolls förbättras. Under rusningstid ersätts de nuvarande turerna på linje 172 med nya V-turer som kör från Kantvik via resecentret direkt till Gesterby och Mattby. Turer försvinner från Ravals och Lindal (det kvarstår 4 turer i timmen), vars servicenivå inte försämras i praktiken, eftersom linje 172 på grund av omstigning till tåg har kört efter de övriga linjerna.

HRT har undersökt möjligheten av gallra i linjenätet bland de minst använda turerna. Eftermiddagens sista turer på linjerna 903, 906 och 909 har haft låga passagerarantal. På dessa kunde man spara in ca 30 - 38 000 euro på årsnivå.

HRT har beräknat att kostnadseffekten av utvecklingsåtgärderna för hela trafiken preliminärt skulle vara 245 000 euro på årsnivå (beräkningen justeras eventuellt vid sammanträdet). Om trafiken inleds mitt under 2019 är kostnadseffekten mindre för 2019. Till exempel om trafiken inleds i början av mars 2019 är kostnadseffekten drygt 200 000 euro (beräkningen justeras eventuellt vid sammanträdet). HRT och trafikanten förhandlar om priset och man strävar efter att precisera de slutliga kostnaderna före sammanträdet.

HRT beslutar om ändringar i linjenätet i samband med behandlingen av trafikeringsplanen i januari 2019.

Trafikplanerare Marko Suni och HRT:s kollektivtrafikplanerare Tero Mertanen redogjorde för åtgärderna för utveckling av linjenätet vid sammanträdet.

Bilaga: plan gällande förändringarna i linjenätet

Beslutsförslag

Föredragande

 • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar föreslå HRT att åtgärderna för utveckling av linjenätet i Kyrkslätt i enlighet med den av HRT uppgjorda planen genomförs under våren 2019 i enlighet med den tidtabell som HRT och trafikanten kommer överens.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.