Kommunstyrelsen, möte 17.12.2018

Protokollet är granskat

§ 419 Godkännande av Kyrkslätts kommuns allmänna upphandlingsanvisning och anvisningen gällande upphandlingsavtal

KIRDno-2018-1551

Tidigare behandling

Beredare

Ari Hasu, Controller, ari.hasu@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Enligt 105 § (Upphandling) i förvaltningsstadgan fastställer kommunfullmäktige organens och tjänsteinnehavarnas upphandlingsbefogenheter.

Förslaget om upphandlingsbefogenheter för år 2019 presenteras i bilagan "Upphandlingsbefogenheter 2019".

 

 

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar godkänna upphandlingsbefogenheterna för år 2019 enligt bilagan Upphandlingsbefogenheter 2019.

Beslut

Enligt förslaget.

Beskrivning

Controller Ari Hasu har kallats till sammanträdet för att presentera hur upphandlingar görs inom de olika sektorerna, och hur upphandlingsavtalen förvaltas efter konkurrensutsättningen samt hurdana upphandlingsanvisningar det finns i kommunen.

Beslutsförslag

Presentationen antecknas för kännedom efter diskussion.

Beslut

Som ordförande fortsatte Ulla Seppälä.

Presentationen antecknades för kännedom efter diskussionen. Revisionsnämnden anser att det är bra att upphandlingarna i allt större utsträckning görs i samarbete med upphandlingsenheten.

Beredare

  • Ari Hasu, Controller, ari.hasu@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Enligt Kyrkslätts kommuns förvaltningsstadga (§ 105) fastställer kommunstyrelsen kommunens allmänna upphandlingsanvisningar.

Kyrkslätts kommuns nuvarande upphandlingsanvisning har trätt i kraft 1.2.2009. Efter att kommunens upphandlingsanvisning trätt i kraft (2009) har upphandlingslagstiftningen reviderats 1.1.2017 vilket gjorde att bland annat de s.k. nationella tröskelvärdena ändrades (den undre gränsen för tillämpning av upphandlingslagen som bestäms på basen av upphandlingens värde). Revideringen av den nationella upphandlingslagen som baserar sig på EU:s direktiv om offentlig upphandling förde med sig förändringar i förfaranden som har att göra med s.k. EU-upphandlingar.

I upphandlingsanvisningen som finns som bilaga ingår anvisningar om särskilt sådana upphandlingar vars uppskattade värde underskrider tröskelvärdena i upphandlingslagen  (s.k. små anskaffningar), och som upphandlingslagen endast till en del reglerar. I upphandlingsanvisningen ingår också anvisningar om förfaranden för verkställande av upphandlingar som hör till upphandlingslagens och försörjningslagens tillämpningsområde samt anvisningar gällande avtalshantering.

I upphandlingsanvisningen ges anvisningar om tillvägagångssätt för hantering av upphandlingar och upphandlingsavtal inom Kyrkslätts kommun, dess affärsverk, dottersammanslutningar i vilka kommunen har bestämmande inflytande samt i skilda projekt inom dessa i vilka kommunen är beställare. För kommunens dottersamfund har man enligt anvisningen reserverat möjligheten att besluta om hur s.k. små anskaffningar förverkligas, kommunens dottersamfund är dock skyldiga att följa upphandlingslagen då samfundets upphandling hör till upphandlingslagens tillämpningsområde. 

Upphandlingsanvisningen som föreläggs kommunstyrelsen för godkännande presenteras i bilagan "Kirkkonummen kunnan yleinen ohje hankinnoista ja hankintasopimuksista 17.12.2018".  Bilagor som kompletterar anvisningen har bifogats till upphandlingsanvisningen, dessa presenteras i bilagorna 1-9.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar godkänna bilagan "Kirkkonummen kunnan yleinen ohje hankinnoista ja hankintasopimuksista 17.12.2018” och dess bilagor 1-9 för tillämpning inom Kyrkslätts kommun, dess affärsverk, dottersammanslutningar i vilka kommunen har bestämmande inflytande samt i skilda projekt inom dessa i vilka kommunen är beställare. Upphandlingsanvisningen som föreläggs för godkännande ersätter den allmänna upphandlingsanvisningen för Kyrkslätts kommun som godkändes av kommunstyrelsen 19.1.2009 (§ 23).

 

Kommunstyrelsen 17.12.2018 behandling: 

Saara Huhmarniemi föreslog följande som anvisning: ”Enligt kommunens strategi befrämjar Kyrkslätt ekologiska och hållbara lösningar i sin verksamhet. Kommunstyrelsen ger som anvisning att detta tas i beaktande också då anskaffningar görs och önskar att kommunens upphandlingsenhet stöder sektorernas upphandlingar i enlighet med strategin.” Timo Haapaniemi, Anni-Mari Syväniemi, Reetta Hyvärinen, Sanni Jäppinen och Hanna Haikonen understödde förslaget och det godkändes enhälligt.  

Hanna Haikonen föreslog följande som anvisning: ”Ansvarsfulla val tas med i rapporteringen om upphandlingsbeslut.”  Timo Haapaniemi, Anni-Mari Syväniemi, Saara Huhmarniemi och Reetta Hyvärinen understödde förslaget och det godkändes enhälligt. 

Beslut

Enligt förslaget med följande anvisningar: Enligt kommunens strategi befrämjar Kyrkslätt ekologiska och hållbara lösningar i sin verksamhet. Kommunstyrelsen ger som anvisning att detta tas i beaktande också då anskaffningar görs och önskar att kommunens upphandlingsenhet stöder sektorernas upphandlingar i enlighet med strategin och kommunstyrelsen uppmuntrar till att ansvarsfulla val tas med i rapporteringen om upphandlingsbeslut.

Inform

Kirkkonummen kunnanjohtaja, hallintojohtaja, toimialajohtajat, Kirkkonummen Vesi/ vesihuoltopäällikkö, talousyksikkö controller/ hankinnat,  Kiinteistö Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinti Oy, Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori, Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo,  Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy

Sökande av ändring

Anvisning för rättelseyrkande

 

Rättelseyrkande till kommunstyrelsen

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstolen. Ett rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Myndighet till vilken rättelseyrkande ska framställas

Rättelseyrkandet framställs till kommunstyrelsen i Kyrkslätt.

 

Tidsfrist för rättelseyrkande

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får rättelseyrkande framställas första vardagen därefter.

 

Rättelseyrkandets innehåll

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I rättelseyrkandet som ska riktas till kommunstyrelsen ska anges

 

- det beslut i vilket rättelse söks

- till vilka delar rättelse söks i beslutet och hurdan rättelse som yrkas

- de grunder på vilka rättelse yrkas

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer

- ifall beslutet om rättelseyrkande kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

- om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet uppges kontaktuppgifterna till denna person.

 

Inlämning av rättelseyrkandet

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

Omprövningsbegäran ska postas i så god tid att den hinner fram till kommunens registratur, på den sista dagen för tiden för begäran om omprövning, innan registraturens tjänstetid slutar. Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.

 

Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Besöksadress: Ervastvägen 2, servicekontoret eller registraturen 1 vån., Kyrkslätt

 

Tjänstetid: 8.30 - 16.00, måndagar 8.30 - 17.00

 

tfn växel 09-29671, fax (09) 8786 053

e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Avgift för behandling av rättelseyrkandet

Ingen avgift tas ut för behandling av rättelseyrkandet.