Kommunstyrelsen, möte 16.4.2018

Protokollet är granskat

§ 113 Svar på fullmäktigemotion 7/2017: Radikalskötsel av Kalljärvi i Veikkola (fge)

KIRDno-2018-64

Tidigare behandling

Beredare

Sari Soini, ympäristöpäällikkö, sari.soini@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Ledamöterna Marjokaisa Piironen, Outi Saloranta-Eriksson och Emmi Wehka-aho lämnade följande motion som första undertecknare vid fullmäktigesammanträdet 29.5.2017:

”I KIRVES ry:s kommuninvånarinitiativ för 11 år sedan (2006) föreslogs radikalskötsel av Kalljärvi i Veikkola. Med anledning av initiativet lät kommunen uppgöra en iståndsättningsplan för Kalljärvi som blev klar år 2010. Enligt planen skulle man närmast bara fortsätta med intensivt fiske så som förut.

Kommunens avloppsvatten släpptes ut i Kalljärvi via ett litet reningsverk på 1960-1970-talen, och näringsämnen från dessa avloppsvatten har lagrats på sjöns botten. Lagret av näringsämnen och bottenvattenmassans låga syrehalt orsakar fortfarande en kraftig inre belastning. KIRVES och vattenområdets ägare har gett Kalljärvi första hjälpen genom att utföra vårdande fiske redan i tjugo (20) års tid tillsammans med Nylands miljöcentral. Det har visat sig att man inte kan påverka Kalljärvis dåliga skick med de nuvarande skötselåtgärderna.

Det behövs en radikal iståndsättningsplan som genomförs snabbt för att rädda Kalljärvi. Man bör som ett alternativ undersöka om kemikaliebehandling lämpar sig för Kallljärvi. Ungefär ett femtiotal sjöar i Finland har under årens lopp iståndsatts kemikaliskt, så det finns forskningsdata om det. Kyrksjön i Rimito var den första år 2002.

Utöver radikal iståndsättning bör den yttre belastningen av sjön åtgärdas. Kommunens vattenförsörjningsverk ska öka övervakningen och vid behov ta ibruk tvångsåtgärder så att de som bor på vattendragens avrinningsområden ansluter sig till kommunaltekniken. Belastningen från glesbebyggelsen minskar inte heller på önskvärt sätt utan övervakning. Kalljärvis stränder och skyddszonerna till dikena och bäckarna som mynnar ut i sjön bör breddas ordentligt.

Det finns tre sjöar på hela Nylands område vars skick är uselt. Kalljärvi är en av dem. Det naturnära Kyrkslätt har nu låtit bli att sköta en centralt belägen sjö i årtionden. Samtidigt planlägger kommunen emellertid ett nytt bostadsområde och en badstrand vid stranden till denna sjö.

Vi undertecknade fullmäktigeledamöter föreslår att

1 Kyrkslätt i samarbete med miljövårdsmyndigheterna och vattenområdets ägare i brådskande ordning utreder möjligheterna till och kostnadseffekterna av de ovan beskrivna åtgärderna, och

2 att en plan för iståndsättningen av Kalljärvi bereds så att den föreläggs byggnads- och miljönämnden för beslut senast 31.5.2018."

Utöver Marjokaisa Piironen, Outi Saloranta-Eriksson och Emmi Wehka-aho hade följande ledamöter undertecknat motionen: Antti Kilappa, Jens Sørensen, Kati Kettunen, Patrik Lundell, Anders Adlercreutz, Stefan Gustafsson, Pekka M. Sinisalo, Anna Aintila, Sanna Hartikainen, Marjut Frantsi-Lankia, Pekka Jäppinen, Kaj Nurmi, Pirkko Lehtinen, Tero Kovala, Maija Lounamaa, Ulf Kjerin, Ralf Grönberg och Matti Kaurila.

Beslutsförslag

Föredragande

Sari Soini, ympäristöpäällikkö, sari.soini@kirkkonummi.fi

Byggnads- och miljönämnden beslutar:

1

ge redogörelsen enligt bilagan som bemötande till fullmäktigemotionen

2

sända den vidare till kommunstyrelsen för behandling.

Beslut

Nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1

ge kommunfullmäktige byggnads- och miljönämndens bifogade svar och

2

föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige anser svaret vara tillräckligt och motionen slutbehandlad.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Anvisning för rättelseyrkande

 

Rättelseyrkande till kommunstyrelsen

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstolen. Ett rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Myndighet till vilken rättelseyrkande ska framställas

Rättelseyrkandet framställs till kommunstyrelsen i Kyrkslätt.

 

Tidsfrist för rättelseyrkande

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får rättelseyrkande framställas första vardagen därefter.

 

Rättelseyrkandets innehåll

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I rättelseyrkandet som ska riktas till kommunstyrelsen ska anges

 

- det beslut i vilket rättelse söks

- till vilka delar rättelse söks i beslutet och hurdan rättelse som yrkas

- de grunder på vilka rättelse yrkas

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer

- ifall beslutet om rättelseyrkande kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

- om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet uppges kontaktuppgifterna till denna person.

 

Inlämning av rättelseyrkandet

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

Omprövningsbegäran ska postas i så god tid att den hinner fram till kommunens registratur, på den sista dagen för tiden för begäran om omprövning, innan registraturens tjänstetid slutar. Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.

 

Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Besöksadress: Ervastvägen 2, servicekontoret eller registraturen 1 vån., Kyrkslätt

 

Tjänstetid: 8.30 - 16.00, måndagar 8.30 - 17.00

 

tfn växel 09-29671, fax (09) 8786 053

e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Avgift för behandling av rättelseyrkandet

Ingen avgift tas ut för behandling av rättelseyrkandet.

 

 

 

 

 

Frågor