Kommunstyrelsen, möte 1.4.2019

Protokollet är granskat

§ 117 Program för balansering av ekonomin

KIRDno-2019-261

Tidigare behandling

Beredare

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Beskrivning

I budgeten för år 2019 har ett mål antecknats enligt vilket kommunstyrelsen ska göra upp en långsiktig plan för balansering av kommunens ekonomi som ska presenteras för kommunfullmäktige i juni 2019. I och med planen granskas kommunens tillväxtmål, förändringarna i befolkningsstrukturen och deras inverkan på ekonomin, tjänster och investeringar. I investeringsplanen bör även tidtabellerna för olika projekt och finansieringshelheten utredas och olika alternativ för verkställande presenteras. I helhetsplanen måste också de eventuella effekterna av social- och hälsovårdsreformen och revideringen av statsandelssystemet beaktas.

Som en del av balanseringsplanen måste kommunstyrelsen tillsammans med sektionen för serviceproduktion göra upp en helhetsplan gällande de ersättande utrymmena för kommunens problemfastigheter.

Som en del av planen måste man dessutom också ta ställning till den återkommande otillräckligheten och behovet av tilläggsanslag i vård- och omsorgssektorns budget. Kommunstyrelsen ska också tillsammans med sektorerna gå igenom de viktigaste köpta tjänsterna och eventuella utvecklings- och ändringsbehov vad gäller dem.

Tidtabellen för utarbetandet av planen är att huvudparten av planen är klar före juni; men det är ändå mest ändamålsenligt att genomföra bedömningen och verkställandet av en del av åtgärderna i planen på hösten 2019 i samband med beredningen av budgeten för år 2020. Planen bereds under kommundirektörens ledning medan ekonomichefen fungerar som projektchef för projektet.

Under våren har man för avsikt att i samband med kommunstyrelsens sammanträden som egen paragraf på basen av beredning behandla olika delområden i programmet för balansering av ekonomin och få politiska riktlinjer för fortsatt beredning av den slutgiltiga planen. Kommunstyrelsen och sektionen för serviceproduktion höll en gemensam aftonskola 11.2.2019 gällande kommunens problemfastigheter och ersättande utrymmen.

Tillväxtmålen för Kyrkslätts befolkning, befolkningsstrukturen och förändringarna i den är centrala variabler i bedömningen av kommunens utveckling och ordnandet av tjänster för invånarna. Vi behandlar ovannämnda ärenden ”på aftonskolevis” bl.a. genom befolkningsprojektionen som uppgjorts för Kyrkslätt. Eventuella justeringar i tillväxtmålen och deras inverkan på service- och kostnadsstrukturen kommer att bedömas skilt vid ett senare tillfälle.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen antecknar presentationerna som hörts och den förda diskussionen för kännedom och ger eventuella anvisningar för den fortsatta beredningen.

 

Kommunstyrelsen 25.2.2019 behandling: 

Behandlingsordningen ändrades så att detta ärende behandlades som sammanträdets sista ärende. Sektordirektören för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela och sektordirektören för bildnings- och fritidssektorn Hannele Kujala presenterade ärendet.  

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade ge följande anvisningar för den fortsatta beredningen: 

1

man bedömer noggrannare inverkningarna av ändringarna i befolkningsstrukturen, så som t.ex. åldrande och invandring, på kommunens inkomst- och utgiftsstruktur, och

2

man utreder varför man flyttar till Kyrkslätt och varför man flyttar bort från Kyrkslätt, och 

3

man utreder om planläggningen kan påskyndas, och 

4

man gör upp scenarier för befolkningstillväxten som eftersträvas i strategin, alternativet en måttlig befolkningstillväxt och alternativet en långsam tillväxt.

Beredare

Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 25.2.2019 ge som anvisning för den fortsatta beredningen av planen för balansering av ekonomin bl.a. att man gör upp scenarier för befolkningstillväxten som eftersträvas i strategin, alternativet en måttlig befolkningstillväxt och alternativet en långsam tillväxt.

 

Kaupunkitutkimus TA har gjort två befolkningsprojektioner för kommunen, alternativet snabb tillväxt och alternativet måttlig tillväxt. Projektionerna baserar sig bl.a. på en bedömning av förverkligandet av bostadsproduktionen som kommunens planläggningsprogram möjliggör. Alternativet för snabb tillväxt, enligt vilket den årliga befolkningstillväxten skulle vara 1,2-1,5 % i året, uppfyller bäst befolkningstillväxtmålet i kommunstrategin (årlig befolkningstillväxt på 1,5-2%). Den årliga befolkningstillväxten enligt projektionen för en måttlig tillväxt skulle vara 0,8-1%. De senaste åren har befolkningstillväxten i Kyrkslätt varit långsammare än det. Utgående från Kaupunkitutkimus projektioner har det gjorts en uppskattning av alternativet för en långsam befolkningstillväxt för åren 2019-2025.

 

Vid sammanträdet bedöms dessa befolkningstillväxtalternativ och deras inverkan på kommunens inflöde av skatteinkomster som vid en aftonskola. Det skulle vara ändamålsenligt att basera de närmare kalkylerna i planen för balansering av ekonomin på den realistiska befolkningstillväxten, som utgående från utfallet de senaste åren verkar vara det långsamma tillväxtalternativet, åtminstone beträffande de närmaste åren. Med åtgärder enligt kommunstrategin kan kommunen ändå uppnå en med strategin förenlig befolkningstillväxt under granskningsperioden. I planen för balansering av ekonomin utarbetas utgående från det valda befolkningstillväxtscenariot noggrannare kalkyler för befolkningstillväxten och befolkningsstrukturens inverkan på kommunens inkomst- och kostnadsstruktur.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar att de noggrannare kalkylerna i planen för balansering av kommunens ekonomi görs upp utgående från den realistiska, dvs. den långsamma befolkningstillväxtbedömningen 2019-2025.

 

Kommunstyrelsen 11.3.2019 behandling:  

Sektordirektör Anna-Kaisa Kauppinen redogjorde för ärendet för kommunstyrelsen.  

Ordförande Timo Haapaniemi föreslog att man dessutom bedömer effekterna av den snabbare befolkningstillväxten.  Förslaget godkändes enhälligt.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att de noggrannare kalkylerna i planen för balansering av ekonomin görs upp utgående från den realistiska, dvs. den långsamma befolkningstillväxtbedömningen 2019-2025. Dessutom bedömer man effekterna av den snabbare befolkningstillväxtbedömningen. 

Beredare

  • Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi

Beskrivning

I budgeten för år 2019 har antecknats som mål att kommunen ska göra upp en långsiktsplan för att få kommunens ekonomi i balans, och planen ska presenteras för fullmäktige i juni 2019. I planen ska man granska kommunens tillväxtmål, ändringar i befolkningsstrukturen och deras inverkan på ekonomin, tjänsterna och investeringarna. I investeringsplanen bör även tidtabellerna för olika projekt och finansieringshelheten utredas och olika alternativ för verkställande presenteras. I helhetsplanen måste också de eventuella effekterna av social- och hälsovårdsreformen och revideringen av statsandelssystemet tas i beaktande.

Som en del av planen måste man ta ställning till den återkommande otillräckligheten och behovet av tilläggsanslag vad gäller vård- och omsorgssektorns budget. Kommunstyrelsen ska också tillsammans med sektorerna gå igenom alla de viktigaste köpta tjänsterna och eventuella utvecklings- och ändringsbehov vad gäller dem.

De köpta tjänsterna utgör ca 45 % av Kyrkslätts kommuns externa verksamhetsutgifter. Man går igenom köpen av tjänster i två delar. I den första delen sätter man sig in i vård- och omsorgssektorns externa köp. Vård- och omsorgssektorns köp av tjänster utgör ca tre fjärdedelar av hela kommunens externa serviceköp. I samband med detta granskar man också orsakerna till att vård- och omsorgssektorns återkommande otillräckliga budget och behov av tilläggsanslag.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen antecknar presentationerna som hörts och den förda diskussionen för kännedom och ger eventuella anvisningar för den fortsatta beredningen.

 

Kommunstyrelsen 1.4.2019 behandling:

Ordförande Timo Haapaniemi avlägsnade sig från mötet under behandlingen av denna paragraf. Kommunstyrelsens I vice ordförande Ari Harinen fortsatte som ordförande.

Beslut

Enligt förslaget. Kommunstyrelsen beslutade dessutom ge som anvisning att en schemalagd verksamhetsklocka ska göras upp för processen för programmet för balansering av ekonomin.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.