Kommunstyrelsen, möte 1.4.2019

Protokollet är granskat

§ 115 Övriga ärenden

Beslut

Kommunstyrelsen antecknade följande övriga ärenden som tagits upp för kännedom: 

1) Kommunstyrelsen upprepade sin uppmaning om beredning av ärendet som gäller ordnandet av parkeringsplatser för veteraner. 

2) Kommunstyrelsen ber att ett förslag till beslut om undantag bereds för kommunfullmäktige för beslut i ärendet som gäller privat familjedagvård. 

3) I HRT:s brev till intressentgrupper konstateras felaktigt att kommunerna är eniga i fråga om vägtullavgifter. Kommunstyrelsen ger ut ett rättelsemeddelande gällande detta.