Kommunstyrelsen, möte 1.4.2019

Protokollet är granskat

§ 109 Försäljning av fritidsbyggplatserna i stranddetaljplanen för Pikkaraiset-Siikajärvi

KIRDno-2019-316

Beredare

  • Markku Ikonen, kiinteistöteknikko, markku.ikonen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i 1.10.2018 § 297 Portföljsättning av Kyrkslätts kommuns fastigheter att de kommunägda fritidsbyggplatserna på stranddetaljplaneområdet Pikkaraiset-Siikajärvi säljs år 2019.

På planområdet finns sammanlagt 79 byggplatser för fritidsbostäder. Kommunen äger 12 tomter och de övriga tomterna är privatägda. De fritidsbostäderna som var i sämst skick på fem av kommunens tomter revs av utrymmestjänsterna år 2018. Rivningskostnaderna uppgick till ca 120 000 euro.
Fritidsbyggnadsplatserna ska säljas innan man blir tvungen att riva resten av byggnaderna i dåligt skick.

Kommunstyrelsen beslutade 28.3.2011 § 104 att kommunen inte säljer tomterna ifråga innan de kommande planläggningslösningarna på området utretts.

Med anledning av Hotelli Nuuksios planläggningsinitiativ beslutade kommunstyrelsen 16.4.2018 § 111 att området också i fortsättningen utvecklas på stranddetaljplanenivå.

Enligt tomttjänsternas uppfattning påverkar inte försäljningen av fritidsbyggplatser på stranddetaljplaneområdet det anhängiga delgeneralplaneprojektet för trafikkorridoren i Norra Kyrkslätt.

 

Bilagor: Kartbilaga över kommunägda tomter
Förteckning över kommunägda tomter

Kompletterande material: Tidigare behandling, kommunstyrelsen 28.3.2011 § 104

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen

1
beslutar på basis av anbud sälja de kommunägda 12 byggplatserna för fritidsbyggnader enligt bilagan på stranddetaljplaneområdet för Pikkaraiset-Siikajärvi

2
befullmäktigar kommunaltekniska nämnden att fatta beslut om försäljning av tomterna

3.
berättigar sektordirektören för kommunaltekniska sektorn att göra upp och underteckna köpebreven.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.