Kommunstyrelsen, möte 1.4.2019

Protokollet är granskat

§ 110 Beviljande av kommunstyrelsens anslag för integrationsfrämjande år 2019

KIRDno-2018-1175

Tidigare behandling

Beredare

Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunstyrelsen har i dispositionsplanen för den allmänna förvaltningen för år 2019 reserverat ett anslag på 30 000 euro för integrering av personer som fått uppehållstillstånd. Motsvarande anslag har varit tillgängligt för utdelning även åren 2016, 2017 och 2018. Anslaget har utgående från offentlig ansökan delats ut som bidrag till företag och föreningar som genom sin verksamhet med hjälp av inlärning av språket och främjande av sysselsättningen främjar integreringen av personer som fått uppehållstillstånd.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar att

1

ett bidragsanslag på 30 000 euro utlyses med offentlig kungörelse och tidningsannons och 

2

bidraget kan beviljas till företag och föreningar för verksamhet som med hjälp av inlärning av språket och främjande av sysselsättningen främjar integreringen av personer som fått uppehållstillstånd och

3

kommunstyrelsen beslutar utgående från ansökningar om beviljande av bidragsanslaget efter att ansökningstiden gått ut.

Beslut

Enligt förslaget.

Beredare

 • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunstyrelsen har i dispositionsplanen för den allmänna förvaltningen för år 2019 reserverat ett anslag på 30 000 euro för integration av personer som fått uppehållstillstånd.

Ansökningstiden gick ut 20.3.2019. Inom utsatt tid inkom tre ansökningar till kommunen: 

- Fotbollsföreningen FC Kirkkonummis ansökan 4 000 euro och 

- Gruppen Life in Kirkkonummis ansökan 30 000 euro 

- Kirkkonummen Kipinä ry:s ansökan 29 200 euro

Ansökningarna ingår som bilaga. 

Beslutsförslag

Föredragande

 • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1

på basis av ansökningarna bevilja fotbollsföreningen FC Kirkkonummi 1 000 euro för integration av juniorspelare som fått uppehållstillstånd och 

2

bevilja gruppen Life in Kirkkonummi 19 000 euro för integration av invandrare som fått uppehållstillstånd och 

3

bevilja Kirkkonummen Kipinä ry 10 000 euro för genomförande av projektet Oma tila för integration av invandrare och 

4

att de som beviljats bidrag ska rapportera till kommunstyrelsen i Kyrkslätt om användningen av bidraget i januari 2020 och 

5

justera protokollet för detta besluts del vid sammanträdet.

 

Kommunstyrelsen 1.4.2019 behandling:  

Antti Salonen meddelade att han var jävig och avlägsnade sig från sammanträdet för behandlingen och beslutsfattandet i ärendet.

Katarina Helander gav följande ändringsförslag:  ”kommunstyrelsen beslutar på basis av ansökningarna bevilja fotbollsföreningen FC Kirkkonummi 4 000 euro för integration av juniorspelare som fått uppehållstillstånd och bevilja gruppen Life in Kirkkonummi 10 000 euro för integration av invandrare som fått uppehållstillstånd och bevilja 10 000 till Kirkkonummen Kipinä ry för genomförande av projektet Oma tila för integration av invandrare”. Förslaget vann inte understöd, så det förföll. Helander återtog sitt förslag.  

Emmi Wehka-aho framställde följande ändringsförslag: ”till FC Kirkkonummi 4 000 euro, gruppen Life in Kirkkonummi 16 000 euro och Kirkkonummen Kipinä ry 10 000 euro”. Reetta Hyvärinen understödde förslaget.  Hanna Haikonen understödde höjandet av summan som anvisas till FC Kirkkonummi. 

Ulf Kjerin gav följande ändringsförslag: ”till gruppen Life in Kirkkonummi 20 000 euro, Kirkkonummen Kipinä ry 7 000 euro och FC Kirkkonummi 3 000 euro”. Förslaget vann inte understöd, så det förföll.

Katarina Helander och Ulf Kjerin framställde följande gemensamma tilläggsförslag: ”till gruppen Life in Kirkkonummi 20 000 euro, Kirkkonummen Kipinä ry 6 000 euro och FC Kirkkonummi 4 000 euro”. Antti Kilappa, Ari Harinen, Hans Hedberg och Pirkko Lehtinen understödde förslaget.  

Ordförande konstaterade att det hade getts två förslag som vunnit understöd: Emmi Wehka-ahos förslag och Katarina Helanders/Ulf Kjerins gemensamma förslag. Ordförande konstaterade att man måste rösta om dem, och att det vinnande förslaget ställs mot utgångsförslaget. Omröstningsordningen var följande: Emmi Wehka-ahos förslag ”ja” och Katarina Helanders/Ulf Kjerins förslag ”nej”. Katarina Helanders/Ulf Kjerins förslag vann med rösterna 9–3. Röstningsresultatet ingår som bilaga till protokollet. 

Ordförande konstaterade att utgångsförslaget och Katarina Helanders/Ulf Kjerins förslag ska till följande ställas mot varandra. Omröstningsordningen var följande: utgångsförslaget ”ja” och Helanders/Kjerins förslag ”nej”. Katarina Helanders/Ulf Kjerins förslag godkändes med rösterna 10-2. Röstningsresultatet ingår som bilaga till protokollet.

Reetta Hyvärinen gav följande tilläggsförslag: ”För följande år gör man upp klara kriterier och anvisningar för ansökan om bidrag. Kriterier bör vara arbetets effektivitet och lämplighet för helheten av hela kommunens integrationsarbete”. Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen, Emmi Wehka-aho och Katarina Helander understödde förslaget och det godkändes enhälligt. 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade  

1

på basis av ansökningarna bevilja fotbollsföreningen FC Kirkkonummi 4 000 euro för integration av juniorspelare som fått uppehållstillstånd och 

2

bevilja gruppen Life in Kirkkonummi 20 000 euro för integration av invandrare som fått uppehållstillstånd och 

3

bevilja Kirkkonummen Kipinä ry 6 000 euro för genomförande av projektet Oma tila för integration av invandrare och 

4

att de som beviljats bidrag ska rapportera till kommunstyrelsen i Kyrkslätt om användningen av bidraget i januari 2020 och 

5

att man för följande år gör man upp klara kriterier och anvisningar för ansökan om bidrag. Kriterier bör vara arbetets effektivitet och lämplighet för helheten av hela kommunens integrationsarbete och

5

justera protokollet för detta besluts del vid sammanträdet.

 

Jäv

 • Antti Salonen

Röstningsresultat

 • Jaa 3 st 25%

  Emmi Wehka-Aho, Reetta Hyvärinen, Hanna Haikonen

 • Ei 9 st 75%

  Hans Hedberg, Rita Holopainen, Pirkko Lehtinen, Ulf Kjerin, Timo Haapaniemi, Pekka Sinisalo, Ari Harinen, Antti Kilappa, Katarina Helander

 • Jaa 2 st 17%

  Reetta Hyvärinen, Emmi Wehka-Aho

 • Ei 10 st 83%

  Hans Hedberg, Hanna Haikonen, Antti Kilappa, Katarina Helander, Pirkko Lehtinen, Ulf Kjerin, Rita Holopainen, Pekka Sinisalo, Ari Harinen, Timo Haapaniemi


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.