Kommunstyrelsen, möte 1.4.2019

Protokollet är granskat

§ 116 Ändring av Kyrkslätts kommuns förvaltningsstadga (fge)

KIRDno-2017-395

Beredare

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Sammansättningarna av de nuvarande organen har utsetts för tvåårsperioden 2017-2019. Då man har beslutat om organstrukturen har man utstakat att man bedömer funktionaliteten av den nuvarande organstrukturen i mitten av fullmäktigeperioden samtidigt som man på nytt bestämmer om sammansättningarna.  

Gruppresidiet har gett sin anvisning för tjänstemannaberedningen. Utgångspunkten är att de nuvarande stora sektionerna (finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen och sektionen för serviceproduktion) görs om till nämnder och att fritidssektionen förenas med bildnings- och fritidsnämnden. Vägsektionens uppgifter upphör i slutet av året. Förtroendeorganskommittén har för sin del behandlat den föreslagna organstrukturen med tanke på platserna för de förtroendevalda och kartlagt gruppernas synpunkter på ärendet.  

Då organstrukturen ändras ska förvaltningsstadgan uppdateras i fråga om organens uppgifter och befogenheter. Utöver ändringar på grund av organstrukturen föreslår man att man i förvaltningsstadgan gör vissa viktiga ändringar med tanke på verksamhetens smidighet. 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar 

1

föreslår kommunfullmäktige att de godkänner den bifogade förvaltningsstadgan och den nya organstrukturen som ingår i den så att de träder i kraft 1.6.2019 och

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet. 

Beslut

Ordförande meddelade att han stryker ärendet från föredragningslistan.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.