Kommunstyrelsen, möte 11.12.2017

Protokollet är granskat

§ 283 Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 10/2017 Kirkkonummen osallistumisesta Suomi 100-juhlahankkeeseen (kv)

KIRDno-2017-997

Tidigare behandling

Beredare

Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Vihreiden, SDP:n, Perussuomalaisten, Keskustan ja Kirkkonummen Vasemmiston valtuustoryhmät jättivät kunnanvaltuuston kokouksessa 4.9.2017 seuraavan aloitteen:

"Valtio kutsuu maanomistajia perustamaan suojelualueita Suomen 100 -vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Useat kunnat ovat jo osallistuneet kampanjaan, ja tämän aloitteen myötä myös Kirkkonummi lähtee mukaan juhlistamaan satavuotiasta Suomea ja Suomen luontoa.

Suomi 100 -hankkeeseen ehdotetaan kunnan omistamia alueita, jotka täydentävät olemassaolevien suojelu- ja virkistysalueiden verkostoa, vahvistavat luonnon monimuotoisuutta ja palvelevat kuntalaisten retkeily- ja vapaa-ajankohteina. Suojelualueiden rauhoitusmääräyksissä huomioidaan virkistyskäyttö, jolloin luontolahjasta on iloa kuntalaisille pitkälle tulevaisuuteen. Rauhoituspäätöksiin tulee tieto, että kohde on osa itsenäisyyden juhlakampanjaa.

Perustettaviin suojelualueisiin selvitetään alueita kunnan omistamislta virkistys- ja luontokohteilta. Alueita, niiden luontoa ja erityispiirteitä esitellään tarkemmin liitteessä.

Me allekirjoittaneet kunnanvaltuuston jäsenet ehdotamme, että kunnanvaltuusto päättää selvittää liitteessä esitettyjen kunnan omistamien alueiden suojelua Suomi 100-ohjelmassa."

Aloitteen olivat allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Ari Harinen, Ulf Kjerin, Jerri Kämpe-Hellenius, Linda Basilier, Bodil Lindholm, Anna Aintila, Tony Björk, Miika Engström, Raija Vahasalo, Pekka Rehn, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Hanna Haikonen, Katarina Helander, Timo Haapaniemi ja Patrik Lundell.

 

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Kunnan toimialat ovat antaneet lausutonsa seuraavasti: Vapaa-aikajaosto 11.10.2017 § 26, rakennus- ja ympäristölautakunta 17.10.2017 § 47, kuntatekniikan lautakunta 26.10.2017 § 50. Kuntakehitysjaosto on käsitellyt lausuntoa 14.11.2017 ja päätti antaa valtuustoaloitteeseen seuraavan vastauksen:  

Kuntakehitysjaosto haluaa painottaa, että aloite on käynyt eri toimialoilla käsittelyt lautakunnissa ja jaostossa. Kuntakehitysjaosto on käsitellyt toimielinten päätökset huolella ja yksimielisesti päätti hyväksyä esittelijän päätösehdotuksen muutosehdotuksineen. Lisäksi kuntakehitysjaosto päätti täydentää ehdotusta Kiilakallion osalta siten, että suojelun ulkopuolelle rajataan yritysalueen itäinen puoli rajautuen maakaasuputkeen ja sähkölinjaan.

Kuntakehitysjaosto päätti esittää kunnanhallitukselle, että

- valtuustoaloitteen alueet soveltuvat jäljempänä esitetyin tarkistuksin hyvin Suomi 100-juhlahankkeeseen ja tähän osallistuminen on perusteltua kunnan merkittävien luontoalueiden ja niiden virkistyskäytön turvaamiseksi. Kuntalaiskyselyissä on tullut esiin, että kuntalaiset arvostavat virkistysmahdollisuuksia luontoympäristöissä asuinalueensa lähistöllä. 

- kunta hakee Uudenmaan ELY-keskukselta suojelualueiden perustamista Suomi 100-juhlahankkeeseen huomioiden hakemuksessa seuraavat rakennus- ja ympäristölautakunnan, kuntatekniikan lautakunnan ja vapaa-aikajaoston lausuntoihin perustuvat alueiden rajausperiaatteet ja rauhoitusmääräykset:

Suojeltavat alueet rajataan niin, että niihin ei kuulu 

·         alueita, jotka eivät ole kunnan omistuksessa ja hallinnassa;

·         alueita, joiden suojelu ei ole kaavoituksellisesti perusteltua (Kantvikin Trehörnsråbergetin kalliometsäalueen koillisosa, Timmermossenin metsän itäinen osa-alue ja läntisen osa-alueen pohjoisosa, Eerikinkartanon lehtojen ja luhtien lounaisen osa-alueen eteläosa);

·         kunnan keskustan ja Veikkolan keskustan läheisiä alueita, joilla on keskeisten kuntoreitti- ja latuverkostojen osia (Tolsan koivikkoluhta sekä Eerikinkartanon lehtojen ja luhtien pohjoisin osa-alue);

·         metsänhoitotöiden toimenpideohjelman 2015-2016 alueita, joiden sovitut toimenpiteet ovat tekemättä (Kantvikin Trehörnsbergetin kalliometsäalueella sekä Eerikinkartanon lehtojen ja luhtien alueella);

·         metsänhoitotöiden toimenpideohjelman 2017-2019 alueita, joille tehtävistä metsänhoitotöistä kuntatekniikan lautakunta päätti kokouksessaan 26.10.2017, 51 § (Juusjärven kalliometsä-kosteikkoalueella ja Volsin ekologisten yhteyksien alueella)

·         Volsintien varrella kevyenliikenteen väylälle varattava 20 metriä leveä vyöhyke (Volsin ekologisten yhteyksien alueella).

·         Kiilakallion osalta suojelun ulkopuolelle rajataan yritysalueen itäinen puoli rajautuen maakaasuputkeen ja sähkölinjaan. (lisäys kkj 14.11.)

Tarkistetut rauhoitusmääräykset:

1. Alueella on kielletty

·         rakennuksien, rakennelmien, teiden ja polkujen rakentaminen

·         maa-aineksien ja kalliokivennäisten ottaminen, maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja muuttaminen; ojittaminen, vesien perkaaminen, patoaminen ja muut vesirakennushankkeet;

·         metsänhakkuu ja muut metsänhoitotoimet;

·         sienien, puiden, pensaiden tai muiden kasvien tai niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen;

·         luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen;

·         tulenteko, telttailu ja muu leiriytyminen;

·         muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan tai eliölajien säilymiseen.

2. Liikkumisrajoitukset

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty

·         moottoriajoneuvoilla liikkuminen lukuun ottamatta alueen hoidon ja käytön kannalta välttämätöntä ajoa;

·         maastopyöräily;

·         koirien irti pitäminen.

3. Sallitut toimet

Edellä olevien määräysten estämättä alueella on sallittua

·         liikkuminen vapaasti jalan ja suksin;

·         virkistystä ja luonnonharrastusta palvelevien rakennelmien ja reittien rakentaminen;

·         ulkoilureittien ja latujen ylläpito;

·         tulenteko sille erikseen varatulla alueella;

·         marjojen ja hyötysienien poimiminen;

·         suunnistus- ja retkeilytapahtumien järjestäminen;

·         ratsastus sitä varten kunnostettuja polkuja pitkin:

·         pyöräily poluilla, joita ei ole kunnostettu muuhun sellaiseen käyttöön, jota pyöräily voi haitata (esim. opastetut luontopolut, ratsastusreitit);

·         liikenteen ja ulkoilijoiden turvallisuudelle vaarallisten puiden poistaminen teiden ja rakennettujen ulkoilureittien varsilta;

·         metsästys;

·         Juusjärven alueella metsäautotien ylläpito niin, että metsäkoneet ja puunkuljetusautot pääsevät kulkemaan sitä pitkin.

 

4. Rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

 

5. Hoito- ja käyttösuunnitelma

Luonnonsuojelualueelle voidaan laatia hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa esitetään tarpeelliset toimenpiteet luonnonympäristön hoitamiseksi, ennallistamiseksi ja alueen luontaisen kehityksen palauttamiseksi. Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy suunnitelman.

Kuntakehitysjaoston pykälä on oheismateriaalina.

 

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1

hyväksyy kuntakehitysjaoston antaman vastauksen valtuustoaloitteeseen

2

pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä

 

Kunnanhallitus 27.11.2017 käsittely: 

Hans Hedberg teki seuraavan ehdotuksen:

Palautusehdotus. Päätösehdotuksesta ei käy ilmi seuraavaa: Kenellä on vastuu valvonnasta, kuka vastaa kaatuneista puista, jotka voivat aiheuttaa vaaraa, rajuilmojen ja tulvien jälkeisistä hoitotoimenpiteistä ja alueen hoidosta silloin, kun se ei enää täytä tehtäväänsä. Kenen tehtävänä on huolehtia esteettömyydestä, jotta kaikki – myös ne kuntalaiset, joiden toimintakyky on rajoittunut – voivat nauttia rauhoitetuista alueista. Lisäksi ei käy ilmi, kuinka jokamiehenoikeudet, järjestyssääntö ja metsästyslaki käyvät yksiin rauhoitusesityksen kanssa. Kuinka taata, että ELY-keskus myöntää päätösehdotuksessa ehdotetut poikkeukset? Mitä keinoja kunta kohdistaa rauhoitettujen alueiden rakentamiseen ja ylläpitoon? Lisäksi Eriksgårdin ja von Wahlbergin rahaston välinen suhde tulee selvittää ja siitä tulee päättää. Ehdotusta kannatettiin.

Puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle karttaliitteen ja Hans Hedbergin esittämiin kysymyksiin vastaamiseksi. Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Beslut

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. Pöydällepanon aikana esityslistalle liitetään päivitetty karttaliite ja toimitetaan vastaukset Hans Hedbergin esittämiin kysymyksiin.

Beredare

  • Merja Puromies, ympäristösuunnittelija, merja.puromies@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Ympäristösuunnittelija Merja Puromies on laatinut vastaukset pyydettyihin selvityksiin ja päivittänyt karttaliitteen. Uusi karttaliite on pykälän yhteydessä.

Luonnonsuojelualueilla tehdään kunnan toimesta valvontaa etupäässä huolto- ja tarkastuskäyntien yhteydessä. Poliisi valvoo omalta osaltaan luonnonsuojelualueilla tapahtuvaa toimintaa mm. järjestyslain, metsästyslain ja maastoliikennelain säännösten osalta. Virkistykseen käytetyistä luonnonalueista käytetyimmät alueet, kuten uimarannat kuuluvat järjestyslain piiriin. Metsästyslaki on voimassa luonnonsuojelualueilla.

Jokamiehen oikeuksiin kuuluva vapaa liikkuminen jalan ja hiihtäen, marjojen ja hyötysienien poimiminen sekä oleskelu on sallittu luonnonsuojelualueilla. 

Kunta vastaa luonnonsuojelualueiden hoidosta, kuten vaarallisten puiden kaatamisesta ulkoilureittien ja -polkujen varsilta, muista hoitotoimenpiteistä sekä reittien ja rakenteiden tekemisestä. Hoitotoimenpiteet sekä reittien ja rakenteiden rakentaminen yms. toimet suunnitellaan hoito- ja käyttösuunnitelmissa, jotka hyväksyy kuntatekniikan lautakunta. Kunta tekee rakentamis- ja ylläpitotoimia hoito- ja käyttösuunnitelmien pohjalta. Luonnonsuojelualueille voidaan rakentaa esteettömiä reittejä. Rajuilmojen ja tulvien jälkeen toimenpiteet suunnitellaan ja tehdään kunnan toimesta tarvittaessa kiireellisesti.     

Uudenmaan ELY-keskus on ilmoittanut hyväksyvänsä rauhoitusmääräykset, jotka ovat ehdotuksessa vastaukseksi valtuustoaloitteeseen. Rauhoitusmääräyksien kohdassa 3. Sallitut toimet esitettyihin toimintoihin ei tarvitse hakea ELY-keskukselta lupaa, vaan ne ovat sallittuja suoraan rauhoitusmääräysten nojalla. 

Eerikinkartanon tilan testamentissa on edellytetty, että Eerikinkartanon tilalle perustetaan maa- ja metsätalouden ja näihin liittyvien elinkeinojen oppilaitos. Koska oppilaitoksen perustaminen ei ollut käytännössä mahdollista, testamentin tarkoitusta on ryhdytty toteuttamaan opintoavustusten myöntämisen kautta. Opintoavustukset myönnetään C.F. ja Maria von Wahlbergin rahastosta. Rahaston säännöissä ei ole sellaista, mikä muodostaisi esteen valtuustoaloitteessa esitettyjen alueiden suojelulle. 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

ehdottaa valtuustolle että valtuusto

1.1

merkitsee tiedokseen kuntakehitysjaoston ja kunnanhallituksen antamat vastaukset valtuustoaloitteeseen

1.2.

pitää vastauksia riittävinä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Käsittely

Ympäristösuunnittelija Merja Puromies oli kokouksessa vastaamassa kunnanhallituksen kysymyksiin.

Keskustelun aikana jäsen Hans Hedberg ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. 1. Pykälää 283 ei voida hyväksyä ehdotetussa muodossaan. Ehdotuksessa ei ole hoitosuunnitelmaa, taloussuunnitelmaa eikä rauhoitusaikaa. 2 Rauhoituksella on negatiivinen vaikutus kunnan pitkäaikaissuunnitteluun, asumisstrategiaan ja työpaikka-alueisiin. 3. Rauhoitetut alueet ovat suurilta osin istutettua ja hoitamatonta talousmetsää. Alueet ovat hajanaisia ja vaikeita käsitellä. Lisäksi ei ole tietoja aiemmista suojelluista ja rauhoitetuista alueista kunnassa. 4. Kunta ei ole uudessa hallintosäännössään selvittänyt Eerikinkartanon ja Navalan kartanon ylläpitoa tulevaisuudessa. Siksi on kohtuutonta tehdä lisää kartanon maita koskevia rauhoituspäätöksiä. Rauhoitusehdotus ei ole hyvää metsänhoitoa eikä hyvää kunnan talouden hoitoakaan.

Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

 

 

Beslut

Ehdotuksen mukaan.


Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Frågor