Kommunstyrelsen, möte 11.12.2017

Protokollet är granskat

§ 274 Palvelutuotannon jaoston vuoden 2017 talousarvion määrärahan ja rakennuskannan korjausohjelman määrärahan korotusesitys (kv)

KIRDno-2017-1008

Tidigare behandling

Beredare

Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Rakennuskannan vuosikorjausohjelman toteutuminen

Tilapalveluiden vuoden 2017 vuosikorjausohjelma hyväksyttiin palvelutuotannon lautakunnan käyttösuunnitelman 2017 hyväksynnän yhteydessä. Korjausohjelman investointiosan suurimmat menokohdat arvioitiin olevan Kirkkonummen terveyskeskuksen korjaukset, Gesterbyn koulukeskuksen korjaukset sekä Kirkonkylän koulukeskus. Hyväksytty vuosikorjausohjelma on tämän pykälän oheismateriaalina.

Toimitiloihin suoritettavia investointikorjauksia tehdään koko vuoden aikana. Suurin osa kouluihin ja päiväkoteihin tehtävistä toimenpiteistä kohdistuu kuitenkin kesäloma-aikaan. Vuosikorjausohjelman hankkeet ovat osoittautuneet ennakoitua laajemmiksi. Merkittävimmät arvoitua suuremmat korjaustoimenpiteet ja -kustannukset ovat olleet terveyskeskuksen sekä Gesterbyn koulukeskuksen (Winellska ja Gesterbyn suomenkielinen) sekä Nissnikun koulukeskuksen korjausinvestoinneissa.

Tilapalvelut arvioi, että käynnissä olevien ja pakollisten korjausinvestointien toteuttaminen vaatii talousarvion investointiosan rakennuskannan vuosikorjausohjelmaan 300.000,00 euron lisämäärärahan.

Palvelutuotannon jaoston toimintamenot, rakennuskannan kunnossapitopalvelut

Rakennuskannan jatkuva huoltoa ja korjaustyöt toteutetaan palvelutuotannon jaoston käyttötalouden määrärahoista. Rakennuskannan kunnossapitopalveluiden toimivuus varmistaa kunnan omaisuuden arvon säilymistä.

Talousarvion investointiosan hankkeessa rakennuskannan korjausohjelma on mukana Upinniemen koulun purkamisen kustannukset. Purku-urakka on tarkoitus aloittaa syksyllä 2017. Kustannukset maksetaan palvelutuotannon jaoston käyttötalouden määrärahoista.  Rakennuskannan kunnossapidon toimintamenot ovat em. purkukustannusten sekä välttämättömien sisäilmakorjausten sekä muiden ennakoimattomien korjaustöiden johdosta ylittymässä. Myös ulkopuolisten vuokrien määrä on ollut ennakoitua suurempi väistötilatarpeiden vuoksi.

Kunnanvaltuuston päättämä talousarvion 2017 sitovuustaso oli palvelutuotannon lautakunnan osalta lautakunnan toimintakate ja toimintamenot. Palvelutuotannon lautakunnan tehtävät ovat 1.6.2017 alkaen jaettu palvelutuotannon jaostoon, kuntatekniikan lautakunnalle ja Kirkkonummen Vesi –liikelaitoksen johtokunnalle.

Palvelutuotannon jaoston arvioitu toimintamenojen ylitysmäärä on noin 500.000,00 euroa.

Oheismateriaalit:
- hyväksytty vuosikorjausohjelma
- vuosikorjausohjelma, tilanne 3.10.2017

Beslutsförslag

Föredragande

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää:

1.
merkitä tiedokseen vuoden 2017 rakennuskannan vuosikorjausohjelman tilanteen

2.
ehdottaa kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

2.1
talousarvion 2017 investointiosan hankkeen rakennuskannan vuosikorjausohjelma (projekti i3610)  määrärahaa korotetaan 300.000,00 eurolla.

2.2
palvelutuotannon jaoston talousarvion 2017 toimintamenojen määrärahaa korotetaan 500.000,00 eurolla.

Käsittely:

Jäsen Kim Åström teki seuraavan muutosehdotuksen:

Korjausohjelman määrärahoja korotetaan 300 000 €, jotta tärkeät käynnissä olevat korjaukset saadaan vietyä loppuun. Lisäksi Upinniemen koulun purku siirretään korjausohjelman puolelta käyttötalouden puolelle, jota varten korotetaan käyttötalouden määrärahoja vastaavasti 250 000 €. Kokonaisvaikutus on 550 000 €.

Puheenjohtaja totesi, että esitystä kannatettiin yksimielisesti.

Beslut

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen:

1.
merkitä tiedokseen vuoden 2017 rakennuskannan vuosikorjausohjelman tilanteen

2.
ehdottaa kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että talousarvion 2017 investointiosan hankkeen rakennuskannan vuosikorjausohjelma (projekti i3610) korjausohjelman määrärahoja korotetaan 300 000 €, jotta tärkeät käynnissä olevat korjaukset saadaan vietyä loppuun. Lisäksi Upinniemen koulun purku siirretään korjausohjelman puolelta käyttötalouden puolelle, jota varten palvelutuotannon jaoston talousarvion 2017 käyttötalouden määrärahoja korotetaan vastaavasti 250 000 €. Kokonaisvaikutus on 550 000 €.

Beredare

Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Oheismateriaalit:
- hyväksytty vuosikorjausohjelma
- vuosikorjausohjelma, tilanne 3.10.2017

Beslutsförslag

Föredragande

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

 

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että talousarvion 2017 investointiosan hankkeen rakennuskannan vuosikorjausohjelma (projekti i3610) korjausohjelman määrärahoja korotetaan 300 000 €, jotta tärkeät käynnissä olevat korjaukset saadaan vietyä loppuun. Lisäksi Upinniemen koulun purku siirretään korjausohjelman puolelta käyttötalouden puolelle, jota varten palvelutuotannon jaoston talousarvion 2017 käyttötalouden määrärahoja korotetaan vastaavasti 250 000 €. Kokonaisvaikutus on 550 000 €.

2.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Beslut

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Beredare

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1.
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että talousarvion 2017 investointiosan hankkeen rakennuskannan vuosikorjausohjelma (projekti i3610) korjausohjelman määrärahoja korotetaan 300 000 €, jotta tärkeät käynnissä olevat korjaukset saadaan vietyä loppuun. Lisäksi Upinniemen koulun purku siirretään korjausohjelman puolelta käyttötalouden puolelle, jota varten palvelutuotannon jaoston talousarvion 2017 käyttötalouden määrärahoja korotetaan vastaavasti 250 000 €. Kokonaisvaikutus on 550 000 €.

2.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Kunnanhallitus 6.11.2017 käsittely

Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.

Käsittelyn aikana Reetta Hyvärinen ehdotti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Palautuksen aikana valmistellaan päätöksenteon tueksi kunnanhallituksen pyytämät selvitykset:

- Oheismateriaaliin jatkossa kaksi saraketta: 1) jossa ennusteen ja toteuman erotus ja 2) jos erotus esim. yli 25% tms. sarake jossa muutama kommentti mistä johtuu (myös muihin vastaaviin samanlaisiin materiaaleihin) ja

- Menettelytavat puitesopimustoimittajilta tilattaessa.

 

Beslut

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun. Palautuksen aikana valmistellaan päätöksenteon tueksi kunnanhallituksen pyytämät selvitykset.

 

Beredare

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Palvelutuotannon jaoston syyskuun tietojen perusteella tehtyä määrärahojen korotusesitystä on tarkennettu lokakuun toteumatietojen ja marraskuun ennusteen perusteella. Jaoston toimintatuottojen toteutumisen ennuste on -400.000 euroa verrattuna talousarvioon. Toimintatuottojen laskemisen syynä on pääosin kunnan sisäisten tulojen lasku ruokapalvelujen myyntituottojen ja liikuntapaikkojen ylläpidon tulojen osalta (ladut, ylläpidon tarpeen pienentyminen johtuen sääolosuhteista). Pienentyneet palvelutuotannon jaoston sisäiset toimintatuotot näkyvät pienempinä sisäisä toimintamenoina käyttäjä/tilaajina olevina toimialoilla.

Palvelutuotannon jaoston toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 600.000 eurolla. Menojen lisäys johtuu pääosin rakennusten ylläpidon kustannuksista, sisäilmaongelmiin liittyvistä korjauksista ja väistötilojen vuokrakuluista. Joistakin ulkoisista vuokrakohteista on luovuttu, mutta väistötiloja on jouduttu vuokraamaan ennakoitua enemmän. Lisäksi Upinniemen koulun purkaminen siirretään investointiosan korjausohjelman puolelta käyttötalouden puolelle, mikä osaltaan aiheuttaa käyttötalouden määrärahojen korotustarvetta.

Talousarvion investointiosan osalta lisämäärärahan tarve on 300.000 € hankkeelle rakennuskannan vuosikorjausohjelma. Kunnanhallituksen 6.11.2017 pyytämä selvitys rakennuskannan vuosikorjausohjelmasta ja kokouksen jälkeen toimitetun selvityspyynnön mukaiset kohteiden tiedot ovat esityslistan oheismateriaalina.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1.
ehdottaa kunnanvaltuustolle

1.1

että kunnanvaltuusto päättää korottaa  talousarvion 2017 investointiosan hankkeen rakennuskannan vuosikorjausohjelman (projekti i3610)  määrärahaa 300 000 €

1.2

että kunnanvaltuusto päättää korottaa palvelutuotannon jaoston talousarvion toimintamenojen määrärahoja 600.000 eurolla ja toimintakatetta -1.000.000 eurolla.

2.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Käsittely

Keskustelun aikana jäsen Reetta Hyvärinen ehdotti, että päätökseen lisätään seuraava: Vuosikorjaus-selvitysten osalta kunnanhallitus kehottaa palvelutuotannon jaostoa selvittämään korjaushankkeiden toimeksiantojen, vastuiden määrittelyn ja sisäisen valvonnan ohjeiden noudattamisen. Selvityksessä tulee ottaa myös kantaa tarjousten ja toteutuneiden kustannusten väliseen erotukseen. Palvelutuotannon jaosto voi käyttää selvityksessä erityistilintarkastusta. Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä sekä valvoo että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Selvitys tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi kesäkuussa 2018.

Ehdotusta kannatettiin.

Kunnanhallitus hyväksyi Hyvärisen ehdotuksen yksimielisesti.

Beslut

Kunnanhallitus päätti

1.
kehottaa vuosikorjaus-selvitysten osalta palvelutuotannon jaostoa selvittämään korjaushankkeiden toimeksiantojen, vastuiden määrittelyn ja sisäisen valvonnan ohjeiden noudattamisen. Selvityksessä tulee ottaa myös kantaa tarjousten ja toteutuneiden kustannusten väliseen erotukseen. Palvelutuotannon jaosto voi käyttää selvityksessä erityistilintarkastusta. Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä sekä valvoo että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Selvitys tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi kesäkuussa 2018.

2

ehdottaa kunnanvaltuustolle

2.1

että kunnanvaltuusto päättää korottaa  talousarvion 2017 investointiosan hankkeen rakennuskannan vuosikorjausohjelman (projekti i3610)  määrärahaa 300 000 €

2.2

että kunnanvaltuusto päättää korottaa palvelutuotannon jaoston talousarvion toimintamenojen määrärahoja 600.000 eurolla ja toimintakatetta -1.000.000 eurolla.

3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.


Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Frågor