Kommunstyrelsen, möte 11.12.2017

Protokollet är granskat

§ 273 Nissnikun koulun peruskorjaus ja laajennus

KIRDno-2017-1216

Tidigare behandling

Beredare

Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö, eeva.viitala@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Nissnikun koulun kiinteistöt on rakennettu vuosina 1986 ja 1989. Koulun tiloja ei ole peruskorjattu valmistumisen jälkeen, vaan niissä on tehty paikallisia parannuksia pintoihin ja ilmanvaihtoon.

Nissnikun koulun rakennukset on mitoitettu 579 oppilaalle. Lukuvuonna 2017 - 2018 koululaisia on 585 ja seuraavina lukuvuosina määrä kasvaa seuraavasti: 
2018 - 2019   651
2019 - 2020   701
2020 - 2021   723
2021 - 2022   762
2022 - 2023   765 
2023 - 2024   755.

Nissnikun yhtenäiskoulussa tehdään tämän syksyn ja alkutalven aikana sisäilma- ja oirekysely oppilaille ja henkilökunnalle. Sisäilmaongelmien vuoksi koulun siivousta on tehostettu ja ylimääräistä tavaraa on poistettu tiloista. Talven aikana tehdään Nissnikun koulusta laaja kuntotutkimus, jonka raportti valmistuu arvion mukaan maaliskuussa 2018.

Nissnikun yhtenäiskoulu tarvitsee lisätilaa, koska oppilasmäärä kasvaa. Masalan alueelle on tulossa isoja asutuskeskittymiä, jolloin asukasmäärä kasvaa tulevina vuosina tuhansilla asukkailla.

Oppilasmäärän kasvun vuoksi koululle on järjestettävä lisätilaa. Mikäli koulun sisäilmatilanteen vuoksi herkistyneille joudutaan järjestämään väistötiloja, voi tämän järjestää samalla, kun muutakin lisätilaa hankitaan.

Kirkkonummen kunnan talonrakennushankkeiden hankeohjeen mukaan talonrakennushankkeen tausta-asiakirjaksi tehdään tarveselvitys, jossa selvitetään hankkeen perusominaisuudet ja tavoitteet. Ohjeen mukaan käyttäjätoimialan johtaja tekee käyttäjätoimialan lautakunnalle esityksen tarveselvityksestä.

Kun käyttäjätoimialan lautakunta on käsitellyt asian ja hyväksynyt tarveselvityksen tehtäväksi, kunnanhallitus päättää tarveselvityksen tekemisestä. Tarveselvityksen valmistuttua käyttäjätoimialan lautakunta hyväksyy tarveselvityksen, palvelutuotannon jaosto antaa siitä lausunnon ja kunnanhallitus hyväksyy sen.

Tarveselvityksen lähtökohtana on kunnanvaltuuston hyväksymä palveluverkkosuunnitelma/rakentamisohjelma/investointisuunnitelma ja toimialan näkemys toimintansa pitkän tähtäimen tavoitteista sekä keinoista niiden toteuttamiseksi. Peruskorjaushankkeiden tarveselvitysehdotuksiin liitetään kuntotutkimus tai kuntoselvitys.

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta on 3.2.2016 § 6 hyväksynyt Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelman vuosille 2016 - 2025 - 2040. Suunnitelmassa todetaan, että Nissnikun koulua on laajennettava ja että Sarvvikiin on sijoitettava riittävän iso tontti oppimiskeskukselle. Sarvvikinportin asemakaavaehdotuksessa on varattu paikka uudelle oppimiskeskukselle (rakennusoikeus on 15.000 k-m2). Masalan alueella tarvitaan kaksi 1 - 9 -vuosiluokkien koulua, mistä syystä myös Nissnikun koulua tarvitaan edelleen, ja sitä on laajennettava. 

 

 

Beslutsförslag

Föredragande

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää
1
esittää kunnanhallitukselle, että Nissnikun koulun peruskorjaus- ja laajennustarpeesta tehdään tarveselvitys

2
esittää palvelutuotannon jaostolle, että Nissnikun koulun oppilasmäärän kasvun vuoksi koululle hankitaan lisätilaa noin 200 oppilaalle viimeistään lukuvuoden 2019 - 2020 alkuun mennessä.

 

Beslut

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

että talonrakennushankeohjeen mukainen tarveselvitys laaditaan Nissnikun koulun peruskorjaus- ja laajennustarpeesta

2

että tarveselvityksen tulee olla valmis 31.8.2018 mennessä

 

Käsittely

 

Kuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen oli kokouksessa vastaamassa kunnanhallituksen kysymyksiin. 

 

 

Beslut

Ehdotuksen mukaan.


Sökande av ändring

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

 

 

 

 

 

Frågor