Kommunstyrelsen, möte 11.12.2017

Protokollet är granskat

§ 294 Muut asiat

Beslut

Kokouksessa hallituksen jäsenet pyysivät selvityksiä seuraavista asioista:

1

Jäsen Hanna Haikonen: Tarkastuslautakunta nosti viime vuoden arviointikertomuksessaan vahvasti investointeihin liittyvän valmistelu-, päätöksenteko- ja tavoiteohjausprosessin tarkentamisen sitovien ohjeiden mukaisesti. Tämä on tärkeää tavoitteiden asettamisen, ohjauksen ja seurannan aikaansaamiseksi. Lisäksi hankintakriteerien asettamisprosessin toimivuus ja avoimuus huomioitiin syystäkin parannuskohteina. Nyt kun uusi talousarvio on lyöty lukkoon, ehdotan kunnanhallitukselle esiteltävän mihin toimenpiteisiin näiden osalta kunnan johto on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä. Asia on tärkeä, etenkin kun kunnan investointien määrä on näinkin suuri ja lainanottomme alkaa niiden myötä lähestyä huolestuttavaa tasoa, ellei sitä jo ole.

2

Jäsen Reetta Hyvärinen: Kunnanhallitus pyytää, että kunta tekee ELY-keskukselle esityksen korkeimman sallitun ajonopeuden pysyvästä laskemisesta Överbyntiellä ja Isosuontiellä 60 km/h:sta 50 km/h:iin. Lisäksi kunnanhallitus katsoo tarpeelliseksi, että tien turvallisuus ja tarve koulukuljetuksille arvioidaan uudelleen. Kevyenliikenteen väylän rakentaminen Överbyn ja Isosuon tielle on nostettava priorisointijärjestyksessä.

3

Jäsen Ulf Kjerin: Överbyntien kuljetusten tarve tulee arvioida välittömästi.

4

Jäsen Reetta Hyvärinen: Kantatie 51 aluevaraussuunnitelman alueiden tulevat käytöt eivät vastaa kunnanvaltuuston hyväksymiä kehityskuvia. Asia tulee selvittää.


Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Frågor