Kommunstyrelsen, möte 11.12.2017

Protokollet är granskat

§ 276 Maanvaihto Oy Directum Civilis Ab:n kanssa Inkilänportin ja Tinanpuiston alueella, määräajan jatkaminen

KIRDno-2017-1319

Beredare

  • Otso Kärkkäinen, Kunnangeodeetti, otso.karkkainen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kunnanvaltuusto on kunnanhallituksen ehdotuksesta päättänyt 29.5.2017 (§ 47) hyväksyä, että Kirkkonummen kunta ja Oy Directum Civilis Ab tekevät maa-alueiden vaihdon, jolla kunta luovuttaa Oy Directum Civilis Ab:lle Tinanpuiston asemakaava-alueen tontteja ja Oy Directum Civilis Ab luovuttaa kunnalle kiinteistön HAMMARS RN:o 1:57 Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava-alueelta siten, että Oy Directum Civilis Ab maksaa välirahaa 136.425,00 euroa ja että vaihtokirja on allekirjoitettava 31.12.2017 mennessä.

Vaihtoon sisältyy rakennuksia kiinteistöllä HAMMARS RN:o 1:57. Vaihtoon ei sisälly irtainta omaisuutta. Kiinteistön HAMMARS RN:o 1:57 purettavien rakenteiden, irtaimen omaisuuden ja jätteiden poistamisen johdosta ja maaperän mahdollisen pilaantuneisuuden johdosta vaihtoon sisältyy vastuita, jotka edellyttävät vakuusjärjestelyä. Kunnalle vaihdon yhteydessä annettavat vakuudet on tarkoitus toteuttaa kunnan vaihdossa luovuttamiin tontteihin vahvistettavilla kiinnityksillä, joiden panttikirjat jäävät kunnan haltuun. Kunnan luovuttamien tonttien lohkomistoimitusta ei ole vielä rekisteröity, joten kiinnityksiä ei ole voitu vahvistaa.

Lisäksi Oy Directum Civilis Ab on pyytänyt lisäaikaa käytännön asioiden järjestelyyn 30.4.2018 asti.

Tonttipalvelut esittää, että vakuusjärjestelyn toteuttamiseksi ja Oy Directum Civilis Ab:n pyynnön johdosta vaihtokirjan allekirjoittamiselle varataan lisäaikaa 30.4.2018 asti.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää kunnanvaltuuston päätöksellä 29.5.2017 § 47 hyväksymän maa-alueiden vaihtokaupan vaihtokirja on allekirjoitettava 30.6.2018 mennessä.

 

Käsittely

Kuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen oli kokouksessa vastaamassa kunnanhallituksen kysymyksiin. 

Beslut

Ehdotuksen mukaan.

Inform

Oy Directum Civilis Ab, kuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen

Sökande av ändring

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

 

 

 

 

 

Frågor