Kommunstyrelsen, möte 11.12.2017

Protokollet är granskat

§ 279 Kunnan lausunto esityksestä pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

KIRDno-2017-1382

Beredare

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on pyytänyt alueen kuntia lausumaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta. Lausunto tulee toimittaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle 28.11.2017 mennessä. Kirkkonummen kunta on saanut lisäaikaa lausunnon antamiseen 12.12.2017 saakka.

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi pelastuslakia, Pelastusopistosta annettua lakia, palosuojelurahastolakia ja eräitä muita lakeja. Esityksen tavoitteena on tehdä maakuntien perustamista, maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä sekä valtioneuvoston asetuksen valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta johtuvat tarpeelliset muutokset pelastuslakiin sekä eräisiin muihin lakeihin.

Pelastuslakiin on tarkoitus tehdä tarkistuksia jotka koskevat öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa, pelastustoimeen kuuluvan ulkomaille annettavan avun ja pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun vastaanottamista, paloilmoittimien aiheuttamista erheellisistä ilmoituksista perittäviä maksuja, pelastustoimen sivutoimisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön koulutusta sekä väestönsuojien rakentamista.

Pelastuslaki on pelastustoimintaa, onnettomuuksien ehkäisyä ja väestönsuojelua sääntelevä yleislaki. Pelastuslaissa määritellään eri tahojen vastuut pelastustoimen tehtävien hoitamisessa. Pelastuslaki sisältää myös säännökset pelastustoimen palvelutasosta ja pelastustoimen alueiden yhteistoiminnasta.

Merellisten öljy- ja aluskemikaalivahinkojen jälkitorjunta
Öljyvahinkojen torjuntalainsäädäntö ehdotetaan siirrettäväksi osaksi pelastustoimen säädöksiä siinä laajuudessa, kuin kyse on pelastustoimintaan rinnastettavasta toiminnasta. Hallituksen ehdotuksella pyritään selkeyttämään viranomaisten valvonta ja ohjausrooleja öljy- ja aluskemikaalivahingoissa. Hallituksen esityksen mukaan kunta vastaa tarvittaessa merellisten öljy- ja aluskemikaalivahinkojen jälkitorjunnasta alueellaan. Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee tarvittaessa osallistua öljyvahinkojen torjuntaan.

Kirkkonummen kunnan kannalta tilanne säilyy ennallaan ja valmiussuunnitelman mukaisesti kunnassa jälkitorjunnasta vastaava taho on kunnallistekniikka, ympäristönsuojelusta tarvittaessa annetaan asiantuntija-apua, pima-asioista vastaa varsinaisesti valtion valvontaviranomainen. Lakimuutoksen jälkeenkin käytännön vastuu öljyntorjunnan suunnittelusta ja toteuttamisesta on pelastusviranomaisilla ja Suomen ympäristökeskuksella (SYKE).

Väestönsuojarakentaminen
Hallituksen ehdotuksessa on esitetty muutoksia väestönsuojarakentamiseen. Väestönsuojarakentamista koskevien esitysten tavoitteena on sujuvoittaa väestönsuojarakentamiseen liittyvää poikkeuslupakäsittelyä ja alentaa väestönsuojarakentamisesta johtuvia kustannuksia. Ehdotetut säädösmuutokset koskisivat vain uusia rakennushankkeita. Hallituksen esityksen mukaan väestönsuojarakentamiseen kohdistuvien harkinnanvaraisten vapautusten ja helpotusten myöntäminen ehdotetaan siirrettäväksi aluehallintovirastoilta ja sisäministeriöltä rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle.

Poikkeus voidaan myöntää, kun pelastusviranomaista on kuultu ja säädetyt vaatimukset täyttyvät, eikä poikkeaminen heikennä suojautumismahdollisuuksia. Vapautuksen myöntäminen edellyttäisi edelleen, että väestönsuojan kustannukset olisivat yli 4 prosenttia rakentamisen kokonaiskustannuksista.

Esityksen mukaan siirto viranomaiselle tehostaisi eri helpotusmuotojen kokonaisvaltaista käyttöä ja parantaisi aluekohtaisten yhteissuojien käyttömahdollisuuksia. Vaikutus rakentamisen kokonaiskustannuksiin ja asuntojen hintaan arvioidaan vähäiseksi. Yhteissuojien käytön lisääntyminen pidentäisi keskimääräistä suojautumismatkaa, mikä saattaa jonkin verran heikentää väestön suojautumismahdollisuuksia. Esityksen mukaan ehdotetuilla muutoksilla päätöksenteko olisi lähempänä rakentajia ja hakijan kannalta viranomaistoiminta olisi selkeämpää. Esityksen tarkoitus ei ole laajentaa vapautusperusteen käyttöä.

Palotarkastuksen ja muun valvontatehtävän toimittaminen (80 §) ja tiedonsaantioikeus pelastustoimintaa ja valvontatehtäviä varten (89 § kohta 8)
Palotarkastuksia ja muita 78 §:n mukaisen valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä saa suorittaa maakunnan pelastusviranomainen. Tarkastettavassa rakennuksessa ja rakennelmassa, niihin kuuluvissa huoneistoissa ja asunnoissa sekä muissa kohteissa kohteen edustajan on esitettävä säädöksissä vaaditut suunnitelmat, muut asiakirjat ja järjestelyt. Tehtäviensä suorittamiseksi pelastusviranomaisella on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä valvontatehtävässä tarpeelliset tiedot. 89 § kohdassa 8 mukaan kuntien tai maakuntien rakennusvalvontaviranomaisilta pelastusviranomainen saa tiedot  maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaisista rakennusluvista ja 126 §:n mukaisista toimenpideluvista sekä niiden 131 §:n mukaisista hakemuksista yhteisesti sovittavalla tavalla.

Erityiset turvallisuusvaatimukset (82§)
Hallituksen esityksen mukaan kohteeseen, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat henkilö- tai paloturvallisuudelle tai ympäristölle tavanomaista suuremman vaaran, maakunnan pelastusviranomainen voi, jos se on välttämätöntä, määrätä toiminnanharjoittajan hankkimaan tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä helpottavia laitteita tai asentamaan automaattisen sammutuslaitteiston taikka ryhtymään kohteessa muihin välttämättömiin toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi onnettomuuden varalta. Esityksen mukaan maakunnan pelastusviranomaisen tulee kuulla maankäyttö- ja rakennuslain 124 §:ssä tarkoitettua kunnan rakennusvalvontaviranomaista valmisteltaessa määräystä kohteessa edellytettävistä turvallisuusvaatimuksista, jos turvallisuusvaatimusten toteuttaminen edellyttää rakennuslupaa tai toimenpidelupaa.

Poistumisturvallisuusselvitys (19 §)
Pelastuslain esityksessä todetaan, että poistumisturvallisuusselvitys ja sen muutokset on toimitettava maakunnan pelastusviranomaiselle 20 §:n 1 momentissa tarkoitetun arvion tekemistä varten. Poistumisturvallisuusselvitys on toimitettava lisäksi tiedoksi rakennusvalvontaviranomaiselle.

 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta antaa seuraavan lausunnon Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

Kirkkonummen kunnan mielestä lakiesitys on tarpeellinen maakuntien perustamista, maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia, maakunnalle siirtyväksi esitetyn pelastustoimen tehtäväkokonaisuuden sekä pelastustoimen uudistustarpeen vuoksi.

Kirkkonummen kunta esittää, että pelastustoimen viranomaisen tulee voida vastata myös öljyvahingon jälkitorjunnasta, mikäli se katsoo tämän tarpeelliseksi jälkitorjunnan vaativuuden tai öljyvahingon kriittisen sijainnin vuoksi. Pelastuslain 111 a §:n 2 momentin tekstiä tulisi täydentää siten, että lakiin jää mahdollisuus sopia öljyvahinkojen jälkitorjunnasta laajemmin.

Kirkkonummen kunta pitää hyvänä hallituksen esityksen täsmennystä paloilmoittimien erheellisten ilmoitusten maksullisuudesta, joka yhdenmukaistaa ja selventää pelastuslaitosten laskutuskäytäntöä ja vähentäisi edelleen hallinto-oikeuksiin osoitettujen valitusten tarvetta.

Kirkkonummen kunta yhtyy lakiehdotuksen ajatukseen, jonka mukaan väestönsuojarakentamiseen liittyvää poikkeuslupakäsittelyä tulee sujuvoittaa ja myös siihen, että väestönsuojien rakentamiskustannuksia saataisiin alennettua. Kirkkonummen kunta toivoo esitykseen täsmennystä miten alueellisesti ja yhdenvertaisesti riittävä määrä suojapaikkoja määritellään. Lakiesityksessä tulee selkeästi ilmaista se mieluiten maakunnallinen tai ainakin seudullinen taho, joka päättää vapautuksen rakentamisesta.

Kirkkonummen kunta muistuttaa, että niissä tilanteissa, joissa pelastusviranomaisella on tiedonsaantioikeus valvontatehtävien suorittamiseksi, rakennuksen omistajalla tai toiminnanharjoittajalla on ensisijaisesti velvollisuus esittää rakennusluvallisen tilanteen mukaiset pääpiirustukset. Kirkkonummen kunta esittää, että lainsäädännössä tulee täsmentää se koskemaan kohteen rakennuslupaa ja sen pääpiirustuksia.

Lakiehdotuksessa erityisistä turvallisuusvaatimuksista kunnan rakennusviranomaisen kuulemisen tarpeesta Kirkkonummen näkemyksenä on se, että rakennusvalvonnan kuulemisella ei tulla saavuttamaan lisäarvoa.

Kirkkonummen kunta pyytää huomioimaan, että poistumisturvallisuusselvityksiä ei yleensä toimiteta taannehtivasti rakennusvalvontaan lupakäsittelyn jälkeen.

Kirkkonummen kunta kannattaa mainituilla huomautuksilla hallituksen esitystä laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta edellä mainituilla huomioilla ja lisäyksillä.

 

Käsittely

Kuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen oli kokouksessa vastaamassa kunnanhallituksen kysymyksiin. 

Beslut

Ehdotuksen mukaan.


Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Frågor