Kommunstyrelsen, möte 11.12.2017

Protokollet är granskat

§ 288 Kirkkonummen kunnantalon ravintolasopimuksen option käyttäminen

KIRDno-2017-1455

Beredare

  • Oili Toivanen, hankintapäällikkö, oili.toivanen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kirkkonummen kunta kilpailutti kunnantalon ravintolapalvelut viimeksi vuonna 2014. Tarjouskilpailun jälkeen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 16.2.2015 § 60 (dnro 947/02.08.00/2014) valita palveluntuottajaksi O mat Ravintola Oy:n ja tehdä sen kanssa sopimuksen kunnantalon ravintolapalvelujen tuottamisesta tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti. Sopimukseen sisältyy myös kunnantalon ravintolatilojen vuokraaminen palveluntuottajalle osin yhteiskäyttöisinä.

Kirkkonummen kunnan ja O mat Ravintola Oy:n välisen sopimuksen 20.3.2015 (dnro 947/02.08.00/2014) mukaan sopimuskausi alkaa, kun ravintolapalvelujen tuottaminen alkaa, kuitenkin viimeistään 18.5.2015. Sopimuskausi on ensin 3-vuotinen ja sopimusta voidaan jatkaa kahden vuoden pituisella optiokaudella, jonka käyttäminen on vain tilaajan eli Kirkkonummen kunnan harkinnassa. Sopimuksen kesto voi olla enintään viisi (5) vuotta. Tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle mahdollisesta option käytöstä neljä kuukautta ennen voimassaolevan sopimuskauden päättymistä. Voimassaoleva 3-vuotinen sopimuskausi päättyy 30.4.2018.

Hankinnan varsinaisena kohteena ovat kunnan tilaamat ravintolapalvelut kunnantalossa pidettäviin kokouksiin ym. tilaisuuksiin (ns. kokoustarjoilut). Palveluntuottajan toimittamiin kokoustarjoiluihin kunnantalossa on oltu tyytyväisiä. Palveluntuottajan hinnasto kunnalle ei ole muuttunut sopimuskauden aikana muuten kuin täytekakkujen hinnoittelun osalta. Niiden hintoja tarkistettiin 9.11.2017. Palveluntuottaja ilmoitti samalla, että kokoustarjoilujen hinnastoon ei tule muutoksia ensimmäisenä optiovuonna.

Ravintola Ervasti on toiminut kunnan työntekijöiden henkilöstöravintolana, jossa kunnan työntekijät saavat pienen alennuksen ruoan ja kahvin hinnasta. Kunnantalon ravintolapalvelujen kilpailuttamiselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti kunnantalon ravintola on ollut myös kuntalaisten käytössä lounasravintolana ja toimittanut tarvittaessa tarjoilut kunnan yhdistysten ja asukkaiden tilaisuuksiin, joita on pidetty kabinetissa tai ravintolan sulkemisen jälkeen myös ravintolassa. Kunnantalon ravintolapalveluihin liittyviä tavoitteita esiteltiin, kun kunnanhallitus päätti 27.10.2014 § 421 (dnro 545/02.08.00/2014) kunnantalon ravintolapalvelujen kilpailuttamisesta.

Kunnan palveluntuottajalta hankkimat kokoustarjoilut ovat olleet vuodessa noin 90 000 euroa (sis. alv 14 %). Kunta veloittaa palveluntuottajalta vuokraa ravintolatiloista sekä sähkön ja veden.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää jatkaa O mat Ravintola Oy:n kanssa solmittua sopimusta kunnantalon ravintolapalveluista 2-vuotisella optiokaudella 30.4.2020 saakka.

Käsittely

Hankintapäällikkö Oili Toivanen oli kokouksessa vastaamassa kunnanhallituksen kysymyksiin.

Beslut

Ehdotuksen mukaan.


Sökande av ändring

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

 

 

 

 

 

Frågor