Kommunstyrelsen, möte 11.12.2017

Protokollet är granskat

§ 285 Kirkkonummen kunnan konserniohje

KIRDno-2017-1093

Tidigare behandling

Beredare

Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kuntalaki 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Konserniohje on kuntakonsernin omistajaohjauksen keskeinen väline. Kuntakonserniin kuuluvat kunnan oma palvelutuotanto ja ne yhteisöt joissa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta (tytäryhteisöt). Kuntayhtymissä ja kunnan osakkuusyhteisöissä kunnan edustajien tulee pyrkiä siihen, että kunnan konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä. Valtuusto hyväksyy konserniohjeen.

Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta. Konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Hallintosäännön 3 ja 4 §:t ohjeistavat konsernijohdon tehtäviä.

Kunnan voimassa oleva konserniohje on vuodelta 2004. Konserniohje on laadittu kokonaisuudessaan uudestaan. Talousjohtaja Juha Hörkkö on laatinut ohjeen.

Konserniohjeen liitteenä on luettelo kuntakonserniin kuuluvista yhteisöistä syyskuun 2017 tilanteen mukaan. Konsernikokonaisuus vaihtelee omistusosuuksien mukaan ja vuosittainen tieto esitetään tilinpäätöksessä.

 

 

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1  ehdottaa kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto hyväksyy Kirkkonummen kunnan konserniohjeen liitteen mukaisena

2  tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Beslut

Ehdotuksen mukaan.
 

Beskrivning

Kunnanvaltuusto 9.10.2017

Beslutsförslag

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto hyväksyy Kirkkonummen kunnan konserniohjeen liitteen mukaisesti.

 

Käsittely

 

Keskustelun aikana valtuutettu Hanna Haikonen ehdotti lisäystä kohtaan 10 Hankinnat, kappale 5: Tytäryhteisöjen tietojärjestelmähankinnoissa tulee noudattaa kunnan voimassaolevaa tietoturvapolitiikkaa.

Ehdotusta kannatettiin.

Valtuutettu Matti Kaurila ehdotti seuraavaa muutosta kohtaan 12.13.1 Yhtiökokouksessa päätetään yhtiön hallituksen jäsenten kokous- ja vuosipalkkiosta valtuuston hyväksymien määräytymisperusteiden mukaisesti. Korvauksena voidaan maksaa kokous ja/tai vuosipalkkioita siten, kun valtuusto on päättänyt.

Valtuutettu Hans Hedberg ehdotti, että valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Ehdotusta kannatettiin.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty palautusehdotus, jota on kannatettu. Valtuusto äänestää asian jatkamisesta tai palauttamisesta. Puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä. Asian jatkamista kannattavat äänestävät Jaa ja palauttamista kannattavat äänestävät Ei. Jos Ei voittaa, kunnanvaltuusto päättää palauttaa asian valmisteluun. Valtuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.

Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin 5 Jaa-ääntä, 45 Ei -ääntä ja 1 tyhjä. Valtuusto päätti palauttaa asian valmisteluun.

 

Beslut

Valtuusto päätti palauttaa asian valmisteluun.

Röstningsresultat

 • Jaa 5 st 10%

  Elina Utriainen, Maarit Orko, Outi Saloranta-Eriksson, Tero Suominen, Antti Kilappa

 • Ei 45 st 88%

  Markku Viitanen, Jerri Kämpe-Hellenius, Kati Kettunen, Kim Männikko, Miika Engström, Tony Björk, Sanna Hartikainen, Anna Aintila, Pirkko Lehtinen, Mikko Kara, Anders Adlercreutz, Ulla Seppälä, Patrik Lundell, Ulf Kjerin, Sanna Andersen, Rita Holopainen, Hanna Haikonen, Veikko Vanhamäki, Vesa-Pekka Sainio, Petri Ronkainen, Kim Åström, Matti Kaurila, Hans Hedberg, Jukka Tammi, Marjut Frantsi-Lankia, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Linda Basilier, Raija Vahasalo, Carl-Johan Kajanti, Emmi Wehka-Aho, Krista Petäjäjärvi, Irja Bergholm, Erkki Majanen, Saara Huhmarniemi, Markus Myllyniemi, Anni-Mari Syväniemi, Katarina Helander, Noora Piili, Anna-Mari Toikka, Antti Salonen, Reetta Hyvärinen, Riikka Purra, Pekka Sinisalo, Ari Harinen

 • Tyhjä 1 st 2%

  Minna Hakapää

Beredare

 • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Beskrivning

 

 

 

Beslutsförslag

Föredragande

 • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1  ehdottaa kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto hyväksyy Kirkkonummen kunnan konserniohjeen liitteen mukaisena

2  tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Beslut

Ehdotuksen mukaan.


Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Frågor