Kommunstyrelsen, möte 11.12.2017

Protokollet är granskat

§ 269 Kirkkonummen kunnan henkilöstön merkkipäivälahjat

KIRDno-2017-727

Tidigare behandling

Beredare

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kirkkonummen kunta on kilpailuttanut merkkipäivälahjat 1.9.2017 lukien. Tällaisen lahjan saa 50- ja 60-vuotispäivänä sekä 20, 30 ja 40 vuoden palveluksesta Kirkkonummen kunnalla.

Kirkkonummen kunta haki ja myönsi henkilöstölleen Kuntaliiton ansiomerkkejä 20, 30 ja 40 vuoden kunta-alan palveluksesta vuoteen 2014 saakka. Säästösyistä ansiomerkkien haku päätettiin lopettaa vuoden 2014 alusta lukien eikä pitkistä palvelussuhteista ole muistettu henkilöstöä ajalla 1.1.2014 -31.8.2017. Kyseisenä aikana em. palvelussuhdevuodet ovat täyttyneet kaikkiaan noin 165:llä Kirkkonummen kunnan palveluksessa olevalla henkilöllä. Ajalla 1.1.-31.8.2017 kyseiset palvelussuhdevuodet ovat täyttyneet 34:llä edelleen kunnan palveluksessa olevalla henkilöllä.

Henkilöstöyksikköön on tullut kyselyjä, voidaanko näitä henkilöitä muistaa takautuvasti. Vuosina 2014-2016 on järjestetty merkkipäiväjuhla, jonne 20, 30 ja 40 vuotta palvelleet on kutsuttu. Henkilöstöyksikön budjettiin on tehty 2000 euron varaus vuoden 2017 merkkipäiväjuhlaa varten.

Jos merkkipäivälahja myönnetään takautuvasti niille, joiden 20,30 tai 40 vuoden palvelusaika on täyttynyt ajalla 1.1.-31.8.2017, aiheutuu tästä noin 5100 euron kustannus. Jos merkkipäivälahja myönnettäisiin takautuvasti niille, joiden 20, 30 tai 40 vuoden palvelusaika on täyttynyt ajalla 1.1.2014-31.8.2017, aiheutuu tästä 24 750 euron kustannus. Näitä budjettivarauksia ei ole tehty.

Beslutsförslag

Föredragande

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

päättää muistaa niitä Kirkkonummen kunnan palveluksessa edelleen olevia henkilöitä, joiden osalta 20, 30 tai 40 vuoden palvelusaika Kirkkonummen kunnan palveluksessa on täyttynyt ajalla 1.1. – 31.8.2017. Näille henkilöille myönnetään merkkipäivälahjaan oikeuttava lahjakortti. Erillistä merkkipäiväjuhlaa ei tänä vuonna tai tästä eteenpäin enää järjestetä, vaan henkilöitä muistetaan merkkipäivälahjakortilla.

 

 

Käsittely:

Jäsen Juha Tarvainen esitti päätösehdotuksesta poikkeavaa päätöstä. Vesa-Pekka Sainio kannatti muutosehdotusta.

Esitän, että merkkipäivämuistamista ei oteta käyttöön alkuvuoden osalta 1.1.-31.8.2017. Merkkipäivämuistaminen otetaan käyttöön 1.9.2017 alkaen.

Puheenjohtaja avasi äänestyksen, koska oli esitetty päätösehdotuksesta poikkeava esitys ja sitä oli kannatettu.  Ne, jotka kannattavat pohjaesitystä, äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat muutosehdotusta, äänestävät ei.

Äänestyksessä muutosehdotusta kannatti 3 jäsentä ja pohjaehdotusta 2 jäsentä.

 

Beslut

Henkilöstöjaosto

1

päätti, että merkkipäivämuistamista ei oteta käyttöön alkuvuoden osalta 1.1.- 31.8.2017. 

2

merkkipäivämuistaminen otetaan käyttöön 1.9.2017 alkaen.

 

 

 

 

Röstningsresultat

 • Jaa 2 st 40%

  Hilkka-Maija Katajisto, Ulf Kjerin

 • Ei 3 st 60%

  Juha Tarvainen, Tero Koivuranta, Vesa-Pekka Sainio

Beredare

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kunnanhallitus päätti 2.10.2017 § 169 ottaa käsiteltäväkseen henkilöstöjaoston 20.9.2017 § 12 Palvelussuhdevuosien perusteella annettavan merkkipäivälahjan takautuva myöntäminen ajalla 1.1. – 31.8.2017 - päätöksen. Valmistelussa huomioidaan palvelusuhdevuosien perusteella annettavan merkkipäivälahjan myöntäminen takautuvasti 165 henkilölle 1.1.2014-31.08.2017 kustannus 24750 euroa.

Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että henkilöstöjaoston käsittelemä asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltävässä asiassa voidaan tehdä uusi päätös, aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa tai asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

Palvelussuhdevuosien perusteella annettavan merkkipäivälahjan takautuva myöntäminen ajalla 1.1.2014 – 31.8.2017

Kirkkonummen kunta haki vuoteen 2014 saakka henkilöstölleen Kuntaliiton ansiomerkkejä 20, 30 ja 40 vuoden palveluksesta. Yksittäinen merkki maksoi noin 120 euroa ja vaati lisäksi merkittävän työpanoksen hallinnoinnin osalta. Lisäksi henkilöstöltä tuli palautetta, ettei ansiomerkillä palkitseminen ole nykyaikaista, vaan toivottiin määrävuosien osalta tapahtuvan palkitsemisen uudistamista. Lisäksi järjestettiin merkkipäiväristeily, jonne 50- ja 60-vuotta täyttäneet sekä vanhuuseläkkeelle jääneet kutsuttiin. Säästösyistä Kuntaliiton ansiomerkkien hakeminen ja merkkipäiväristeily lopetettiin vuoden 2014 alusta lukien.

Vuoden 2014 alusta lukien on järjestetty merkkipäiväjuhla, johon on kutsuttu 50- ja 60-vuotta täyttäneet sekä vanhuuseläkkeelle jääneet. Heitä on muistettu lisäksi toimialan omalla lahjalla.

Henkilöstöjaosto päätti keväällä 2017 kilpailuttaa kunnan merkkipäivälahjat. Tässä yhteydessä päätettiin, että merkkipäivälahjoilla muistetaan jatkossa 50- ja 60-vuotta täyttäneitä sekä 20, 30 ja 40 vuotta Kirkkonummen kunnan palveluksessa olleita sekä vanhuuseläkkeelle jääviä.

Kilpailutus toteutettiin kesällä 2017. Kilpailutuksessa kirkkonummelaiset yritykset tarjosivat 150 euron arvoista tavaraa tai palvelua. Merkkipäivälahjoiksi valikoitui lopulta kuusi tuotetta ja kolme palvelua. Sopimukset merkkipäivälahjojen tarjoajien kanssa on tehty 1.9.2017 lukien.

Koska henkilöstöyksikköön tuli kyselyjä siitä, voidaanko merkkipäivälahja antaa takautuvasti ja muistaa henkilöitä, joiden osalta 20, 30 tai 40 palvelussuhdevuotta on täyttynyt ennen 1.9.2017, käsiteltiin asiaa henkilöstöjaoston kokouksessa 20.9.2017. Pohjaesityksenä oli, että merkkipäivälahja myönnettäisiin niille henkilöille, joiden osalta 20, 30 tai 40 vuoden palvelusaika on täyttynyt ajalla 1.1-31.8.2017. Pohjaesitys kaatui äänin 2-3.

Vuoden 2017 henkilöstöyksikön budjettiin on varattu määräraha merkkipäiväjuhlaa varten, mutta koska merkkipäivälahjojen kilpailuttamisen myötä merkkipäiväjuhlasta luovutaan, voidaan tätä kautta säästyneet rahat käyttää alkuvuodesta 20,30 ja 40 vuotta palvelleiden merkkipäivälahjoihin. Tällaisia henkilöitä on 34.

1.1.2014-31.8.2017 välisenä aikana reilun 180 henkilön osalta on täyttynyt 20, 30 tai 40 vuoden palvelusaika Kirkkonummella. Heistä kunnan palveluksessa on edelleen 165 henkilöä.

Jos merkkipäivälahja myönnetään takautuvasti niille, joiden 20,30 tai 40 vuoden palvelusaika on täyttynyt ajalla 1.1.-31.8.2017, aiheutuu tästä noin 5100 euron kustannus. Jos merkkipäivälahja myönnetään takautuvasti niille, joiden 20, 30 tai 40 vuoden palvelusaika on täyttynyt ajalla 1.1.2014-31.8.2017, aiheutuu tästä 24 750 euron kustannus. Budjettivarauksia näille ei ole tehty.

 

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1 että kunta myöntää takautuvasti palvelusuhdevuosien perusteella annettavan merkkipäivälahjan 165 henkilölle 1.1.2014-31.08.2017 edellyttäen, että vuoden 2018 talousarviossa myönnetään määräraha 24 750 euroa

2 antaa henkilöstöyksikölle ja henkilöstöjaostolle tehtäväksi suunnitella asian edellyttämät käytännön toimenpiteet

 

Kunnanhallitus 30.10.2017 käsittely: 

Ulf Kjerin ehdotti, että kunnanhallitus palauttaa asian henkilöstöjaostolle uudelleenvalmisteltavaksi. Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Beslut

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian henkilöstöjaostolle uudelleenvalmisteltavaksi.

Beredare

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kunnanhallitus päätti 30.10.2017 palauttaa asian henkilöstöjaostolle uudelleenvalmisteltavaksi.

Syksyllä 2013 on säästösyistä päätetty lopettaa Kuntaliiton ansiomerkkien hakeminen 20, 30 ja 40 vuoden palvelussuhteista. Päätös lopettaa Kuntaliiton ansiomerkkien haku on perustunut silloiseen taloudelliseen tilanteeseen ja säästötarpeeseen.

Merkkipäivämuistamisten uudistamisen yhteydessä vuonna 2017 on päädytty muistamaan myös 20, 30 ja 40 vuotta palvelleita merkkipäivälahjakortilla 1.9.2017 lukien.

Henkilöstöetuudet ja muistamiset myönnetään yleensä kalenterivuositasolla. Tästä syystä henkilöstöjaostoon tehty pohjaesitys 20,30 ja 40 vuotta palvelleiden merkkipäivämuistamisesta jo 1.1.2017 lukien on edelleen toiminnallisesti järkevin. Tätä kauemmaksi menevä takautuva muistaminen jopa neljän vuoden takaisista palveluvuosien täyttymisestä on ristiriidassa aiemmin taloudellisista syistä tehdyn säästöpäätöksen kanssa.

Jos takautuvaa 20, 30 ja 40 vuotta palvelleiden muistaminen halutaan kuitenkin toteuttaa, tulee tämän osalta järjestää erillinen kilpailutus. Kesällä 2017 pienhankintana tehtyyn kilpailutukseen ei voida lisätä enää 1.1.2014 – 31.8.2017 välisellä ajalla takautuvasti myönnettäviä merkkipäivälahjoja. Uudessa kilpailutuksessa haettaisiin vain muutamaa lahjavaihtoehtoa ja toimittajien valinnassa käytettäisiin yksinkertaisempaa menettelyä.

Jos takautuvien merkkipäivälahjojen osalta päädytään uuteen kilpailutukseen, tulee se valmistumaan vasta vuoden 2018 puolella ja lisäksi talousarvioon tulee varata takautuvia merkkipäivälahjoja varten erillinen määräraha huomioiden, että 1.1.2014 -31.8.2017 välisenä aikana palveluvuodet täyttyivät noin 165:llä vielä kunnan palveluksessa olevalla henkilöllä. Takautuva muistaminen 1.1.-31.8.2017 välisenä aikana palveluvuodet täyttäneiden osalta onnistuu henkilöstöyksikön vuoden 2017 budjetista, koska tänä vuonna ei järjestetä etukäteen budjetoitua merkkipäiväjuhlaa.

Beslutsförslag

Föredragande

Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Henkilöstöjaosto

päättää myöntää takautuvasti merkkipäivälahjan niille kunnan palveluksessa edelleen oleville työntekijöille ja viranhaltijoille, joiden 20, 30 tai 40 vuoden palvelusaika on täyttynyt ajalla 1.1.-31.8.2017.

 

Henkilöstöjaosto 15.11.2017 käsittely

Jäsen Juha Tarvainen esitti päätösehdotuksesta poikkeavaa päätöstä:

Henkilöstöjaosto päättää, että merkkipäivämuistamiset otetaan käyttöön 1.9.2017 alkaen.

Muutosehdotusta kannatti yksi jäsen.

Puheenjohtaja avasi äänestyksen, koska oli esitetty päätösehdotuksesta poikkeava esitys ja sitä oli kannatettu. Ne, jotka kannattivat pohjaesitystä, äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat muutosehdotusta, äänestivät ei.

Äänestyksessä pohjaehdotusta kannatti 3 jäsentä ja muutosehdotusta 2 jäsentä.

Beslut

Henkilöstöjaosto

päätti myöntää takautuvasti merkkipäivälahjan niille kunnan palveluksessa edelleen oleville työntekijöille ja viranhaltijoille, joiden 20, 30 tai 40 vuoden palvelusaika on täyttynyt ajalla 1.1.-31.8.2017.

Röstningsresultat

 • Jaa 3 st 60%

  Hilkka-Maija Katajisto, Tarja Seppänen, My Sundelin

 • Ei 2 st 40%

  Ville Salminen, Juha Tarvainen

Beredare

 • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Henkilöstöjaosto käsitteli 20, 30 ja 40 vuotta palvelleiden takautuvaa merkkipäivämuistamista 1.1.2014 lähtien uudelleen kokouksessaan 15.11.2017. Henkilöstöjaosto päätyi äänestyksen jälkeen kannattamaan takautuvaa muistamista vain 1.1.2017 lähtien, koska henkilöstöhallinnollisesta näkökulmasta palkitseminen toteutetaan yleensä kalenterivuosikohtaisesti. Kauemmaksi menevää takautuvaa muistamista ei pidetty tarkoituksenmukaisena, koska vuonna 2013 tehty päätös ansiomerkkien haun lakkauttamisesta on tehty silloisessa taloudellisessa tilanteessa. Henkilöstöjaosto arvioi, ettei takautuva muistaminen ole tarkoituksenmukaista ajalla 1.1.2014-31.12.2016. Ko. aikana palvelussuhdevuosia täyttäneitä on jo muistettu kakkukahvien ja kukkakimpun muodossa.

Kesällä 2017 toteutettua merkkipäivälahjakilpailutusta ei voida hyödyntää, jos palvelussuhdevuosien perusteella tapahtuva takautuva muistaminen halutaan toteuttaa 1.1.2014 lähtien, koska tässä tapauksessa kilpailutuksen raja-arvot ylittyvät.  1.1.2014 lähtien takautuva merkkipäivämuistaminen edellyttää uutta kilpailutusta tai lahjakorttia kunnan omiin palveluihin.

Erillinen kilpailutus vie arviolta yhden hengen kuukauden työpanoksen, kun huomioidaan kilpailutuksen järjestäminen, valintaprosessi sekä lahjojen toimittaminen. Jos takautuvaa merkkipäivämuistamista halutaan toteuttaa, on lahjakortti kunnan omiin palveluihin toteuttamiskelpoisin vaihtoehto. Tällaisia lahjakorttivaihtoehtoja ovat mm. Masalan nuorisoteatteri, kansalaisopisto tai uimahallin 10 kerran kortti.

 

 

Beslutsförslag

Föredragande

 • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää muistaa ajalla 1.1.2014 - 31.8.2017 20, 30 tai 40 vuotta palvelleita, edelleen kunnan palveluksessa olevia henkilöitä 50 euron lahjakortilla Masalan nuorisoteatterin näytöksiin.

 

Käsittely

Henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos oli kokouksessa vastaamassa kunnanhallituksen kysymyksiin. 

Keskustelun aikana jäsen Ari Harinen teki lisäysehdotuksen: Lisätään nuorisoteatterin lippujen lisäksi lahjavaihtoehtoihin Toimarin keramiikka ja muut tuotteet sekä kuntosalilippuja uimahalliin, kansalaisopiston kurssit ja uimahallin ohjatut liikuntatunnit. Lahjan arvo on 100 euroa.

Kunnanhallitus hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti. 

Beslut

Kunnanhallitus päätti muistaa ajalla 1.1.2014 - 31.8.2017 20, 30 tai 40 vuotta palvelleita, edelleen kunnan palveluksessa olevia henkilöitä 100 euron lahjakortilla. Lahjakortin käyttövaihtoehdot ovat Masalan nuorisoteatterin näytökset, Toimarin keramiikka ja muut tuotteet, kuntosaliliput uimahalliin, Kansalaisopiston kurssit ja uimahallin ohjatut liikuntatunnit.

 


Sökande av ändring

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

 

 

 

 

 

Frågor