Kommunstyrelsen, möte 11.12.2017

Protokollet är granskat

§ 281 Johtavan rakennustarkastajan virka julistaminen haettavaksi ja viran määräaikainen hoitaminen

KIRDno-2017-1552

Beredare

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Johtava rakennustarkastaja on irtisanoutunut virastaan siten, että hänen virkasuhteensa päättyy 1.1.2018. Kunnanhallitus on 11.12.2018 myöntänyt eron. Hallintosäännön 29 § mukaan kunnanhallitus päättää johtavan rakennustarkastajan valinnasta. Esityksenä on, että kunnanhallitus julistaa johtavan rakennustarkastajan viran haettavaksi.

Vakanssitiedot:

- Johtavan rakennustarkastajan virka, vakanssinumero 3000100057.

- Palkkahinnoittelukohta: 50101011

- Tehtäväkohtainen palkka: 4227,89 €

- Tehtävän kelpoisuusvaatimus on ollut "teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu tehtävään soveltuva rakennusinsinöörin (DI) tai arkkitehdin tutkinto tai ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä opistossa suoritettu tehtävään soveltuva rakennusinsinöörin tutkinto, sekä riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Kelpoisuusvaatimus päivitetään seuraavati: tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto (rakennusalan DI, arkkitehti, rakennusalan AMK) sekä riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakenustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä

- Työaikamuoto: toimistotyöaika.

- Virka kuuluu ryhmään johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevat. 

Johtavan rakennustarkastajan tehtävät sekä päätös- ja toimivalta on määrätty hallintosäännön 78 §:ssä..

Toiminnan kannalta on perusteltua, että johtavalle rakennustarkastajalle nimetään mää­rä­ai­kai­nen sijainen, kunnes johtavan rakennustarkastaja rekrytointi on saatu päätökseen ja virkaan va­lit­ta­va henkilö aloittaa virkatehtävässään. Esityksenä on, että vt. johtavaksi rakennustarkastajaksi valitaan määräajaksi johtavan rakennustarkastajan sijaisena toiminut rakennustarkastaja.

 

 


 

 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

julistaa johtavan rakennustarkastajan viran haettavaksi 31.1.2018 klo 12:00 mennessä

2

että johtavan rakennustarkastajan viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto (rakennusalan DI, arkkitehti, rakennusalan AMK) sekä riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä

3

eduksi katsotaan vahva kokemus kunnallishallinnosta tai julkishallinnosta ja rakennusvalvonan tehtävistä ja molempien kotimaisten kielten hyvä hallinta

4

että hakuilmoitus julkaistaan www.kuntarekry.fi -sivustolla, www.te-palvelut.fi -sivustolla, Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Rakennuslehdessä

5

johtavan rakennustarkastajan virkaa hoitaa määräaikaisesti rakennustarkastaja Daniel Grönroos 2.1.2018 alkaen virkaa tekevänä (vt.) johtavana rakennustarkastajana, kunnes virkaan valittava henkilö aloittaa virkatehtävässään. Daniel Grönroosin tehtäväkohtainen palkka tarkistetaan KVTES:n II luvun 10 §:n  mukaisesti 2.1.2018, siten, että  tehtäväkohtainen palkka on 4227,89 euroa.

6

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän kokouksessa.

 

Käsittely

Kuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen oli kokouksessa vastaamassa kunnanhallituksen kysymyksiin. 

 

 

 

Beslut

Ehdotuksen mukaan.


Sökande av ändring

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

 

 

 

 

 

Frågor