Kommunstyrelsen, möte 11.12.2017

Protokollet är granskat

§ 275 Gesterbyn koulukeskuksen väistötilojen tilannekatsaus

KIRDno-2017-671

Tidigare behandling

Beredare

Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kunnanhallitus on pyytänyt selvitystä Gesterbyn koulukeskuksen väistötilojen järjestämisestä. Gesterbyn koulukeskuksen rakennusten ja väistötilojen tilannetta on käsitelty Palvelutuotannon jaostossa 16.8.2017 § 14, Suomenkielisessä varhaiskasvatus- ja opetusjaostossa 23.8.2017 §8 ja Ruotsinkielisssä varhaiskasvatus- ja opetusjaostossa 30.8.2017 § 8. 

Rakennuttamispäällikkö esittelee kokouksessa väistötilojen tilannetta. Selvitys toimitetaan kunnanhallitukselle ennen kokousta.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen Gesterbyn koulukeskuksen väistötilojen tilanteesta tiedoksi.

Kunnanhallitus 11.9.2017 käsittely: 

Saara Huhmarniemi ehdotti, että kunnanhallitus jättää asian pöydälle, koska selvitys toimitettiin kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille vasta kokouspäivän aikana. Ehdotusta kannatettiin, mutta sitä ei hyväksytty yksimielisesti, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä. Pöydällepanoehdotus hyväksyttiin äänin 8-4.

Beslut

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Röstningsresultat

 • Jaa 4 st 31%

  Anni-Mari Syväniemi, Hans Hedberg, Anna Aintila, Hanna Haikonen

 • Ei 8 st 62%

  Antti Salonen, Saara Huhmarniemi, Pirkko Lehtinen, Antti Kilappa, Reetta Hyvärinen, Pekka Jäppinen, Pekka Sinisalo, Ulf Kjerin

 • Tyhjä 1 st 8%

  Timo Haapaniemi

 • Ei 1 st 50%

  Ulf Kjerin

 • Tyhjä 1 st 50%

  Timo Haapaniemi

Beredare

Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kunnanhallitus jätti asian pöydälle kokouksessaan 11.9.2017 § 107.

Kunnanhallitus 25.9.2017:

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen Gesterbyn koulukeskuksen väistötilojen tilanteesta tiedoksi.

Beslut

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Beredare

Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kunnanhallitus 2.10.2017

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen Gesterbyn koulukeskuksen väistötilojen tilanteesta tiedoksi.

 

Käsittely

Keskustelun aikana jäsen Emmi Wehka-Aho ehdotti, että kunnanhallitus lisää päätökseen uuden kohdan, jonka sanamuotoa hän tarkensi seuraavaksi:

Gesterbyn koulukeskuksen väistötilarakennuksia koskevan projektin hallinnassa, valvonnassa ja johtamisessa sekä sopimusneuvotteluissa Parmaco Oy:n ja Kirkkonummen kunnan välillä on ilmennyt ongelmia. Kunnanhallitus vastaa kuntalain mukaan kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä sekä antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta. Kunnanhallituksen tehtävänä on myös huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnan järjestämisestä. Sopimus on kunnan puolelta allekirjoitettu Anna-Kaisa Kauppisen toimesta 5.6.2017. Kunta on sitoutunut sopimuksessa siihen, että perustukset ovat Parmaco Oy:n hyväksymällä tavalla valmiita viimeistään 1.6.2017 ja tämän aikarajan ylittyessä on Parmaco Oy:llä oikeus yksin päättää parakkien toimitusajasta ilman viivästysseuraamusta tai ajallista takarajaa. Tämän epäkohdan lisäksi epäselvyyttä on ollut myös ollut siinä miksi puitesopimustoimitajalta tilatuista maanrakennustöistä ei ole tehty urakkasopimusta. Ottaen huomioon erityisesti hankkeen ja sopimuksen mittavat taloudelliset riskit, on asia vakava eikä annettu selvitys ole tältä osin riittävä. Kunnanhallitus pyytää toimialajohtajalta tarkempaa selvitystä niistä syistä ja olosuhteista, jotka johtivat edellä kuvattuun tilanteeseen ja sopimuksen epäkohtiin, arvioidakseen asiaa kunnanhallituksen vastuun sekä riskien hallinnan kehittämisen näkökulmasta.

Ehdotusta kannatettiin.

Puheenjohtaja Timo Haapaniemi ehdotti, että asia palautetaan, koska siihen tarvitaan vielä lisäselvityksiä sekä lisätietoa mm. mahdollisista taloudellisista vaikutuksista.

Ehdotusta kannatettiin.

Puheenjohtaja julisti asian jatkamista tai palauttamista koskevan keskustelun päättyneeksi ja totesi että kunnanhallitus ei hyväksynyt palauttamisehdotusta yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että asian jatkamisesta on äänestettävä.

Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat asian jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat palautusehdotusta äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanhallitus päättää palauttaa asian Haapaniemen ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin ääniä 4 Jaa -ääntä ja 9 - ei -ääntä.

Kunnanhallitus hyväksyi Haapaniemen ehdotuksen.

 

 

Beslut

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian, koska siihen tarvitaan vielä lisäselvityksiä sekä lisätietoa mm. mahdollisista taloudellisista vaikutuksista.

Röstningsresultat

 • Jaa 4 st 31%

  Emmi Wehka-Aho, Pekka Sinisalo, Antti Kilappa, Reetta Hyvärinen

 • Ei 9 st 69%

  Hans Hedberg, Pirkko Lehtinen, Anni-Mari Syväniemi, Rita Holopainen, Ari Harinen, Ulf Kjerin, Antti Salonen, Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen

Beredare

 • Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag

Föredragande

 • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen Gesterbyn koulukeskuksen väistötilojen tilanteesta tiedoksi.

Käsittely:

Kuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Varajäsen Saara Huhmarniemi ehdotti seuraavaa lisäystä päätökseen: kunnanhallitus pyytää tarkastuslautakuntaa selvittämään tilanteeseen johtaneet menettelytavat ja tuomaan selvityksen kunnanhallitukselle viimeistään 2018.

Ehdotusta kannatettiin.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että varajäsen Huhmarniemi on tehnyt muutosehdotuksen. Ehdotusta on kannatettu. Kunnanhallitus ei hyväksynyt muutosehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että ehdotuksesta on äänestettävä.

Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään niin, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Huhmarniemen muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanhallitus päättää Huhmarniemen ehdotuksen mukaan. 

Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti 11 Jaa ja 2 Ei -ääntä. Pohjaehdotus oli voittanut ehdotus.

Beslut

Ehdotuksen mukaan.

Röstningsresultat

 • Jaa 11 st 85%

  Hans Hedberg, Pekka Sinisalo, Katarina Helander, Anna Aintila, Pirkko Lehtinen, Hanna Haikonen, Antti Kilappa, Ari Harinen, Antti Salonen, Ulf Kjerin, Timo Haapaniemi

 • Ei 2 st 15%

  Saara Huhmarniemi, Reetta Hyvärinen


Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Frågor