Kommunstyrelsen, möte 11.12.2017

Protokollet är granskat

§ 272 Ehdotus uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvityksen laatimisesta

KIRDno-2017-266

Tidigare behandling

Beredare

Katja Linnakylä, vapaa-aikatoimen johtaja, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Liikuntalautakunta 09.02.2017 § 9
 
Kirkkonummen uimahalli on otettu käyttöön v.2001. Uimahallissa on allastiloina 6-ratainen iso allas hyppysyvennyksellä, yhdistetty liukumäki, lasten allas ja virtausallas, lämminvesiallas sekä kahluuallas. Vesipinta-ala on yhteensä 538 neliömetriä. Uimahallin bruttopinta-ala on yhteensä 4120 neliömetriä.

Uimahallin kävijämäärä on koko sen käytössä olo ajan ollut hyvin korkea, viimeisinä vuosina yli 230 000 kävijää vuodessa. Kävijämäärää ei nykyisellä tilakapasiteetilla pystytä lisäämään. Uimahallia käyttävät aktiivisesti kuntalaiset omaehtoisena liikuntamuotona. Myös ulkopaikkakuntalaiset käyttävät paljon uimahallia.

Viikonloppuisin ja arki-iltaisin hallissa voi samanaikaisesti olla parhaimmillaan n. 200 kävijää. Yhteensä yhtenä päivänä kävijöitä on parhaimmillaan n.800 kävijää. Uimahallin pukukaappien määrän takia ollaan jouduttu ruuhkaisina aikoina rajoittamaan sisäänpääsyä.

Käyttötunteja uimahallissa on viikoittain 101 h. Hallia käytetään aukioloajan ulkopuolella eri yhdistysten toimesta arkisin ja viikonloppuisin viikon kaikkina päivinä. Ohjattua liikuntatoimintaa hallilla on viikoittain yli 200 h, joista n.35 h liikuntapalveluiden ja 175 h yhteensä 30 muun toimijan järjestämää ohjausta. Tämän lisäksi uimahallissa on päivittäiset koululaisten uinnit. Omaehtoisen uinnin, uinnin opetuksen, vesiliikunnan eri muotojen ja eri uintiurheilulajien lisäksi uimahallissa harrastetaan myös sukellusta ja melontaa.

Uimahallin laajennuksen myötä uimahallilla voitaisiin tuottaa huomattavasti enemmän palveluita kuntalaisille sekä mahdollistaa omaehtoisen uimisen ja vesiliikunnan lisääminen. Tilojen puolesta tarvetta on sekä lisä allastilalle/vesipinta-alalle että kuntosalille. Samalla on syytä selvittää rakennuksen ja uimahallitekniikan mahdollisten peruskorjausluontoisten toimenpiteiden tarve.

Tarveselvitys on asiakirja, johon talonrakennushanke perustuu ja josta selviävät hankkeen perusominaisuudet ja tavoitteet. Kirkkonummen kunnan talonrakennuksen hankeohjeen KV 3.2.2014 § 7 mukaan käyttäjätoimialan toimialajohtaja esittää tarveselvityksen tekemistä toimialan lautakunnalle. Myös lautakunnan esittelijä voi tätä esittää sovittuaan asiasta toimialajohtajan kanssa. Lautakunta hyväksyy, että tarveselvitys tehdään. Sen jälkeen kunnanhallitus käsittelee asian ja tekee päätöksen selvityksen laatimisesta.

Esityksestä uimahallin laajennuksen ja peruskorjauksen tarveselvityksen tekemiseksi on hankeohjeen mukaisesti sovittu sivistystoimen toimialajohtajan kanssa.

 

Valmistelija: liikuntatoimenjohtaja Katja Linnakylä puh. 040 588 4926,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

Ehdotus
Liikuntatoimenjohtaja:

Liikuntalautakunta päättää yllä mainituin perusteluin esittää kunnanhallitukselle, että uimahallin laajennuksen ja peruskorjauksen  tarveselvitys tehdään.

 

Päätös 
Liikuntalautakunta  

 Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen

 _____

Kunnanhallitus 20.03.2017 § 95
 

Ehdotus
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää liikuntalautakunnan mainituin perustein, että uimahallin laajennuksen ja peruskorjauksen tarveselvitys tehdään.

Käsittely
Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.

Timo Haapaniemi ehdotti, että asia palautetaan valmisteltavaksi  lisätietojen hankkimista varten. Pirkko Lehtinen, Antti Kilappa ja Hans Hedberg kannattivat palautusehdotusta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös
Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteltavaksi lisätietojen hankkimista varten.

__________

Vapaa-aikajaosto 13.9.2017

Kunnanhallitus päätti palauttaa esityksen uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvityksen laatimisesta valmisteltavaksi lisätietojen hankkimista varten.

Uimahallia on käytetty vajaa 20 v. Peruskorjaustoimenpiteet on syytä selvittää ajoissa, jotta vältytään suuremmilta ylimääräisiltä kustannuksilta. Ilmanvaihto-, vedenkäsittely- ja lämmönjakojärjestelmien uusiminen ovat keskeisimpiä kohteita. Myös allastilojen pintojen uusiminen sekä pukuhuoneiden ajanmukaistaminen ovat välttämättömiä vaadittavan hygieniatason ylläpitämiseksi.

 

Beslutsförslag

Föredragande

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Vapaa-aikajaosto päättää yllä mainituin perusteluin esittää kunnanhallitukselle, että uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvitys laaditaan.

Beslut

Vapaa-aikajaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Beredare

  • Katja Linnakylä, vapaa-aikatoimen johtaja, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Vapaa-aikajaosto esittää kunnanhallitukselle yllämainituin perusteluin, että uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvitys laaditaan.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää,.

1

että talonrakennushankeohjeen mukainen tarveselvitys laaditaan uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen osalta

2

että tarveselvityksen tulee olla valmis 31.8.2018 mennessä

Käsittely

 

Kuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen oli kokouksessa vastaamassa kunnanhallituksen kysymyksiin. 

Keskustelun aikana jäsenet Katarina Helander ja Hanna Haikonen ehdottivat, kumpikin omina ehdotuksinaan, että asia laitetaan pöydälle.  Pöydällepanoa kannatettiin.

Helander muutti keskustelun aikana ehdotustaan seuraavaksi: Kunnanhallitus palauttaa asian vapaa-aikajaostolle, jotta selvitetään mikä on peruskorjaustarve ja vuosikorjaustarve - pitkän ja lyhyen tähtäimen toimenpiteet ja kustannusarviot.

Ehdotusta kannatettiin.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

Beslut

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian vapaa-aikajaostolle, jotta selvitetään mikä on peruskorjaustarve ja vuosikorjaustarve - pitkän ja lyhyen tähtäimen toimenpiteet ja kustannusarviot.

Inform

Vapaa-aikajaosto

Sökande av ändring

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

 

 

 

 

 

Frågor