Kommunstyrelsen, möte 11.12.2017

Protokollet är granskat

§ 271 Ehdotus tarveselvityksen tekemisestä Vols-kodin kiinteistöstä (ml. Metsäpirtti ja rivitalo)

KIRDno-2017-1254

Tidigare behandling

Beredare

Liisa Ståhle, perusturvajohtaja, liisa.stahle@kirkkonummi.fi
Kati Kupiainen, perusturvapalveluiden hallintopäällikkö, kati.kupiainen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Volsin kiinteistö on ollut pitkään ikäihmisten palveluiden käytössä. Tällä hetkellä Volsin päärakennuksessa (Vols-koti) on ikäihmisten ympärivuorokautista laitoshoitoa (44 paikkaa) sekä lyhytaikaista hoitoa (kuusi paikkaa). Metsäpirtin nimellä kulkevassa pienemmässä kiinteistössä toimii tällä hetkellä ikäihmisten päivätoiminta sekä yksi työtila on ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosyksikön vastuuhenkilöiden käytössä. Volsin päärakennuksessa tarjotaan lisäksi myös kotona asuville ikäihmisille saunapalvelua.

Vols-kodin välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös rivitalo, joka toimii pääosin kunnan työntekijöiden työsuhdeasuntona.

Vols-kodissa toimii lisäksi vapaaehtoisten ylläpitämä kannatusyhdistys, joka järjestää hyvin monipuolista toimintaa (mm. vuotuinen kesäjuhla, erilaisia konsertteja ja retkitoimintaa). Läheisyydessä sijaitseva Volsin kartano järjestää kerran vuodessa Vols-kodin asukkaille ohjelmaa.

Vols-koti ei kiinteistönä täytä nykyisin ympärivuorokautisia hoivapalveluita tarjoavalle yksikölle asetettuja vaatimuksia. Jotta kiinteistö voisi toimia tulevaisuudessa ko. tarkoituksessa, tulisi tehdä laaja tilan peruskorjaus, minkä kustannukset lienevät varsin mittavat. Mikäli kiinteistöä ei peruskorjata, tulee toiminta järjestää muulla tavalla joko rakentamalla uudet tilat tai vuokraamalla tilat ulkopuoliselta toimijalta. Vaihtoehtona voi olla myös se, että palvelut hankitaan ostopalveluna joko kokonaan tai osittain. Suunnitteilla olevaan hyvinvointikeskukseen on tulossa ikäihmisten päivätoimintakeskus. Hyvinvointikeskuksen käyttöönotto ajoittuu alkuvuoteen 2021.

Sote- ja maakuntauudistus tuo myös omat haasteet kuntien kiinteistökantaan. Tuleva maakunta ei välttämättä pitkällä tähtäimellä ole valmis vuokraamaan kaikkia nykyisin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevia tiloja. Vols-kodin kiinteistöissä voisi tulevaisuudessa olla kunnan muuta toimintaa. Volsin kiinteistön osalta pulmallista on mm. sen sijainti (seitsemän kilometriä kunnan keskustasta) etäällä muista palveluista.

Kiinteistön käytöstä on tarkoituksenmukaista tehdä pikaisesti tarveselvitys.

Kirkkonummen kunnan talonrakennushankkeita koskevan hankeohjeen (KV 4.2.2014) mukaisesti peruskorjausta varten on perustettava hankeryhmä, jonka tehtävänä on selvittää eri vaihtoehtoja. Ohjeen mukaan kuntatekniikan toimialajohtaja nimeää hankkeelle projektipäällikön, joka on hankeryhmän puheenjohtaja. Projektipäällikkö voi olla myös tehtävään valittu konsultti. Hankeohjeen mukaan käyttäjätoimialan toimialajohtaja nimeää ryhmään korkeintaan kolme henkilöä.

Kuntatekniikan toimialalta saadun tiedon mukaan tarveselvitys voidaan toteuttaa kuntatekniikan toimialan tähän tarkoitukseen varatusta määrärahasta. Hankeohjeen mukaan tarveselvityksen laatimisesta päättää kunnanhallitus. Koska kiinteistö ei välttämättä tulevaisuudessa ole perusturvapalveluiden käytössä, on hankeryhmän syytä valita edustajat myös muilta toimialoilta.

Beslutsförslag

Föredragande

Liisa Ståhle, perusturvajohtaja, liisa.stahle@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että

1

Vols-kodin kiinteistön (mukaan lukien Metsäpirtti ja rivitalo) tulevasta käytöstä laaditaan tarveselvitys

 

2

tarveselvityksen laatimista varten perustettavaan hankeryhmään nimetään toimialojen edustajat (perusturvapalvelut sekä sivistys- ja vapaa-aikapalvelut, kolme / toimiala)

 

3

kunnanhallitus edellyttää tarveselvityksen valmistuvan viimeistään toukokuun 2018 aikana

Beslut

Perusturvalautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että

1

Vols-kodin kiinteistön (mukaan lukien Metsäpirtti ja rivitalo) tulevasta käytöstä laaditaan tarveselvitys

 

2

tarveselvityksen laatimista varten perustettavaan hankeryhmään nimetään toimialojen edustajat (perusturvapalvelut sekä sivistys- ja vapaa-aikapalvelut, kolme / toimiala)

 

3

kunnanhallitus edellyttää tarveselvityksen valmistuvan viimeistään toukokuun 2018 aikana

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

että talonrakennushankeohjeen mukainen tarveselvitys laaditaan Vols-kodin kiinteistön (mukaan lukien Metsäpirtti ja rivitalo) tulevasta käytöstä

2

edellyttää tarveselvityksen valmistuvan viimeistään 31.8.2018 mennessä

 

Käsittely

Kuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen oli kokouksessa vastaamassa kunnanhallituksen kysymyksiin.

Keskustelun aikana jäsen Hanna Haikonen ehdotti, että kunnanhallitus palauttaa asian valmisteltavaksi jotta arvioidaan mitkä ovat korjauskustannukset jotta toiminta voisi palata aiemman mukaiseksi Vols-kodin ja Metsäpirtin osalta. Selvitetään myös nykyisten asukkaiden  ja työntekijöiden tyytyväisyys. 

Palautusehdotusta kannatettiin. Puheenjohtaja totesi, että seuraavat puheenvuorot kohdennetaan asian jatkamiseen tai palauttamiseen.

Kunnanhallitus ei hyväksynyt ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että asian jatkamisesta tai palauttamisesta tulee äänestää.

Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään niin, että ne, jotka kannattavat asian jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanhallitus päättää palauttaa asian Haikosen ehdottamalla tavalla. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin 3 Jaa -ääntä, 8 Ei -ääntä ja 2 tyhjää. Asian palautus sai enemmän ääniä.

 

 

Beslut

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteltavaksi, jotta arvioidaan mitkä ovat korjauskustannukset, jotta toiminta voisi palata aiemman mukaiseksi Vols-kodin ja Metsäpirtin osalta. Selvitetään myös nykyisten asukkaiden  ja työntekijöiden tyytyväisyys.

Röstningsresultat

  • Jaa 3 st 23%

    Anna Aintila, Antti Salonen, Ulf Kjerin

  • Ei 8 st 62%

    Hans Hedberg, Pirkko Lehtinen, Hanna Haikonen, Katarina Helander, Timo Haapaniemi, Ari Harinen, Pekka Sinisalo, Antti Kilappa

  • Tyhjä 2 st 15%

    Saara Huhmarniemi, Reetta Hyvärinen


Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Frågor