Kommunstyrelsen, möte 1.10.2018

Protokollet är granskat

§ 301 Utvärderingsberättelsen för år 2017, organens utredningar till kommunfullmäktige (fge)

KIRDno-2018-585

Beredare

  • Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunfullmäktige behandlade utvärderingsberättelsen för år 2017 vid sitt sammanträde 28.5.2018 § 56 och beslutade begära en utredning enligt kommunallagen av kommunstyrelsen om åtgärder som föranleds av utvärderingsberättelsen och att bemötandena ska föreläggas fullmäktige för behandling före utgången av september, före behandlingen av det kommande årets budget.

Sektorerna har behandlat utvärderingsberättelsen i sina organ och givit sina utredningar om åtgärder som föranleds av utvärderingsberättelsen. Koncernförvaltningen har på basis av utredningarna sammanställt ett sammandrag. 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1

godkänna sammandraget av utredningarna som koncernförvaltningen sammanställt för att förelägga fullmäktige det

2

föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner de givna utredningarna

3

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut

Beslut enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

 

Frågor