Kommunstyrelsen, möte 1.10.2018

Protokollet är granskat

§ 306 Tillsättande av en budgetkommitté för uppgörandet av budgeten 2019 och ekonomiplanen 2020-2021

KIRDno-2018-1175

Beredare

 • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommundirektörens förslag till budget år 2019 och ekonomiplan åren 2020-2021 publiceras 2.11.2018 och presenteras för kommunstyrelsen 5.11.2018. Förslaget bordläggs.

För den politiska behandlingen av kommundirektörens budgetförslag tillsätter kommunstyrelsen en förhandlingsgrupp bestående av förtroendevalda, vars uppgift är att förhandla och avtala om innehållet i nästa års budget. Den förhandlande arbetsgruppens uppdrag upphör när kommunfullmäktige godkänner budgeten.

Kommunstyrelsen behandlar budgeten efter arbetsgruppens behandling 26.11.2018 och gör sitt förslag till fullmäktige.

Fullmäktiges budgetsammanträde hålls lördag 15.12.2018.

Beslutsförslag

Föredragande

 • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

 

1 tillsätta en budgetkommitté för budgetberedningen vars uppgift är att förhandla och avtala om innehållet i budgeten år 2019 och ekonomiplanen åren 2020–2021 utgående från kommundirektörens budgetförslag

2 utnämna ledamöter, ordförande och vice ordförande i budgetkommittén

3 utnämna kommundirektör Tarmo Aarnio till föredragande och controller Esa Lindell till sekreterare i budgetkommittén

4 konstatera att budgetkommitténs arbete upphör då kommunfullmäktige godkänner budgeten år 2019 och ekonomiplanen åren 2020–2021.

 

Kommunstyrelsen 1.10.2018 behandling: 

Ordföranden föreslog följande till sammansättning av förtroendevalda i budgetkommittén: kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium och gruppordförandena. Som ersättare fungerar kommunstyrelsens ersättare och gruppernas vice ordförande. Antti Salonen, Pirkko Lehtinen, Hanna Haikonen, Hans Hedberg, Rita Holopainen, Ari Harinen, Ulf Kjerin och Katarina Helander understödde förslaget.

Reetta Hyvärinen föreslog att ärendet remitteras för ny beredning. Saara Huhmarniemi understödde förslaget. Förslaget godkändes inte enhälligt så man måste rösta om det. Ordföranden konstaterade följande omröstningsproposition: fortsatt behandling av ärendet är ”ja” och remitteringsförslaget är ”nej”. Man beslutade med rösterna 10-3 fortsätta behandlingen av ärendet. Röstningsresultatet ingår som bilaga till protokollet. 

Saara Huhmarniemi gav följande ändringsförslag: ”Man beslutar om budgetförhandlarna enligt gruppernas egna förslag.” Reetta Hyvärinen understödde förslaget. Förslaget godkändes inte enhälligt så man måste rösta om det. Ordföranden konstaterade följande omröstningsproposition: ordförandens förslag är ”ja” och Huhmarniemis ändringsförslag är ”nej”. Ordförandens förslag godkändes med rösterna 9-3, en blank. Röstningsresultatet ingår som bilaga till protokollet.

Beslut

I enlighet med förslaget så att sammanställningen av förtroendevalda i budgetkommittén är följande: kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium och gruppordförandena.Som ersättare fungerar kommunstyrelsens ersättare och gruppernas vice ordförande.

Röstningsresultat

 • Jaa 10 st 77%

  Hans Hedberg, Katarina Helander, Antti Salonen, Hanna Haikonen, Pirkko Lehtinen, Ari Harinen, Pekka Sinisalo, Timo Haapaniemi, Ulf Kjerin, Rita Holopainen

 • Ei 3 st 23%

  Saara Huhmarniemi, Reetta Hyvärinen, Antti Kilappa

 • Jaa 9 st 69%

  Antti Salonen, Pirkko Lehtinen, Hanna Haikonen, Hans Hedberg, Timo Haapaniemi, Rita Holopainen, Ari Harinen, Ulf Kjerin, Katarina Helander

 • Ei 3 st 23%

  Reetta Hyvärinen, Saara Huhmarniemi, Antti Kilappa

 • Tyhjä 1 st 8%

  Pekka Sinisalo


Sökande av ändring

Anvisning för rättelseyrkande

 

Rättelseyrkande till kommunstyrelsen

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstolen. Ett rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Myndighet till vilken rättelseyrkande ska framställas

Rättelseyrkandet framställs till kommunstyrelsen i Kyrkslätt.

 

Tidsfrist för rättelseyrkande

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får rättelseyrkande framställas första vardagen därefter.

 

Rättelseyrkandets innehåll

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I rättelseyrkandet som ska riktas till kommunstyrelsen ska anges

 

- det beslut i vilket rättelse söks

- till vilka delar rättelse söks i beslutet och hurdan rättelse som yrkas

- de grunder på vilka rättelse yrkas

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer

- ifall beslutet om rättelseyrkande kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

- om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet uppges kontaktuppgifterna till denna person.

 

Inlämning av rättelseyrkandet

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

Omprövningsbegäran ska postas i så god tid att den hinner fram till kommunens registratur, på den sista dagen för tiden för begäran om omprövning, innan registraturens tjänstetid slutar. Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.

 

Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Besöksadress: Ervastvägen 2, servicekontoret eller registraturen 1 vån., Kyrkslätt

 

Tjänstetid: 8.30 - 16.00, måndagar 8.30 - 17.00

 

tfn växel 09-29671, fax (09) 8786 053

e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Avgift för behandling av rättelseyrkandet

Ingen avgift tas ut för behandling av rättelseyrkandet.

 

 

 

 

 

Frågor