Kommunstyrelsen, möte 1.10.2018

Protokollet är granskat

§ 297 Portföljsättning av Kyrkslätts kommuns fastigheter

KIRDno-2017-1244

Tidigare behandling

Beredare

Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Bilaga:

- Rakennuskannan ylläpitoluokitus hallintokunnittain

Beslutsförslag

Föredragande

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar

1

godkänna den bifogade portföljsättningen av byggnadsbeståndet

2.

sända portföljsättningen vidare till kommunstyrelsen för godkännande

Behandling
Direktören för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen presenterade ärendet för nämnden.

Under diskussionen föreslog ledamot Matti Kaurila att klassificeringen av Veikkola bibliotek ändras till A. Ledamot Pekka Jäppinen och ordförande Kati Kettunen understödde detta. 
Ordföranden meddelade att eftersom det framställts ett förslag som avviker från utgångsförslaget och som vunnit understöd, måste man rösta om saken. Hon framställde följande omröstningsproposition: de som understöder utgångsförslaget röstar ”ja” och de som understöder ändringen röstar ”nej”. I omröstningen gavs 6 nej-röster ((Pekka Jäppinen, Matti Kaurila, Kati Kettunen, Carl-Johan Kajanti, Sanni Jäppinen, Miisa Jeremejew) och 2 ja-röster (Viveca Lahti, Bodil Lindholm).  Med hänvisning till omröstningsresultatet konstaterade ordföranden att ändringsförslaget vann.

Ledamot Carl-Johan Kajanti föreslog att också klassificeringen av Karuy skola ändras till A. Bodil Lindholm understödde detta.
Ordföranden meddelade att eftersom det framställts ett förslag som avviker från utgångsförslaget och som vunnit understöd, måste man rösta om saken. Hon framställde följande omröstningsproposition: de som understöder utgångsförslaget röstar ”ja” och de som understöder ändringen röstar ”nej”. I omröstningen gavs 5 ja-röster (Pekka Jäppinen, Matti Kaurila, Miisa Jeremejew, Sanni Jäppinen, Kati Kettunen) och 3 nej-röster (Viveca Lahti, Carl-Johan Kajanti, Bodil Lindholm).  Med hänvisning till omröstningsresultatet konstaterade ordföranden att utgångsförslaget vann.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade

1.
godkänna den bifogade portföljsättningen av byggnadsbeståndet med den ändringen att klassificeringen av Veikkola bibliotek ändras till A.

2.
skicka portföljsättningen vidare till kommunstyrelsen för godkännande.

Beredare

Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Sektionen för serviceproduktion i Kyrkslätts kommun har bett kommunens andra organ att ge ett utlåtande om portföljsättningen av byggnadsbeståndet. Utlåtandena skulle tillställas sektionen senast 31.1.2018.

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, fritidssektionen samt bildnings- och fritidsnämnden gav sina utlåtanden om portföljsättningen inom den utsatta tiden.

På basis av utlåtandena har man gjort ett separat sammandrag samt ett förslag om portföljsättningen. Sammandraget ingår som bilaga till detta beslut.

 

Bilaga:
- Rakennuskannan salkutus

Beslutsförslag

Föredragande

Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Sektionen för serviceproduktion beslutar

1.
godkänna den bifogade portföljsättningen av byggnadsbeståndet

2.
skicka portföljsättningen vidare till kommunaltekniska nämnden och kommunstyrelsen för godkännande

3.
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

Behandling:

Lokalchef Jarno Köykkä presenterade ett sammandrag av portföljsättningen för sektionen.

Under diskussionen föreslog Elina Utriainen följande anvisning: Man begär en utredning av möjligheten att flytta barnen i Jolkbyn päiväkoti till övriga daghem på området och om så beslutas, flyttas Jolkbyn päiväkoti till klass C.

Ordföranden konstaterade att anvisningen understöddes enhälligt.

Beslut

Sektionen för serviceproduktion beslutade efter diskussion enligt beslutsförslaget.

Dessutom gav sektionen följande anvisning:
Man begär en utredning av möjligheten att flytta barnen i Jolkbyn päiväkoti till övriga daghem på området och om så beslutas, flyttas Jolkbyn päiväkoti till klass C.

Beredare

Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar godkänna den bifogade portföljsättningen av byggnadsbeståndet.

 

Beslut

Föredraganden meddelade att han drar bort ärendet från föredragningslistan.

Beredare

  • Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Efter behandlingen i sektionen för serviceproduktion och kommunaltekniska nämnden har man strävat efter att förtydliga presentationen av portföljsättningen.

Med avvikelse från kommunaltekniska nämndens ändring har Karuby skola föreslagits i klassificering B på basis av bildnings- och fritidssektorns servicenätsplan (SFUS 26.9.2018 § 51, SVOJ 25.9.2018 § 56).

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar godkänna den bifogade portföljsättningen av byggnadsbeståndet.

 

Kommunstyrelsen 1.10.2018 behandling:

Föredragande gjorde följande ändring i sitt utgångsförslag: ur texten beskrivning av ärendet stryks helt och hållet meningen ”Med avvikelse från kommunaltekniska nämndens ändring har Karuby skola föreslagits i klassificering B på basis av bildnings- och fritidssektorns servicenätsplan (SFUS 26.9.2018 § 51, SVOJ 25.9.2018 § 56)”.

Lokalchef Jarno Köykkä konstaterade följande tekniska korrigering: ”Veikkola bibliotek överförs till klass A, liksom nämnden har beslutat i ärendet.”

Ulf Kjerin gav följande ändringsförslag: ”I fråga om fastigheter som ska säljas bör man bedöma följande saker före försäljning; Kan man utveckla fastigheten för att få ett bättre pris genom delning och / eller planändring och är byggnaderna på fastigheten i så dåligt skick att det lönar sig att riva dem före försäljning (beaktande) t.ex. risken för ersättningsanspråk efter försäljning.” Antti Salonen och Timo Haapaniemi understödde förslaget och det godkändes enhälligt.

Beslut

Enligt förslaget med följande tillägg: I fråga om fastigheter som ska säljas bör man bedöma följande saker före försäljning; Kan man utveckla fastigheten för att få ett bättre pris genom delning och / eller planändring och är byggnaderna på fastigheten i så dåligt skick att det lönar sig att riva dem före försäljning (beaktande) t.ex. risken för ersättningsanspråk efter försäljning. Till bilagan görs en teknisk korrigering: Veikkola bibliotek överförs till klass A enligt nämndens beslut.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

 

Frågor