Kommunstyrelsen, möte 1.10.2018

Protokollet är granskat

§ 307 Lagligheten och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 3.9.2018

Beredare

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen konstaterar i det syfte som avses i 96 § i kommunallagen att kommunfullmäktiges beslut 3.9.2018 har kommit till i riktig ordning och att de inte annars heller strider mot lag eller förordning, så de kan utan hinder verkställas.

Dessutom fattar kommunstyrelsen separata verkställighetsbeslut enligt följande:

§ 72  Godkännande av planläggningsprogrammet för åren 2019–2023

Planläggningsprogrammet har delgetts dem som tagit planläggningsinitiativet och organen.

§ 73  Plan för ordnande av hälso- och sjukvård för kommunerna inom HUCS-området åren 2018–2020

Beslutet har delgetts vård- och omsorgsväsendet.

§ 74  Delårsöversikt april 2018

Beslutet har delgetts ekonomienheten.

§ 75  Svar på fullmäktigemotion nr 11/2017 - Tryggare gång- och cykeltrafik. Hastighetsmarkeringar på Volsvägen

Beslutet har delgetts kommunaltekniska sektorn.

§ 76  Svar på fullmäktigemotion nr 8/2018: Vägarna i Kyrkslätt i skick

Fullmäktigemotionen har remitterats för ny beredning till kommunaltekniska sektorn.

§ 77  Beviljande av avsked till ersättare i fullmäktige (EK)

Beslutet har sänts till sakägarna och centralvalnämnden.

§ 78  Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i bildnings- och fritidsnämnden och val av ny ledamot (EK)

Beslutet har sänts till sakägarna, bildningssektorn, ordföranden för bildnings- och fritidsnämnden och Taitoa Oy.

§ 79  Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen (AK)

Beslutet har sänts till sakägarna, bildningssektorn, ordföranden för finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen och Taitoa Oy.

§ 80  Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i fritidssektionen och val av ny ersättare (CB)

Beslutet har sänts till sakägarna, fritidssektorn, ordföranden för fritidssektionen och Taitoa Oy.

§ 81  Fullmäktigemotion 11/2018: Iståndsättning av de allmänna badstränderna i Kyrkslätt och utredning av nya

Motionen har sänts till bildningsväsendet för beredning.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

 

Frågor