Kommunstyrelsen, möte 1.10.2018

Protokollet är granskat

§ 295 Ansökan om ESF-finansiering för genomföring av projektet Ohjaamo Kirkkonummi, Kyrkslätt Navigatorn 1.11.2018-31.12.2020

KIRDno-2018-1307

Beredare

  • Tuula Malmi-Suominen, sosiaalipalvelupäällikkö, tuula.malmi-suominen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kyrkslätts kommun ansöker om projektfinansiering för start av Kyrkslätt Navigatorn och utveckling av dess verksamhet från ”Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland”. Finansiering ansöks om från verksamhetslinjen ”Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet” en av vars särskilda mål är att förbättra förutsättningarna för sysselsättning bland ungdomar och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Projektfinansiering söks för tiden 1.11.2018-31.12.2020.

 

I Kyrkslätt finns det uppskattningsvis ca 700-800 arbetslösa arbetssökande i 30-års ålder som är utanför arbete och utbildning, varav en ökande andel är invandrare. Ett av Kyrkslätts utmaningar är att tjänsterna för kommunens unga är splittrade. I Kyrkslätt erbjuds olika slags handlednings-, rådgivnings- och funktionella tjänster för unga, men ur de ungas synvinkel är tjänsterna utspridda och delvis svåra att nå. Esbos Ohjaamotalos tjänster är endast delvis tillgängliga för unga Kyrkslättbor och att motivera unga att söka sig till tjänster utanför Kyrkslätts kommun utgör en utmaning.

 

Med Kyrkslätt Navigatorn söker man en lösning där man kan betjäna unga som står utanför arbete och utbildning genom en servicemodell med låg tröskel, där unga får de tjänster de behöver från ett och samma ställe. Navigatorn grundar sig på principen om en enda kontaktpunkt, där den unga får ett starkt individuellt stöd och tjänster på ett och samma ställe. Handledning och stöd för unga måste vara helhetsbetonade ur de ungas synvinkel och ta olika livsområden i beaktande.

 

Målet är att utveckla ett permanent nytt arbetssätt för samarbete över bransch- och förvaltningsgränser, i vilket de unga står i centrum. Kyrkslätt Navigatorn hämtar tjänsterna inom räckhåll för de unga och gör det lättare och enklare för de unga att kunna börja använda tjänsterna. Centraliserad förvaltning av tjänsterna förbättrar tjänsternas omfattning och minskar risken för att någon blir utanför.

 

Nettoutgifterna för projektet är sammanlagt 827 667 euro, varav 614 791 (74.28%) söks från ESF och staten, och kommunens andel för tre år kommer att vara 212 876 euro (25,72%). Kommunens finansieringsdel som ingår i projektansökan består i huvudsak av kostnader som redan ingår i budgeten (bl.a. personalens arbetsinsats och hyreskostnader. Anslagen som behövs för kommunens finansieringsandel reserveras i vård- och omsorgssektorns budget.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

  1. Att Kyrkslätts kommun enligt projektansökan som bifogats till detta sammanträdesärende ansöker om  ESF-projektfinansiering från NTM-centralen i Tavastland för projektet Ohjaamo Kirkkonummi, Kyrkslätt Navigatorn som förverkligas 1.11.2018 – 31.12.2020.
  2. befullmäktiga vik. socialservicechef Tuula Malmi-Suominen att underteckna projektansökan.
  3. justera protokollet för detta besluts del vid sammanträdet.

 

Kommunstyrelsen 1.10.2018 behandling: 

Katarina Helander gav följande ändringsförslag: ”Kommunen förbinder sig till 150 000 €. Ansökan om projektet anpassas till det.” Förslaget vann inte understöd, så det förföll.

Hanna Haikonen gav följande tilläggsförslag: ”Målsättningarna och projektets förhållande till annan verksamhet som anknyter till kommunens ärende definieras klart inför nästa skede i beslutsfattandet. Målsättningarna för samarbetet mellan kommunens olika sektorer beskrivs.” Hans Hedberg, Timo Haapaniemi och Katarina Helander understödde förslaget och det godkändes enhälligt.

Beslut

Enligt förslaget med följande tillägg: Målsättningarna och projektets förhållande till annan verksamhet som anknyter till kommunens ärende definieras klart inför nästa skede i beslutsfattandet. Målsättningarna för samarbetet mellan kommunens olika sektorer beskrivs.

Jäv

  • Pekka Sinisalo

Inform

Asian valmistelija

Sökande av ändring

Anvisning för rättelseyrkande

 

Rättelseyrkande till kommunstyrelsen

Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstolen. Ett rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Myndighet till vilken rättelseyrkande ska framställas

Rättelseyrkandet framställs till kommunstyrelsen i Kyrkslätt.

 

Tidsfrist för rättelseyrkande

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för yrkande på rättelse beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får rättelseyrkande framställas första vardagen därefter.

 

Rättelseyrkandets innehåll

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I rättelseyrkandet som ska riktas till kommunstyrelsen ska anges

 

- det beslut i vilket rättelse söks

- till vilka delar rättelse söks i beslutet och hurdan rättelse som yrkas

- de grunder på vilka rättelse yrkas

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer

- ifall beslutet om rättelseyrkande kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

- om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i rättelseyrkandet uppges kontaktuppgifterna till denna person.

 

Inlämning av rättelseyrkandet

Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för yrkande på rättelse går ut.

Omprövningsbegäran ska postas i så god tid att den hinner fram till kommunens registratur, på den sista dagen för tiden för begäran om omprövning, innan registraturens tjänstetid slutar. Rättelseyrkandet kan före utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.

 

Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Besöksadress: Ervastvägen 2, servicekontoret eller registraturen 1 vån., Kyrkslätt

 

Tjänstetid: 8.30 - 16.00, måndagar 8.30 - 17.00

 

tfn växel 09-29671, fax (09) 8786 053

e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Avgift för behandling av rättelseyrkandet

Ingen avgift tas ut för behandling av rättelseyrkandet.

 

 

 

 

 

Frågor