Kommunstyrelsen, möte 1.10.2018

Protokollet är granskat

§ 300 Ändring av tjänsten som utvecklingsdirektör till två befattningar som sakkunniga

KIRDno-2018-1235

Tidigare behandling

Beredare

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Beskrivning

I kommunstrategin och i program som drar upp riktlinjer för den betonas i synnerhet mål som främjar kommunens livskraft och välkändhet. För att uppfylla dessa mål och allokera resurserna rätt är det ändamålsenligt att befattningen som utvecklingsdirektör delas i två delar: en befattning för främjande av kommunens livskraft och en befattning för utveckling av yrkesmässig kommunikation. Båda uppgiftsbeskrivningarna är tväradministrativa och förutsätter goda interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga.

 

Att i realtid kunna reagera på den snabba förändringen av kommunernas verksamhetsmiljö är en av de centrala framgångsfaktorerna för den framtida kommunen. Utvecklingskoordinatorns uppgift är att identifiera faktorer som främjar livskraften; verka som kommunens interna kontaktperson och utvecklare i livskraftsfrågor; samt för sin del ansvara för samarbetet med intressentgrupper. Utvecklingskoordinatorn verkar också som beredare för den kommunstyrelsen underställda kommunutvecklingssektionen.

 

Kommunikationskoordinatorn ansvarar för kommunens externa och interna kommunikation på ett öppet och interaktivt sätt. Kommunikationskoordinatorn upptäcker framtidens kommunikationssätt och handleder instanserna som förverkligar kommunens kommunikation i att behärska dem. Att göra kommunens attraktionsfaktorer och styrkor kända genom olika åtgärder är också en del av uppgiftsbeskrivningen.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunutvecklingssektionen beslutar föreslå kommunstyrelsen att

1

den drar in befattningen som utvecklingsdirektör i tjänsteförhållande (signum 0000992467), utanför lönesättning, grupp 2, nivå 42, uppgiftsrelaterad lön: 5 111,65 €/mån. 

2

den inrättar två nya befattningar fr.o.m. 1.11.2018: 

- en befattning i tjänsteförhållande som utvecklingskoordinator, 01ASI040, nivå 50, uppgiftsrelaterad lön 3 825,71 €/mån. Behörighetskrav: lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av utveckling av livskraft och näringsliv inom kommunsektorn.

- en befattning som kommunikationskoordinator i arbetsavtalsförhållande, 01ASI040, nivå 35, uppgiftsrelaterad lön 2 971,09 €/mån. Behörighetskrav: lämplig högskoleexamen eller motsvarande tidigare examen på institutsnivå som hänför sig till studier i kommunikation samt mångsidig erfarenhet av uppgifter inom branschen.

 

Behandling

Ordföranden föreslog på basis av diskussionen följande anvisning för den fortsatta behandlingen:

1) kommunikationskoordinatorns uppgiftsbeskrivning skulle omfatta samarbete med kommunaltekniska sektorn. 

2) det skulle vara nyttigt att lägga till föreningskoordinatorns uppgifter i utvecklingskoordinatorns uppgiftsbeskrivning. I utvecklingskoordinatorns uppgift uppskattar vi kännedom om utveckling av markanvändningen.

Markus Myllyniemi och Kati Kettunen understödde ordförandens förslag.

Beslut

Kommunutvecklingssektionen beslutade enligt förslaget samt beslutade enhälligt ge följande anvisning för tjänstemannaberedningen i enlighet med ordförandens förslag, som hade vunnit understöd:

1) kommunikationskoordinatorns uppgiftsbeskrivning skulle omfatta samarbete med kommunaltekniska sektorn. 

2) det skulle vara nyttigt att lägga till föreningskoordinatorns uppgifter i utvecklingskoordinatorns uppgiftsbeskrivning. I utvecklingskoordinatorns uppgift uppskattar vi kännedom om utveckling av markanvändningen.

Därtill beslutade kommunutvecklingssektionen justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beredare

  • Susanna Järvenpää, susanna.jarvenpaa@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunutvecklingssektionen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 18.9.2018 och beslutade följande:

Kommunutvecklingssektionen beslutade enligt förslaget och beslutade ge anvisningar om tjänstemannaberedningen enligt ordförandens understödda förslag:

1) kommunikationskoordinatorns uppgiftsbeskrivning skulle omfatta samarbete med kommunaltekniska sektorn. 

2) det skulle vara nyttigt att lägga till föreningskoordinatorns uppgifter i utvecklingskoordinatorns uppgiftsbeskrivning. I utvecklingskoordinatorns uppgift uppskattar vi kännedom om utveckling av markanvändningen.

Därtill beslutade kommunutvecklingssektionen justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1

dra in befattningen som utvecklingsdirektör i tjänsteförhållande (signum 0000992467), utanför lönesättning, grupp 2, nivå 42, uppgiftsrelaterad lön: 5 111,65 €/mån. 

2

inrätta två nya befattningar fr.o.m. 1.11.2018: 

- en befattning i tjänsteförhållande som utvecklingskoordinator, 01ASI040, nivå 50, uppgiftsrelaterad lön 3 825,71 €/mån. Behörighetskrav: lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av utveckling av livskraft och näringsliv inom kommunsektorn.

- en befattning som kommunikationskoordinator i arbetsavtalsförhållande, 01ASI040, nivå 45, uppgiftsrelaterad lön 3 451,68 €/mån. Behörighetskrav: lämplig högskoleexamen som hänför sig till studier i kommunikation samt erfarenhet av uppgifter inom branschen.

3

att anvisningarna från kommunutvecklingssektionen beaktas vid rekryteringen.

 

Kommunstyrelsen 1.10.2018 behandling: 

Katarina Helander gav följande förslag: både utvecklingschef och föreslagna sakkunniga rekryteras. Förslaget vann inte understöd, så det förföll. 

Ari Harinen föreslog att ärendet remitteras för ny beredning med den anvisning att man även ska beakta sysselsättningsfrågorna. Timo Haapaniemi, Pirkko Lehtinen och Rita Holopainen understödde förslaget och det godkändes enhälligt. 

Timo Haapaniemi föreslog att ärendet under remitteringen bereds på nytt utgående från diskussionen som fördes av kommunstyrelsen och att synen på organiseringen av koncernförvaltningen bearbetas i samarbete med kommunstyrelsens presidium. Ulf Kjerin understödde förslaget och det godkändes enhälligt. 

Katarina Helander gav följande remitteringsförslag: ”Remitteras: koncernchefens syn på funktionell organisation och behov av kunnande för allokering av rekryteringarna. Förnyat förslag med presidiet.” Förslaget vann inte understöd, så det förföll.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade remittera ärendet för ny beredning. Under remitteringen bereds ett nytt förslag så att man även beaktar sysselsättningsfrågorna. Förslaget som gäller koncernförvaltningen bereds i samarbete med kommunstyrelsens presidium.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

 

Frågor