Kommunstyrelsen, möte 1.10.2018

Protokollet är granskat

§ 299 Ändring av grundavtalet för Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia (fge)

KIRDno-2018-1345

Beskrivning

Esbos bildningsdirektör och samkommunens direktör fick i uppgift att i samarbete med näringsdirektören bereda en helhetsutredning gällande Omnia-koncernens kommande struktur, alternativ för eventuell lösning av bolagiseringen, utökande av samarbetet mellan Omnia och Esbo stad, uppbyggande av Omnias internationella roll och säkerställande av ett högklassigt utbildnings- och styrningssystem som betjänar utbildnings- och arbetslivets behov.

Arbetsgruppen som har styrt beredningen av ärendet  har bestått av bildningsdirektör Aulis Pitkälä och näringsdirektör Tuula Antola från Esbo, utbildningsdirektör Leila Kurki och näringslivschef Risto Nikunlaakso från Kyrkslätt, bildningsdirektör Heidi Backman från Grankulla, och från samkommunen samkommunens direktör Sampo Suihko och förvaltningsdirektör Tapio Siukonen.

Esbo har förhandlat med de övriga medlemskommunernas ledning gällande ändringarna i grundavtalet och medlemskommunerna kommer att föra ändringen av grundavtalet till sina fullmäktige för behandling i september-oktober.

Samkommunens uppgift definieras i grundavtalet som fastställts av avtalskommunernas fullmäktige. Samkommunens nu gällande grundavtal har trätt i kraft 1.12015. Samkommunens medlemskommuner (inom parentes andelar av grundkapitalet) är Esbo stad (86,89 andelar), Kyrkslätts kommun (11,46 andelar) och Grankulla stad (1,65 andelar).

Under de senaste tre åren har både lagstiftningen och verksamhetsomgivningen förändrats väsentligt och det bör beaktas i grundavtalet. I grundavtalet bör man beakta: förnyandet av kommunallagen, lagstiftningen gällande undervisning och utbildning (särskilt reformen av yrkesinriktad utbildning), nedskärningarna i statsandelarna för utbildning, Esbo stads koncerndirektiv, strukturförändringarna inom den offentliga sektorn inkl. ordnandet av tillväxttjänster, ändringar i näringslivet och yrkeskunnigheten samt ökningen av kulturell mångfald.

I och med ändringen av grundavtalet kommer Omnia i fortsättningen att vid sidan om utbildning enligt tillstånden att ordna utbildning och upprätthålla en läroanstalt erbjuda även följande tjänster som hänför sig till näringslivet och områdets livskraft: tjänster riktade till medlemskommunerna, tjänster som främjar ungas och vuxnas delaktighet, tjänster som främjar medborgarnas välmående, innovationstjänster samt förmedling av finländskt utbildningskunnande till den internationella marknaden.

Förslaget till ändring av grundavtalet finns som bilaga och samkommunens servicestruktur (Omnia-konsernin rakenne 1.1.2019) finns som kompletterande material.

Finansieringen av utbildning och lagstiftningen som styr den har ändrats väsentligt efter år 2016. Den viktigaste målsättningen är att öka verksamhetens inverkan (resultatrikhet och effektivitet) samt att säkerställa konkurrensneutraliteten i den marknadsvillkorliga verksamheten. Utgångspunkten är att den marknadsvillkorliga verksamheten separeras från den allmännyttiga verksamheten. Upphandlings-, skatte- och konkurrensmyndigheterna och statsförvaltningen har väsentligt ökat myndighetsövervakning och tillsyn för att säkerställa dessa målsättningar.

Som grund för statsandelsfinansieringen är lagstiftningen gällande yrkesutbildning som trädde i kraft 1.1.2018 och finansieringslagen jämte förordningar. Finansieringen bestäms så att basfinansieringens andel är 50 %, den prestationsbaserade finansieringens andel 35 % och genomslagsfinansieringens andel 15 %. På grund av övergångsbestämmelser kommer det förnyade finansieringssystemet att vara helt i kraft först år 2022.

Beräkningsgrunderna för statsandelsfinansieringen och övrig särskild finansiering som stöder utbildning kommer eventuellt i fortsättningen att mera övergripande sporra till effektivisering av verksamheten, bidra till att studerande utexamineras snabbare och öka resultatrikheten.

Medlemskommunernas avtalsservice utgör en viktig del av Omnias utbildningsutbud. Av Omnias tjänster förverkligas arbetarinstitutet, verkstäderna för unga, vuxengymnasiet och grundutbildningen för vuxna som avtalsservice tillsammans med medlemskommunerna/en medlemskommun. Uppgifterna, målsättningarna och finansieringen som servicen täcker har bestämts i ifrågavarande avtal. Ett liknande avtal gällande startandet av ett kompetenscenter bereds från och med början av 2019.

Försäljningen av tjänster till medlemskommunerna kommer att förverkligas enligt ramavtal som en enhet anknuten till medlemskommunerna.

Lagen om regionutveckling och tillväxttjänster kommer att flytta över statens närings-, trafik- och miljöcentralers och arbets- och näringsbyråers ansvar på en samkommun som grundas inom landskapet Nyland. Samkommunen skulle antingen själv producera tjänsterna eller konkurrensutsätta dem enligt behov; vid verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden, måste serviceproducentens produktion bolagiseras.

I marknadsvillkorlig verksamhet är Omnias målsättning måttlig tillväxt inom arbetskraftsutbildningen (närmast integrationsutbildning) och en andel i tillväxttjänstmarknaden i och med den kommande landskapsreformen. Målsättningen är dessutom att erbjuda allt mer helhetsbetonade utbildningstjänster för områdets företag genom att definiera nyckelkundsrelationer och partnerskap utgående från arbetslivet.

Projektfinansiering söks i första hand för projekt som stöder produktifiering och utveckling av personalens kunnande.

Beslutsförslag

Föredragande

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

 

Kommunstyrelsen beslutar

1

föreslå kommunfullmäktige att

1.1. fullmäktige godkänner ändringarna i grundavtalet för Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia enligt bilagan. Ändringarna träder i kraft 1.1.2019.

1.2. befullmäktiga kommundirektören att vid behov göra korrigeringar av teknisk natur i avtalet.

1.3. förutsättningen för verkställande av beslutet är att samkommunens övriga medlemskommuner har fattat ett beslut med motsvarande innehåll.

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

Beslut

Beslut enligt förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

 

Frågor