Kommunfullmäktige, möte 8.10.2018

Protokollet är granskat

§ 91 Svar på fullmäktigemotion 9/2017: Förebyggande av digital utslagning av seniorer i Kyrkslätt

KIRDno-2017-442

Tidigare behandling

Beskrivning

Valtuutetut Anneli Granström, Riikka Purra, Pekka M. Sinisalo, Piia Aallonharja, Miika Engström, Patrik Lundell ja Kari Hujanen jättivät valtuuston kokouksessa 19.6.2017 seuraavan aloitteen:

"

Osallistuin 1.6. Diginummi tapahtumaan Kirkkonummen kunnantalolla. Siellä todettiin: Kirkkonummella on digitalisaatio hoidettu Suomen keskivertoa paremmin, digitalisaatio on otettu oppimisen tueksi varhaiskasvatuksesta jatkuen yo-kokeisiin asti. Samoin osa kuntalaisten lupa-asioista hoituu digitaalisesti (Lupapiste.fi). Voidaan sanoa, että lasten, nuorten ja työikäisen väestön digiasiat ovat Kirkkonummella hoidettu kohtuullisen hyvin.

Toisaalta dokumentista:

”Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi vuosille 2014-2017”, käy ilmi, että internetiä säännöllisesti tai silloin tällöin käyttäviä yli 75 –vuotiaita on 51%. Se ei tarkoita vielä, että he käyttäisivät digitaalisia palveluita.

 

Eläkeläisten digitaalisen palvelujen käytön edut ovat:

 1. eläkeläinen pystyy hoitamaan itsenäisesti omia asioitaan, joka ehkäisee syrjäytymistä

 2. terveyspalvelut ja terveyden seuranta siirtyy nettiin ja on tärkeää, että eläkeläinen pystyy hoitamaan omat terveysasiansa mahdollisimman pitkään itsenäisesti

 3. tuo säästöjä ajassa ja rahan henkilölle itselleen

 4. parantaa elämänlaatua sosiaalisten kontaktien kautta

Eläkeläisten digitaalisen palvelujen käytön esteet ovat:

 • tietoteknisten taitojen puute

 • ei ole varaa hankkia päätelaitetta

 • kynnys käyttää internetiä on korkea – uuden tekniikan pelko, varovaisuus turvallisuuden suhteen

 • iän tuomat rajoitteet, huonontunut näkö ja motoriikka

Edellä todetun perusteella Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen kunta

 1. ryhtyy selvittämään kuinka moni yli 65 vuotias kuntalainen ei käytä internetiä ja siellä olevia julkisia- ja yksityisiä palveluita
   

 2. ryhtyy selvittämään mitä mahdollisuuksia kunnalla on avustaa pienituloisia eläkeläisiä päätelaitehankinnassa, esim.
  - kunta kustantaa päätelaitteen pienituloisille eläkeläisille joilla on vaikea liikkua
  - kunnalla olisi tablettilainaamo eläkeläisille
   

 3. ryhtyy selvittämään miten eläkeläiset saadaan opastettua internetiin ja sen palveluiden käyttöön, esim.
  - työttömät nuoret eläkeläisten opastajina
  - Enter ry mallinen vertaistukineuvonta
  - tietoiskut palvelutaloihin, kerhoihin, kirjastoon, harrastusryhmiin joilla eläkeläiset liikkuvat
   

 4. laatii toimenpidesuunnitelman mahdollisimman monen yli 65 vuotiaan kuntalaisen internetin ja digitaalisten palvelujen käyttämisen edesauttamiseksi
   

 5. allokoi resurssit hankkeelle

Beslut

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Beredare

Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Vanhusneuvosto käsitteli  kokouksessa 12.4.2018 valtuustoaloitetta seniorien digisyrjäytymisestä, jolloin asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

Beslutsförslag

Föredragande

Jukka Tammi, jukka.tammi@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja:

Asiasta keskustellaan kokouksessa ja annetaan vanhusneuvoston näkemykset tiedoksi perusturvalautakunnalle.  

 

 

Beslut

Vanhusneuvosto puoltaa aloitetta ja on aloitteen kannalla.

Beredare

Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

§ 32 Kommunfullmäktige 19.6.2017

Fullmäktigemotion: digital utslagning av seniorer

Beredare

Beskrivning

Ledamöterna Anneli Granström,​ Riikka Purra,​ Pekka M. Sinisalo,​ Piia Aallonharja,​ Miika Engström,​ Patrik Lundell och Kari Hujanen lämnade vid fullmäktiges sammanträde 19.6.2017 följande motion:

"

Jag deltog 1.6 i evenemanget Diginummi i Kyrkslätts kommunhus. Där konstaterades: I Kyrkslätt har man tagit hand om digitaliseringen bättre än i Finland i genomsnitt, digitaliseringen har tagits som stöd för inlärningen ända från småbarnspedagogiken till studentskrivningarna. Också en del av kommuninvånarnas tillståndsärenden kan skötas digitals (Lupapiste.fi). Man kan säga att barnens, de ungas och den arbetsföra befolkningens digitala ärenden har skötts förhållandevis väl.

På ett annat ställe i dokumentet:

”Kyrkslätts kommuns åtgärdsplan för stödjande av den äldre befolkningens välmående, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig självständigt samt för ordnande och utveckling av service och närståendevård för äldre personer åren 2014 - 75” framkommer att andelen över 75-åringar som använder internet regelbundet eller ibland är 51 %. Det innebär ändå inte att de använder digitala tjänster.

 

Fördelarna med pensionärernas användning av digitala tjänster är:

 1. pensionären kan självständigt sköta sina egna ärenden, vilket förebygger utslagning
 2. hälsotjänsterna och uppföljning av hälsan överförs till nätet och det är viktigt att pensionären så länge som möjligt kan sköta sina egna hälsoärenden självständigt
 3. medför besparingar i tid och pengar för personen själv
 4. förbättrar livskvaliteten med hjälp av sociala kontakter

Hinder för pensionärernas användning av digitala tjänster är:

 • brist på datatekniska färdigheter
 • man har inte råd att skaffa en terminal
 • tröskeln att använda internet är hög - rädslor, försiktighet och trygghet beträffande ny teknik
 • begränsningar som åldern medför, försämrad syn och motorik

På basis av ovanstående föreslår Sannfinländarnas fullmäktigegrupp kommunfullmäktige att Kyrkslätts kommun

 1. börjar utreda hur många över 65-åriga kommuninvånare som inte använder internet och de offentliga och privata tjänster som finns där
   
 2. börjar utreda vilka möjligheter kommunen har att hjälpa pensionärer med små inkomster vid terminalanskaffningar, t.ex.
  - kommunen bekostar terminalen för pensionärer med små inkomster som har svårt att röra sig
  - kommunen skulle ha tablettutlåning för pensionärer
   
 3. börjar utreda hur pensionärerna kan handledas i användning av internet och dess tjänster, t.ex.
  - arbetslösa unga kan handleda pensionärerna
  - kamratstödsrådgivning enligt modellen Enter ry
  - informationstillfällen vid servicehusen, klubbarna, biblioteket, hobbygrupperna där pensionärerna rör sig
   
 4. upprättar ett åtgärdsprogram för att befrämja att så många kommuninvånare som möjligt över 65 år kan använda internet och digitala tjänster
   
 5. allokerar resurser för projektet

 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade sända motionen till kommunstyrelsen för beredning.

 

Kommunstyrelsen 12.9.2018:

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar 

1

föreslå fullmäktige att de beslutar att godkänna det bifogade svaret på fullmäktigemotionen och anse motionen slutbehandlad och 

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut

Beslut enligt förslaget.

Beskrivning

§ 32 Kommunfullmäktige 19.6.2017

Fullmäktigemotion: digital utslagning av seniorer

Beredare

Beskrivning

Ledamöterna Anneli Granström,​ Riikka Purra,​ Pekka M. Sinisalo,​ Piia Aallonharja,​ Miika Engström,​ Patrik Lundell och Kari Hujanen lämnade vid fullmäktiges sammanträde 19.6.2017 följande motion:

"

Jag deltog 1.6 i evenemanget Diginummi i Kyrkslätts kommunhus. Där konstaterades: I Kyrkslätt har man tagit hand om digitaliseringen bättre än i Finland i genomsnitt, digitaliseringen har tagits som stöd för inlärningen ända från småbarnspedagogiken till studentskrivningarna. Också en del av kommuninvånarnas tillståndsärenden kan skötas digitals (Lupapiste.fi). Man kan säga att barnens, de ungas och den arbetsföra befolkningens digitala ärenden har skötts förhållandevis väl.

På ett annat ställe i dokumentet:

”Kyrkslätts kommuns åtgärdsplan för stödjande av den äldre befolkningens välmående, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig självständigt samt för ordnande och utveckling av service och närståendevård för äldre personer åren 2014 - 75” framkommer att andelen över 75-åringar som använder internet regelbundet eller ibland är 51 %. Det innebär ändå inte att de använder digitala tjänster.

 

Fördelarna med pensionärernas användning av digitala tjänster är:

 1. pensionären kan självständigt sköta sina egna ärenden, vilket förebygger utslagning
 2. hälsotjänsterna och uppföljning av hälsan överförs till nätet och det är viktigt att pensionären så länge som möjligt kan sköta sina egna hälsoärenden självständigt
 3. medför besparingar i tid och pengar för personen själv
 4. förbättrar livskvaliteten med hjälp av sociala kontakter

Hinder för pensionärernas användning av digitala tjänster är:

 • brist på datatekniska färdigheter
 • man har inte råd att skaffa en terminal
 • tröskeln att använda internet är hög - rädslor, försiktighet och trygghet beträffande ny teknik
 • begränsningar som åldern medför, försämrad syn och motorik

På basis av ovanstående föreslår Sannfinländarnas fullmäktigegrupp kommunfullmäktige att Kyrkslätts kommun

 1. börjar utreda hur många över 65-åriga kommuninvånare som inte använder internet och de offentliga och privata tjänster som finns där
   
 2. börjar utreda vilka möjligheter kommunen har att hjälpa pensionärer med små inkomster vid terminalanskaffningar, t.ex.
  - kommunen bekostar terminalen för pensionärer med små inkomster som har svårt att röra sig
  - kommunen skulle ha tablettutlåning för pensionärer
   
 3. börjar utreda hur pensionärerna kan handledas i användning av internet och dess tjänster, t.ex.
  - arbetslösa unga kan handleda pensionärerna
  - kamratstödsrådgivning enligt modellen Enter ry
  - informationstillfällen vid servicehusen, klubbarna, biblioteket, hobbygrupperna där pensionärerna rör sig
   
 4. upprättar ett åtgärdsprogram för att befrämja att så många kommuninvånare som möjligt över 65 år kan använda internet och digitala tjänster
   
 5. allokerar resurser för projektet

 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade sända motionen till kommunstyrelsen för beredning.

 

§7   Äldrerådet   21.5.2018
Fullmäktigemotion 9/2017: förebyggande av digital utslagning av seniorer i Kyrkslätt

Beredare

Sari Suurjoki-​Niemi
sari.suurjoki-​niemi@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Äldrerådet behandlade vid sammanträdet 12.4.2018 fullmäktigemotionen som digital utslagning av seniorer. Man beslutade flytta behandlingen av ärendet till följande sammanträde.

Förslag

Ordföranden:

Ärendet diskuteras vid sammanträdet och äldrerådets synpunkter delges vård- och omsorgsnämnden för kännedom.  

 

Kommunfullmäktige 8.10.2018:

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar godkänna det bifogade svaret på fullmäktigemotionen och anse motionen slutbehandlad.

Beslut

Enligt förslaget.


Sökande av ändring

 

Kommunalbesvär

 

Anvisning om kommunalbesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över kommunstyrelsens beslut

Ändring i detta beslut söks genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas också av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Besvärsmyndighet

Ändring i beslutet söks hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Besvärstid

Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för sökande av ändring beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får besvär anföras första vardagen därefter.

 

Grunder för kommunalbesvär

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 

- - beslutet har tillkommit i felaktig ordning,

- - den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller

- - beslutet annars strider mot lag.

 

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna till besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.

 

Besvärsskriftens innehåll

Besvärsskriften ska göras skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I besvärsskriften som ska riktas till besvärsmyndigheten ska anges:

–          det beslut i vilket ändring söks

–          till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

–          de grunder på vilka ändring yrkas.

 

I besvären ska anges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges.

I besvären ska dessutom ingå postadress, telefonnummer och andra behövliga kontaktuppgifter. Ifall besvärsmyndighetens beslut kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären.

 

Till besvärsskriften ska bifogas

- det beslut i original eller som kopia i vilket ändring söks genom besvär

- intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat

- de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt yrkande, om de inte redan tidigare lämnats in till myndigheten.

 

Inlämning av besvärsskriften

Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Domstolarnas hus

Banbyggarvägen 5

00520 HELSINGFORS

 

Telefon: 029 56 42000 (växel), Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069

Telefax: 029 56 42000

E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Tjänstetid: 8.00–16.15

 

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar sändas per post eller med bud. Besvärshandlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de hinner fram senast på den sista dagen av besvärstiden före ämbetstidens slut.

På eget ansvar kan besvärsskriften också sändas per telefax eller e-post inom den utsatta besvärstiden. En handling som ska sändas inom utsatt tid ska före utgången av den utsatta tiden tillställas rättskipningsmyndigheten så att handlingen finns tillgänglig för myndigheten i mottagarapparaten eller datasystemet.

 

Avgift för behandling av besvären

Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tas det hos ändringssökanden ut en behandlingsavgift på 250 euro i förvaltningsdomstolen. Rättegångsavgiften tas emellertid inte ut, om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden.

 

Skadeståndsärenden

Förvaltningsdomstolen prövar inte krav som gäller grund för skadestånd eller skadeståndsbelopp. Den behöriga allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller skadeståndskrav.

 

Arbetsavtalsärenden

Förvaltningsdomstolen tar inte besvär, som gäller beslutets stridighet med arbetsavtalslagen, till prövning. Den allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller tolkning av arbetsavtalslagen.