Kommunfullmäktige, möte 5.3.2018

Protokollet är granskat

§ 16 Svar på fullmäktigemotion nr 14/2017 - Montering av räcke och halkskydd vid Jeriko motionstrappor

KIRDno-2017-1558

Tidigare behandling

Beskrivning

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 4.12.2017 seuraavan aloitteen:

"Jerikon kuntoportaat avattiin käyttöön juhlallisesti 07.09.2017. Kuntalaisten kannalta vallan hieno rakennelma hyvän kunnon ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Pitkiin portaisiin saatiin jopa toiselle puolelle ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaiteet. Mutta jostain täysin käsittämättömästä syystä vain toiselle puolelle. Myöskään portailla ei ole talvikunnossapitoa, no se on ymmärrettävää. Myös osa SDP:n valtuustoryhmästä on tutustunut portaisiin ja todennut erittäin suuria turvallisuuteen liittyviä puutteita. Alhaalta päin katsottaessa oikealla puolella siis ei ole kaidetta. Paikka paikoin pudotus mahdollisen kompastumisen sattuessa on yli 1,2 metriä. Siinä voi sattua tosi pahasti! Myöskään ei portaiden askelmien etureunassa ole minkäänlaisia liukuesteitä, vaikka juuri näillä keleillä askelmat saattavat olla erittäin liukkaat. SDP:n valtuustoryhmä esittää, että kunta aloittaa välittömästi valmistelut portaiden toisenkin puolen kaiteiden rakentamiseksi (eikä ehkä välttämättä tarvitse olla ruostumattomasta teräksestä), sekä valmistelee luikuesteiden asennuksen. Markkinoilla on olemassa erittäin hyviä juuri ulkokäyttöön tarkoitettuja liukuesteitä."

Aloitteen olivat allekirjoittaneet: Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Tero Suominen, Markus Myllyniemi, Johanna Fleming, Pirkko Lehtinen, Pekka Jäppinen, Irja Bergholm, Linda Basilier, Anna Aintila, Tony Björk, Miika Engström, Antti Salonen, Patrik Lundell, Rita Holopainen, Raija Vahasalo, Veikko Vanhamäki, Matti Kaurila, Markku Viitanen, Kim Åström, Petri Ronkainen, Timo Haapaniemi ja Anders Adlercreutz

Beslutsförslag

Kunnanvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Beslut

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Beredare

Seppo Savikuja, seppo.savikuja@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Enligt kommunaltekniska sektorns underhållstjänster förutsätter byggandet av ett andra räcke, så som föreslås i fullmäktigemotionen, att trapporna ska breddas så man kan mötas i trappan utan problem. För att förbättra användningssäkerheten i motionstrapporna föreslår underhållstjänsterna att markytan höjs med hjälp av flis. Åtgärden genomförs innan motionstrappornas användningssäsong börjar.

Enligt den godkända skötselklassificeringen för idrotts- och rekreationsområden är användningstiden för motionsslingor och -trappor 15.5-31.10. Det finns alltså inget vinterunderhåll i Jerikos motionstrappor, som har skötselklassificering 1. Trappornas vinterunderhåll är mycket utmanande, eftersom det ska utföras för hand. Trappor som nuförtiden har vinterunderhåll är gallertrappor av metall eller uppvärmda trappor.

De kommunaltekniska tjänsterna har i december 2017 beslutat skaffa belysning till motionstrapporna. Belysningen installeras i början av år 2018. Man har upplevt att det är nödvändigt med tanke på trappornas användningssäkerhet i synnerhet då det börjar skymma om kvällarna.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1

ge kommunfullmäktige svaret ovan som svar på fullmäktigemotionen

2

föreslå att fullmäktige anser svaret som tillräckligt och motionen som slutbehandlad

3

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

Beslut

Beslut enligt förslaget.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser svaret som tillräckligt och motionen som slutbehandlad.

 

Behandling:

Under diskussionen framställde ledamot Jukka Tammi ett remitteringsförslag, dvs. föreslog att motionen remitteras för ny beredning.

Ledamöterna Johanna Fleming och Markus Myllyniemi understödde Jukka Tammis remitteringsförslag.

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ledamot Jukka Tammi har framställt ett remitteringsförslag. Förslaget har fått understöd. Kommunfullmäktige godkände inte enhälligt remitteringsförslaget, så ordföranden konstaterade att fullmäktige måste rösta om det.

Ordföranden föreslog att man röstar om ärendet elektroniskt så att de som understöder fortsatt behandling av ärendet röstar ”ja” och de som understöder Jukka Tammis remitteringsförslag röstar ”nej”. Om ”nej” vinner, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Tammis remitteringsförslag.

Kommunfullmäktige godkände omröstningspropositionen.

Vid den elektroniska omröstningen gavs 40 ja-röster, 10 nej-röster och en röstade blankt. Fortsatt behandling av ärendet var det vinnande förslaget.

Beslut

Beslut enligt förslaget.

Röstningsresultat

  • Jaa 40 st 78%

    Hans Hedberg, Tony Björk, Sanni Jäppinen, Outi Saloranta-Eriksson, Anders Adlercreutz, Antti Kilappa, Riikka Purra, Maarit Orko, Kim Åström, Jarmo Uimonen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Pirjo Salmi, Pekka Rehn, Ulla Seppälä, Matti Kaurila, Patrik Lundell, Raija Vahasalo, Noora Piili, Miika Engström, Anneli Granström, Mikko Kara, Piia Aallonharja, Bodil Lindholm, Ari Harinen, Emmi Wehka-Aho, Linda Basilier, Krista Petäjäjärvi, Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Antti Salonen, Pekka Sinisalo, Minna Hakapää, Fredrik Pelin, Erkki Majanen, Saara Huhmarniemi, Marjut Frantsi-Lankia, Reetta Hyvärinen, Jerri Kämpe-Hellenius, Katarina Helander

  • Ei 10 st 20%

    Markus Myllyniemi, Elina Utriainen, Irja Bergholm, Jukka Tammi, Johanna Fleming, Pekka Oksanen, Tero Suominen, Petri Ronkainen, Veikko Vanhamäki, Timo Haapaniemi

  • Tyhjä 1 st 2%

    Pirkko Lehtinen


Sökande av ändring

 

Kommunalbesvär

 

Anvisning om kommunalbesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över kommunstyrelsens beslut

Ändring i detta beslut söks genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas också av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Besvärsmyndighet

Ändring i beslutet söks hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Besvärstid

Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för sökande av ändring beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får besvär anföras första vardagen därefter.

 

Grunder för kommunalbesvär

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 

- - beslutet har tillkommit i felaktig ordning,

- - den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller

- - beslutet annars strider mot lag.

 

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna till besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.

 

Besvärsskriftens innehåll

Besvärsskriften ska göras skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I besvärsskriften som ska riktas till besvärsmyndigheten ska anges:

–          det beslut i vilket ändring söks

–          till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

–          de grunder på vilka ändring yrkas.

 

I besvären ska anges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges.

I besvären ska dessutom ingå postadress, telefonnummer och andra behövliga kontaktuppgifter. Ifall besvärsmyndighetens beslut kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären.

 

Till besvärsskriften ska bifogas

- det beslut i original eller som kopia i vilket ändring söks genom besvär

- intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat

- de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt yrkande, om de inte redan tidigare lämnats in till myndigheten.

 

Inlämning av besvärsskriften

Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Domstolarnas hus

Banbyggarvägen 5

00520 HELSINGFORS

 

Telefon: 029 56 42000 (växel), Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069

Telefax: 029 56 42000

E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Tjänstetid: 8.00–16.15

 

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar sändas per post eller med bud. Besvärshandlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de hinner fram senast på den sista dagen av besvärstiden före ämbetstidens slut.

På eget ansvar kan besvärsskriften också sändas per telefax eller e-post inom den utsatta besvärstiden. En handling som ska sändas inom utsatt tid ska före utgången av den utsatta tiden tillställas rättskipningsmyndigheten så att handlingen finns tillgänglig för myndigheten i mottagarapparaten eller datasystemet.

 

Avgift för behandling av besvären

Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tas det hos ändringssökanden ut en behandlingsavgift på 250 euro i förvaltningsdomstolen. Rättegångsavgiften tas emellertid inte ut, om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden.

 

Skadeståndsärenden

Förvaltningsdomstolen prövar inte krav som gäller grund för skadestånd eller skadeståndsbelopp. Den behöriga allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller skadeståndskrav.

 

Arbetsavtalsärenden

Förvaltningsdomstolen tar inte besvär, som gäller beslutets stridighet med arbetsavtalslagen, till prövning. Den allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller tolkning av arbetsavtalslagen.