Kommunfullmäktige, möte 5.3.2018

Protokollet är granskat

§ 21 Kommuninvånarinitiativ: Återinförande av bussförbindelsen Kyrkslätt-Kampen (additional)

KIRDno-2018-369

Beskrivning

Före kommunfullmäktiges sammanträde inlämnades följande kommuninvånarinitiativ till kommunfullmäktige. Kommuninvånarinitiativet har utformats av Lemme Krimm och utöver henne hade initiativet undertecknats av 1080 personer.

Motionens innehåll:

”De nuvarande kollektivtrafikförbindelserna från Kyrkslätt till Kampen har förlängt restiderna betydligt. Personer kommer inte iväg till arbetet eller till läkaren.

Dessutom har det blivit otrevligare att röra sig från Kyrkslätt t.ex. till fartygen som trafikerar på Östersjön, eftersom det förutsätter användning av många olika kollektivtrafikmedel.

Vi kräver att bussrutten Obbnäs-Kyrkslätt-Gesterby-Kampen (linje 173), som fanns innan västmetron togs i bruk, återtas i trafik (med iakttagande bl.a. av arbetstiderna och tiderna för fartygens avgångar)!”

Beslutsförslag

.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade anteckna kommuninvånarinitiativet för kännedom.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.