Kommunfullmäktige, möte 4.3.2019

Protokollet är granskat

§ 21 Fullmäktigemotion 7/2019: Skyddsväg vid Kolsarby på Obbnäsvägen (additional)

KIRDno-2019-319

Beskrivning

Fullmäktigeledamot Raija Vahasalo lämnade följande motion som första undertecknare vid kommunfullmäktiges sammanträde 4.3.2019: ”Vi fullmäktigeledamöter kräver att en skyddsväg omedelbart anläggs vid Kolsarby på Obbnäsvägen. Vägen är mycket livligt trafikerad, och från Kolsarby bostadsområde åker bl.a. många barn och unga skolskjuts. Man kommer inte till Kolsarby hållplats utan att korsa vägen.

År 2015 körde 6676 bilar/dygn på Obbnäsvägen. En stor del av detta var tung trafik. Enligt lagen om grundläggande utbildning ansvarar kommunen för att skolvägen är så trygg som möjligt. Vägen är farlig och kräver snabba åtgärder. På detta ställe räcker det inte enbart med hastighetsbegränsningar.

Kyrkslätt 4.3.2019"

Utöver Raija Vahasalo hade följande ledamöter och ersättare undertecknat motionen: Erkki Majanen, Markku Viitanen, Kati Kettunen, Ulf Kjerin, Pekka Rehn, Hanna Haikonen, Matti Kaurila, Timo Haapaniemi, Rita Holopainen, Kati Kettunen, Kim Åström, Katarina Helander, Eja Björkqvist, Carl-Johan Kajanti, Bodil Lindholm, Pekka Oksanen, Linda Basilier, Sanni Jäppinen, Saara Huhmarniemi, Reetta Hyvärinen, Anna Kylmänen, Anna-Mari Toikka, Antti Kilappa, Outi Saloranta-Eriksson, Minna Hakapää, Noora Piili, Elina Utriainen, Ari Harinen, Irja Bergholm, Johanna Fleming, Tero Suominen, Jukka Tammi, Markus Myllyniemi, Pirkko Lehtinen och Anders Adlercreutz.

Beslutsförslag

.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade sända motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.