Kommunfullmäktige, möte 4.3.2019

Protokollet är granskat

§ 17 Fullmäktigemotion 3/2019: Motion för att avhjälpa bristen på utrymmen för kultur (additional)

KIRDno-2019-314

Beskrivning

Fullmäktigeledamot Anders Adlercreutz lämnade som första undertecknare vid kommunfullmäktiges sammanträde 4.3.2019 följande motion:

"Sammanfattning

Vi fullmäktigeledamöter i Kyrkslätts kommun vill att det bereds ett förslag enligt vilket kommunen reserverar och finansierar ett visst antal kvällar i Kyrkslätts kyrka samt enligt övervägan i andra ändamålsenliga lokaliteter, kvällar som på basen av ansökningar ges till olika kulturaktörers förfogande, utan ersättning. Detta för att underlätta situationen för dem som verkar inom kultursektorn i Kyrkslätt.

Motivering

I Kyrkslätt verkar ett brett spektrum aktörer inom kultursektorn. Det är fråga om enskilda musiker, orkestrar, teater, konstskolor osv. Utrymmesbristen är dock skriande, och riskerar försämras ytterligare. Församlingshusets situation är oklar och det enda andra utrymmet för större föreställningar i centrum är kyrkan.

För kyrkan uppbärs det en hyra som för många mindre aktörer eller enskilda musiker kan vara ett hinder för verksamheten.

För att underlätta situationen och för att bredda på kommunens utbud av kulturevenemang föreslår vi ledamöter att kommunen i denna situation skulle fungera som mellanhand. Kommunen reserverar och bekostar ett visst antal kvällar i kyrkan och enligt övervägande i andra motsvarande utrymmen, och delar sedan ut dem åt olika kulturaktörer på basen av ansökningar.

Budgeten för arrangemanget bestäms årligen och användningen samt arrangemangets inverkan på kulturutbudet följs upp.

Kyrkslätt 4.3.2019”

Motionen hade dessutom undertecknats av följande fullmäktigeledamöter och ersättare: Tony Björk, Ulf Kjerin, Hans Hedberg, Kim Männikkö, Carl-Johan Kajanti, Patrik Lundell, Anna Aintila, Bodil Lindholm, Linda Basilier, Miika Engström, Eja Björkqvist, Rita Holopainen, Sanni Jäppinen, Outi Saloranta-Eriksson, Antti Kilappa, Minna Hakapää, Elina Utriainen, Noora Piili, Ari Harinen, Irja Bergholm, Pekka Oksanen, Tero Suominen, Johanna Fleming, Jukka Tammi, Markus Myllyniemi, Pirkko Lehtinen, Raija Vahasalo, Veikko Vanhamäki, Kati Kettunen, Reetta Hyvärinen och Maarit Orko.

Beslutsförslag

.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade sända motionen till kommunstyrelsen för beredning.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.