Kommunfullmäktige, möte 4.12.2017

Protokollet är granskat

§ 85 Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden sopimuksen päättyminen ja toisen optiokauden käyttäminen

KIRDno-2017-1112

Tidigare behandling

Beredare

Oili Toivanen, hankintapäällikkö, oili.toivanen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kirkkonummen kunta ja BDO Audiator Oy solmivat 24.9.2013 sopimuksen dnro 376/02.08.00/2013 kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista sekä kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluista koskien tarkastusvuosia 2013-2016. Sopimus päättyy, kun tarkastusvuoden 2016 tilintarkastus on loppuun suoritettu ja tilinpäätös hyväksytty, ellei Kirkkonummen kunta käytä sopimuksessa olevia optiokausia (1+1).

BDO Audiator Oy esitti tarkastuslautakunnalle kirjeessään 23.6.2016 tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen option käyttöönotosta, että optiokauden (1+1 vuotta) hintoja tarkistetaan 1,2 % ja muilta osin optiokaudella sovelletaan tilintarkastussopimuksen 2013-2016 ehtoja.  

Kirkkonummen kunnanvaltuusto käsitteli 7.11.2016 §105 kunnanhallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden sopimuksen päättymistä ja sopimuksen ehtojen mukaisesti ensimmäisen optiovuoden käyttämistä (tarkastusvuosi 2017). Kunnanvaltuusto päätti jatkaa BDO Audiator Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen voimassaoloaikaa ensimmäisellä optiovuodella sopimuksen entisillä ehdoilla mutta sopimuksen hintoja korotetaan 1,2 % BDO Audiator Oy:n 23.6.2016 tekemän esityksen mukaan.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tiedusteli BDO Audiator Oy:ltä sähköpostitse 10.8.2017, onko BDO Audiatorin kirjeessä 23.6.2016 tekemä tarjous optiokauden (1+1) hinnankorotusesityksestä edelleen sama. BDO Audiator Oy:n vahvisti sähköpostiviestissään 11.8.2017, että tarjous on edelleen voimassa. Toisen optiovuoden käyttämiseen voidaan edetä sopimuksen entisin ehdoin huomioiden optiokauden 1,2 % hinnankorotus sopimuksen hinnoista.

 

Oheismateriaali:

1 BDO Oy:n esitys tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen option käyttöönotosta

2 KV:n päätös 7.11.2016 § 105, Kunnanhallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden sopimuksen päättyminen ja 1. optiokauden käyttäminen

3 Tarkastuslautakunnan tiedustelu tilintarkastuspalveluiden 2. optiovuoden hinnoista

 

Beslutsförslag

Tarkastuslautakunta päättää

1  hyväksyä BDO Audiator Oy:n ehdotuksen kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden sopimuksen (dnro 376/02.08.00/2013) hintojen korotuksesta 1,2 prosentilla optiovuosille

2  esittää kunnanvaltuuston päätettäväksi, että kunta jatkaa BDO Audiator Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen (Kirkkonummen kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut sekä kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelut, dnro 376/02.08.00/2013) voimassaoloaikaa myös toiselle optiovuodelle (tarkastusvuosi 2018) sopimuksen entisillä ehdoilla, mutta sopimuksen hintoja (tarkastusvuodet 2015-2016) korotetaan 1,2 %.

 

Käsittely:

Todettiin, että tilintarkastaja Krister Rehn on esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Sihteerinä toimi tämän pykälän osalta puheenjohtaja Ulla Seppälä.

Beslut

Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Beslutsförslag

Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle että valtuusto päättää jatkaa BDO Audiator Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen (Kirkkonummen kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut sekä kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelut, dnro 376/02.08.00/2013) voimassaoloaikaa myös toiselle optiovuodelle (tarkastusvuosi 2018) sopimuksen entisillä ehdoilla, mutta siten että sopimuksen hintoja (tarkastusvuodet 2015-2016) korotetaan 1,2 %.

 

Beslut

Ehdotuksen mukaan.


Sökande av ändring

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.