Kommunfullmäktige, möte 3.9.2018

Protokollet är granskat

§ 73 Plan för ordnande av hälso- och sjukvård för kommunerna inom HUCS-området åren 2018-2020

KIRDno-2018-832

Tidigare behandling

Beredare

Arja Liinavuori, terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, arja.liinavuori@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Enligt 34 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) ska kommunerna inom samma sjukvårdsdistrikt göra upp en gemensam plan för ordnande av hälso- och sjukvård som ska godkännas av sjukvårdsdistriktets samkommun. Planen baserar sig på uppföljningsuppgifter om befolkningens hälsa och på befolkningens servicebehov. I planen ska man avtala om kommunernas samarbete, målen för främjande av hälsa och välfärd och ansvarsparterna för dem, ordnandet av hälsovårdstjänster, jour-, röntgen- och medicinsk rehabilitering samt om det behövliga samarbetet mellan primärhälsovårdens, den specialiserade sjukvårdens, socialvårdens, barndagvårdens och läkemedelvårdens aktörer samt övriga aktörer.

 

Den gällande situationen har beskrivits i planen och preliminära fingervisningar om vilka effekter vårdreformen kan ha har lagts till. Planen för ordnande av hälso- och sjukvård för kommunerna inom HUCS-området gäller perioden 2017-2020 och är en uppdatering av planen som utarbetats för perioden 2013-2016. Ifall lagarna och lagändringarna gällande vård- och landskapsreformen träder ikraft i den form de har lagts fram, övergår ansvaret för ordnande av social- och hälsovård från kommunerna till landskapen fr.o.m. 1.1.2020. Då verkar det som om uppgörandet av planer för ordnande av hälso- och sjukvård samt uppföljningsskyldigheten också övergår från kommunerna till landskapet.

 

Planen för ordnande av hälso- och sjukvård på HUCS-området har beretts i samarbete med Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla och Kervo samt med enheten för primärvård inom HUCS och HNS i en arbetsgrupp som utsetts av social- och hälsovårdsdirektörernas sammanträde (PKS-SOSTER) och verkställande direktören i HNS. Som ordförande för gruppen har verkat direktören för HNS enhet för primärvård och som sekreterare utvecklingschefen för samma enhet. Varje kommun har utsett sin representant till arbetsgruppen.

Beslutsförslag

Föredragande

Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Vård- och omsorgsnämnden

1

antecknar det bifogade förslaget till plan för ordnande av hälso- och sjukvård för HUCS-sjukvårdsområde åren 2018-2020 för kännedom

2

sänder det vidare till kommunstyrelsen och -fullmäktige för kännedom.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden

1

antecknade det bifogade förslaget till plan för ordnande av hälso- och sjukvård för HUCS-sjukvårdsområde åren 2018-2020 för kännedom

2

sänder det vidare till kommunstyrelsen och -fullmäktige för kännedom.

Beredare

Arja Liinavuori, terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, arja.liinavuori@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen

1

antecknar planen för ordnande av hälso- och sjukvård för HUCS-sjukvårdsområde åren 2018-2020, som ingår som tilläggsmaterial, för kännedom

2

sänder den vidare till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslut

Enligt förslaget.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fullmäktige antecknar planen för ordnande av hälso- och sjukvård för HUCS-sjukvårdsområde åren 2018-2020, som ingår som tilläggsmaterial, för kännedom.

Behandling:

Vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela presenterade ärendet och besvarade fullmäktigeledamöternas frågor.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.