Kommunfullmäktige, möte 3.9.2018

Protokollet är granskat

§ 71 Justering av protokollet och val av protokolljusterare

Beslutsförslag

Fullmäktige väljer två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade välja Marjut Frantsi-Lankia och Tony Björk till protokolljusterare.

Man beslutade att protokollet justeras måndag 10.9.2018 och det justerade protokollet hålls offentligt framlagt i kommunhuset, Ervastvägen 2, och på kommunens webbplats tisdag 11.9.2018.

 


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.