Kommunfullmäktige, möte 3.9.2018

Protokollet är granskat

§ 80 Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i fritidssektionen och val av ny ersättare (CB)

KIRDno-2017-164

Tidigare behandling

Beredare

Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Camilla Bäckman har begärt avsked från uppdraget som ledamot i fritidssektionen på grund av flytt från orten.

Enligt 70 § i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser de förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked.

Vid val av organ ska bestämmelserna i jämställdhetslagen beaktas. När kommunala organ väljs gäller 4 a § 1 mom. i jämställdhetslagen. Enligt bestämmelsen ska i kommunala organ, med undantag för fullmäktige, kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera.

 

 

Kommunfullmäktige utser ledamöter till fritidssektionen. Fritidssektionens sammansättning är följande:

Ledamöter

Ersättare

Antti Kilappa, ordförande

Jani Heiskanen

Sanna Andersén, vice ordförande

Liviu luliu Petrila

Maarit Orko

Krista Petäjäjärvi

Tero Suominen

Esa Illén

Kimmo Dahlman

Irja Bergholm

Patrik Lundell

Ari Lahtinen

Kerstin Grönqvist

Camilla Bäckman

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1

föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige

1.1

bevilja Camilla Bäckman avsked från uppdraget som ersättare i fritidssektionen

1.2

utse en ny ersättare istället för Camilla Bäckman till slutet av mandatperioden

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut

Enigt förslaget.

Beredare

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige

1

beviljar Camilla Bäckman avsked från uppdraget som ersättare i fritidssektionen

2

utser en ny ersättare istället för Camilla Bäckman till slutet av mandatperioden

Beslut

Kommunsfullmäktige beslutade

1

bevilja Camilla Bäckman avsked från uppdraget som ersättare i fritidssektionen

2

utse Gun Hieda som ny ersättare istället för Camilla Bäckman till slutet av mandatperioden


Sökande av ändring

 

Kommunalbesvär

 

Anvisning om kommunalbesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över kommunstyrelsens beslut

Ändring i detta beslut söks genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas också av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Besvärsmyndighet

Ändring i beslutet söks hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Besvärstid

Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för sökande av ändring beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får besvär anföras första vardagen därefter.

 

Grunder för kommunalbesvär

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 

- - beslutet har tillkommit i felaktig ordning,

- - den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller

- - beslutet annars strider mot lag.

 

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna till besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.

 

Besvärsskriftens innehåll

Besvärsskriften ska göras skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I besvärsskriften som ska riktas till besvärsmyndigheten ska anges:

–          det beslut i vilket ändring söks

–          till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

–          de grunder på vilka ändring yrkas.

 

I besvären ska anges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges.

I besvären ska dessutom ingå postadress, telefonnummer och andra behövliga kontaktuppgifter. Ifall besvärsmyndighetens beslut kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären.

 

Till besvärsskriften ska bifogas

- det beslut i original eller som kopia i vilket ändring söks genom besvär

- intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat

- de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt yrkande, om de inte redan tidigare lämnats in till myndigheten.

 

Inlämning av besvärsskriften

Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Domstolarnas hus

Banbyggarvägen 5

00520 HELSINGFORS

 

Telefon: 029 56 42000 (växel), Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069

Telefax: 029 56 42000

E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Tjänstetid: 8.00–16.15

 

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar sändas per post eller med bud. Besvärshandlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de hinner fram senast på den sista dagen av besvärstiden före ämbetstidens slut.

På eget ansvar kan besvärsskriften också sändas per telefax eller e-post inom den utsatta besvärstiden. En handling som ska sändas inom utsatt tid ska före utgången av den utsatta tiden tillställas rättskipningsmyndigheten så att handlingen finns tillgänglig för myndigheten i mottagarapparaten eller datasystemet.

 

Avgift för behandling av besvären

Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tas det hos ändringssökanden ut en behandlingsavgift på 250 euro i förvaltningsdomstolen. Rättegångsavgiften tas emellertid inte ut, om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden.

 

Skadeståndsärenden

Förvaltningsdomstolen prövar inte krav som gäller grund för skadestånd eller skadeståndsbelopp. Den behöriga allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller skadeståndskrav.

 

Arbetsavtalsärenden

Förvaltningsdomstolen tar inte besvär, som gäller beslutets stridighet med arbetsavtalslagen, till prövning. Den allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller tolkning av arbetsavtalslagen.