Kommunfullmäktige, möte 29.1.2018

Protokollet är granskat

§ 4 Kyrkslätts kommuns utlåtande om flytt av kommungränsen i Siikajärvi by

KIRDno-2017-475

Tidigare behandling

Beredare

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry ja Hotelli Nuuksio ovat tehneet esityksen Siikajärven kylän läntisen osan kuntarajan siirtämisestä Espoon kaupunkiin (liite). Esitys on saapunut Kirkkonummen kuntaan 29.3.2017. Esityksessä on perusteltu kuntajaon muuttamisen tarvetta mm. yhdyskuntarakenteella, alueen liikenneyhteyksillä, palvelujen saatavuudella ja turvallisuudella sekä kaavoitus- ja vesihuollon kehittämisen suunnitelmilla.

Kuntarakennelain 29.12.2009/1698 mukaan esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voi tehdä muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto, kuntien valtuustot yhdessä, kunnan jäsen tai valtiovarainministeriö. Kunnan jäsen toimittaa esityksensä oman kuntansa kunnanhallitukselle, jonka on hankittava esityksestä kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen lausunnot. Lausunnoista tulee ilmetä kunnan kanta kuntajaon muuttamiseen perusteluineen. Kunnanhallituksen on toimitettava esitys ja kuntien lausunnot valtiovarainministeriölle kuuden kuukauden kuluessa esityksen vastaanottamisesta eli 29.9.2017 mennessä. Kunnanhallitus pyytää Espoon kaupungilta lausuntoa 30.8.2017 mennessä.

Ministeriö voi päättää kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos minkään muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto ei vastusta muutosta. Kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää valtuuston vastustuksesta huolimatta kuntarakennelain 19 §:ssä mainituilla perusteilla.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunnanhallitus pyytää kuntarakennelain 11 § mukaisesti Espoon kaupungin lausunnon liitteenä olevasta esityksestä Siikajärven kylän läntisen osan osakuntaliitoksesta Espoon kaupunkiin 30.8.2017 mennessä. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa kuntarajan muuttamiseen sekä perustelemaan kannanotto sekä huomioimaan myös muut kuntarakennelaissa 29.12.2009/1698 säädetyt selvitysperusteet.

 

Kunnanhallitus 26.6.2017 käsittely: 

Hans Hedberg ehdotti seuraavaa lisäystä: "kunnanhallitus katsoo, että ei ole kuntajakolaissa mainittuja perusteita osakuntaliitokseen Espoon kaupunkiin". Pekka M. Sinisalo, Ulf Kjerin ja Katarina Penkert kannattivat Hedbergin lisäysehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Beslut

Kunnanhallitus päätti

1 pyytää kuntarakennelain 11 § mukaisesti Espoon kaupungin lausunnon liitteenä olevasta esityksestä Siikajärven kylän läntisen osan osakuntaliitoksesta Espoon kaupunkiin 30.8.2017 mennessä. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa kuntarajan muuttamiseen sekä perustelemaan kannanotto sekä huomioimaan myös kuntarakennelaissa 29.12.2009/1698 säädetyt selvitysperusteet ja

2 todeta, että kunnanhallitus katsoo, että ei ole kuntajakolaissa mainittuja perusteita osakuntaliitokseen Espoon kaupunkiin.

Beredare

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Espoon kaupunginvaltuuston antama lausunto on saapunut kuntaan 21.8.2017. Lausunto on liitteenä. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 4.9.2017 ja antaa kunnan lausunnon valtiovarainministeriölle. Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi on laatinut lausuntoehdotuksen kunnanhallitukselle.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1 hyväksyä liitteenä olevan lausunnon annettavaksi kunnanvaltuustolle

2 ehdottaa, että kunnanvaltuusto antaa kunnanhallituksen ehdottaman lausunnon valtiovarainministeriölle

 

Käsittely 28.8.2017 kunnanhallitus:  

Matti Kaurila teki seuraavan lisäysehdotuksen päätöskohdaksi 3: Kunnanhallitus pytää kuntatekniikan ja kuntakehityksen tutkimaan Hotelli Nuuksion elinkeinopoliittisen kaavoitusaloitteeseen liittyen voidaanko hotelli- ja majoitustoimintaa kehittää ko. kiinteistön asemakaavoituksella tai muilla toimin.

Pekka M. Sinisalo ja puheenjohtaja Timo Haapaniemi kannattivat lisäysehdotusta. Ehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että siitä oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotuksen kohdat 1 ja 2 on hyväksytty yksimielisesti, ja että lisäysehdotuksesta äänestetään seuraavasti: lisäystä kannattavat äänestävät JAA ja lisäystä vastustavat äänestävät EI. Lisäystä kannatti (JAA) 5 henkilöä ja lisäystä vastusti (EI) 8 henkilöä. Lisäystä ei hyväksytty äänin 8-5.

Beslut

Ehdotuksen mukaisesti.

Röstningsresultat

  • Jaa 5 st 38%

    Matti Kaurila, Pekka Sinisalo, Katarina Penkert, Timo Haapaniemi, Antti Kilappa

  • Ei 8 st 62%

    Hans Hedberg, Anna Aintila, Ari Harinen, Antti Salonen, Ulf Kjerin, Pirkko Lehtinen, Emmi Wehka-Aho, Reetta Hyvärinen

Beredare

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag

Kunnanvaltuusto 4.9.2017

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto antaa kunnanhallituksen ehdottaman lausunnon valtiovarainministeriölle

 

Käsittely:

Kuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen esitteli asiaa ja vastasi valtuutettujen kysymyksiin.

Keskustelun aikana valtuutettu Kim Åström teki seuraavan lisäysehdotuksen:

Lisäys kunnan lausuntoon: Kohtaan "Alueen palvelut kuntalaisille": "Veikkolan koulun ja päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.04.2017 ja hankkeen on määrä valmistua 2020, jolloin kapasiteettivaje poistuu. Kohtaan "Liikenne": "HSL:n siirtyessä uuteen vyöhykepohjaiseen hinnoitteluun, maksuvyöhykerajoja on määrä tarkentaa ja kohtuullistaa niin, etteivät kulje täsmälleen ja ainoastaan kuntarajalla"

Kim Åströmin lisäysehdotys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Beslut

Kunnanvaltuusto päätti

1

tehdä kunnanhallituksen ehdottaman lausuntoon seuraavat lisätykset:

Kohtaan "Alueen palvelut kuntalaisille": "Veikkolan koulun ja päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.04.2017 ja hankkeen on määrä valmistua 2020, jolloin kapasiteettivaje poistuu. Kohtaan "Liikenne": "HSL:n siirtyessä uuteen vyöhykepohjaiseen hinnoitteluun, maksuvyöhykerajoja on määrä tarkentaa ja kohtuullistaa niin, etteivät kulje täsmälleen ja ainoastaan kuntarajalla".

2

antaa lausunnon, jossa on mukana valtuuston päättämä lisäys valtiovarainministeriölle. Lausunto on pykälän liitteenä.

Beredare

Jussi Vaanola, jussi.vaanola@kirkkonummi.fi
Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunstyrelsen 26.6.2017 § 51

Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry och Hotelli Nuuksio har gett ett förslag om ändring av kommungränsen och överföring av Siikajärvi bys västra del till Esbo stad (bilaga). Förslaget inkom till kommunen 29.3.2017. I förslaget har man motiverat behovet av att ändra kommunindelningen bl.a. med samhällsstrukturen, områdets trafikförbindelser, tillgång till service och trygghet samt planer för utvecklingen av planläggning och vattenförsörjning.

Enligt kommunstrukturlagen (29.12.2009/1968) kan en framställning om att en del av en kommun ska överföras till en annan kommun göras av fullmäktige i en kommun som berörs av ändringen, av kommunernas fullmäktige gemensamt, av en kommunmedlem eller av finansministeriet. En kommunmedlem lämnar sin framställning till kommunstyrelsen i den egna kommunen, som ska inhämta utlåtanden om framställningen av fullmäktige i alla kommuner som berörs av ändringen. Av utlåtandena ska kommunens synpunkt på ändringen av kommundelningen samt motiveringar framgå. Kommunstyrelsen ska inlämna förslaget och kommunernas utlåtanden till finansministeriet inom sex månader från mottagandet av förslaget, dvs. senast 29.9.2017. Kommunstyrelsen ber Esbo stad ge ett utlåtande senast 30.8.2017.

Ministeriet kan besluta om överföring av en del av en kommun till en annan kommun, om inte fullmäktige i någon berörd kommun motsätter sig ändringen. På grundval av de i 19 § nämnda grunderna kan beslut om att en del av en kommun ska överföras till en annan kommun fattas trots att fullmäktige motsätter sig detta.

Förslag

I enlighet med 11 § i kommunstrukturlagen ber Kyrkslätts kommunstyrelse Esbo stad senast 30.8.2017 ge ett utlåtande om det bifogade förslaget om att sammanslå Siikajärvi bys västra del med Esbo stad. I utlåtandet ska man ta ställning till ändring av kommungränsen samt motivera ställningstagandet samt beakta även andra utredningskriterier i kommunstrukturlagen (29.12.2009/1698).

Kommunstyrelsen 26.6.2017 behandling:

Hans Hedberg föreslog följande tillägg: ”Kommunstyrelsen anser att det inte föreligger skäl för partiell kommunsammanslagning med Esbo stad enligt kommunindelningslagen.” Pekka M. Sinisalo, Ulf Kjerin och Katarina Penkert understödde Hedbergs tilläggsförslag och det godkändes enhälligt.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade

1

I enlighet med 11 § i kommunstrukturlagen begära ett utlåtande av Esbo stad senast 30.8.2017 om det bifogade förslaget om att sammanslå Siikajärvi bys västra del med Esbo stad. I utlåtandet ska man ta ställning till ändring av kommungränsen samt motivera ställningstagandet samt även beakta utredningskriterierna i kommunstrukturlagen (29.12.2009/1698) och

2

konstatera att kommunstyrelsen anser att det inte föreligger skäl för partiell kommunsammanslagning med Esbo stad enligt kommunindelningslagen.

 

Kommunstyrelsen 28.8.2017 § 87

Esbo stadsfullmäktiges utlåtande har inkommit till kommunen 21.8.2017. Utlåtandet finns bifogat. Kommunfullmäktige behandlar ärendet vid sitt sammanträde 4.9.2017 och ger kommunens utlåtande till finansministeriet. Kommunarkitekt Tero Luomajärvi har upprättat ett förslag till utlåtande för kommunstyrelsen.

Förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1

godkänna att det bifogade utlåtandet ges till kommunfullmäktige

2

föreslå att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förslag till utlåtande som sitt utlåtande till finansministeriet.

Behandling 28.8.2017 kommunstyrelsen: 

Matti Kaurila framställde följande tilläggsförslag till beslutspunkt 3: Kommunstyrelsen ber kommunaltekniska nämnden och kommunutvecklingssektionen att i anknytning till Hotelli Nuuksios näringslivspolitiska planläggningsinitiativ undersöka om hotell- och inkvarteringsverksamheten lan utvecklas genom detaljplanering av fastigheten ifråga eller genom andra åtgärder.

Pekka M. Sinisalo och ordförande Timo Haapaniemi understödde tilläggsförslaget. Förslaget godkändes inte enhälligt, så ordföranden konstaterade att man måste rösta om det. Ordföranden konstaterade att punkterna 1 och 2 i utgångsförslaget godkänts enhälligt och att man röstar om tilläggsförslaget enligt följande: de som understöder tillägget röstar ”ja” och de som motsätter sig det röstar ”nej”. Tillägget (ja) understöddes av 5 personer och motsattes (nej) av 8 personer. Tillägget godkändes inte med rösterna 8-5.

Beslut

Enligt förslaget.

 

Kommunfullmäktige 4.9.2017 § 35

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förslag till utlåtande som sitt utlåtande till finansministeriet.

Behandling:

Direktören för samhällsteknik Anna-Kaisa Kauppinen presenterade ärendet och besvarade fullmäktigeledamöternas frågor.

Under diskussionen gav ledamot Kim Åström följande tilläggsförslag:

Tillägg till kommunens utlåtande: I punkten ”Områdets tjänster för kommuninvånarna”: ”Projektplanen för grundläggande renovering och utvidgning av Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti har godkänts i kommunfullmäktige 24.4.2017 och projektet avses bli klart år 2020, varvid kapacitetsunderskottet avvärjs.” I punkten ”Trafik”: ”Då HRT övergår till ny zonbaserad prissättning, är avsikten att gränserna för betalningszonerna ska preciseras och göras skäligare så att de inte löper precis och endast längs kommungränsen.”

Kim Åströms tilläggsförslag godkändes enhälligt.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade

1

göra följande tillägg i kommunstyrelsen förslag till utlåtande:

I punkten ”Områdets tjänster för kommuninvånarna”: ”Projektplanen för grundläggande renovering och utvidgning av Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti har godkänts i kommunfullmäktige 24.4.2017 och projektet avses bli klart år 2020, varvid kapacitetsunderskottet avvärjs.” I punkten ”Trafik”: ”Då HRT övergår till ny zonbaserad prissättning, är avsikten att gränserna för betalningszonerna ska preciseras och göras skäligare så att de inte löper precis och endast längs kommungränsen.”

2

ge utlåtandet, i vilket tilläggen som fullmäktige beslutat om, till finansministeriet. Utlåtandet ingår som bilaga till paragrafen.

 

Kommunstyrelsen 22.1.2017

Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry och Hotelli Nuuksio har gett ett förslag om ändring av kommungränsen och överföring av Siikajärvi bys västra del till Esbo stad. Förslaget inkom till kommunen 29.3.2017. I förslaget har man motiverat behovet av att ändra kommunindelningen bl.a. med samhällsstrukturen, områdets trafikförbindelser, tillgång till service och trygghet samt planer för utvecklingen av planläggning och vattenförsörjning.

Kyrkslätts kommuns och Esbo stads utlåtanden enligt 11 § i kommunstrukturlagen och bakgrundsmaterialen till dem har tillställts finansministeriet 12.9.2017. Finansministeriet har i enlighet med 14 § i kommunstrukturlagen bestämt om förberedande behandling av framställningen. Ministeriet har för sitt förslag skaffat utlåtanden av Lantmäteriverket och Magistraten i Nyland i enlighet med 14 § 2 momentet i kommunstrukturlagen.

I enlighet med 14 § 3 mom. i kommunstrukturlagen har ministeriet uppmanat Kyrkslätts kommun att ge sina invånare och andra som anser att saken berör dem möjlighet att framställa anmärkningar om framställningen (bilagan). Anmärkningarna skulle framställas inom 30 dagar från det att möjligheten att framställa anmärkningar hade kungjorts i kommunen. En kungörelse om ärendet publicerades så som kungörelser publiceras och var offentligt framlagd under tiden 4.12.2017 - 3.1.2018. Fullmäktige i de kommuner som berörs av ändringen ska därefter i enlighet med 14 § i kommunstrukturlagen ge utlåtande om framställningen och anmärkningarna om den. Kyrkslätts kommuns utlåtande och anmärkningarna till det ska tillställs finansministeriet senast 31.1.2018.

En anmärkning av Nuuksion Siikajärven asukasyhditys (bilaga) inkom i ärendet. I anmärkningen har ärendet behandlats ur olika synvinklar i sju avsnitt. I anmärkningen konstateras att Kyrkslätts kommun skulle ha presenterat felaktiga uppgifter i sitt utlåtande. Beträffande de påstådda felaktiga uppgifterna i kommunens utlåtande konstaterar Kyrkslätts kommun följande:

Enligt den anmärkning som inkommit i ärendet har Kyrkslätts kommun inte motiverat det utlåtande man givit. Kommunens ståndpunkt om påståendet är att motiveringarna har framförts med hjälp av granskningen av olika synpunkter, vilka har rubricerats sakligt.

Enligt anmärkningen hänvisar Kyrkslätts kommun felaktigt i utlåtandet till att delgeneralplanen inte skulle ha framskridit till behandling för beslut om planutkastet. Kommunens ståndpunkt om påståendet är att uppgifter om att delgeneralplanen inte framskridit har varit aktuella vid tidpunkten för kommunens beslutsbehandling och vid tidpunkten för givandet av utlåtandet till ministeriet 12.9.2017.

I Kyrkslätts kommuns utlåtande konstateras enligt anmärkningen att den nuvarande vägförbindelsen från Åbovägen till Siikajärviområdet är en enskild väg. Kommunens ståndpunkt om påståendet är att detta konstaterande i kommunens utlåtande i enlighet med den inkomna anmärkningen är felaktigt och att anmärkningen är befogad.

Enligt anmärkningen är uppgiften i Kyrkslätts kommuns utlåtande, om att boendet på bägge sidor av kommungränsen i huvudsak utgörs av fritidsboende, felaktig. Kommunens ståndpunkt om konstaterandet är att sett som helhet är kommunen fortsättningsvis av den åsikten att markanvändningen i huvudsak utgörs av fritidsboende även om det i viss mån förekommer mer permanent bosättning på Esbo stads sida.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige

1

förnyar sitt utlåtande enligt 11 § i kommunstrukturlagen som gavs i ärendet 4.9.2017

2

ger sin ovan beskrivna ståndpunkt som utlåtande beträffande den anmärkning som inkommit i ärendet

3

ger ovanstående utlåtanden till finansministeriet

4

justerar protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

Kommunstyrelsen 22.1.2018 behandling:

Direktören för samhällstekniken Anna-Kaisa Kauppinen och kommunarkitekt Tero Luomajärvi närvarade vid behandlingen av ärendet. 

Timo Haapaniemi föreslog följande tillägg i utlåtandet: Det har inkommit ett planläggningsinitiativ till kommunen som gäller detta område. Planläggningsinitiativet är delvis näringspolitiskt. Den näringspolitiska delen behandlas i brådskande ordning i enlighet med kommunens verksamhetsmodell. Lösningarna bedöms under våren 2018. Tilläggsförslaget godkändes enhälligt.

Beslut

Enligt förslaget med följande tillägg: Det har inkommit ett planläggningsinitiativ till kommunen som gäller detta område. Planläggningsinitiativet är delvis näringspolitiskt. Den näringspolitiska delen behandlas i brådskande ordning i enlighet med kommunens verksamhetsmodell. Lösningarna bedöms under våren 2018.

Beredare

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
  • Jussi Vaanola, jussi.vaanola@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunstyrelsen 26.6.2017 § 51

Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry och Hotelli Nuuksio har gett ett förslag om ändring av kommungränsen och överföring av Siikajärvi bys västra del till Esbo stad (bilaga). Förslaget inkom till kommunen 29.3.2017. I förslaget har man motiverat behovet av att ändra kommunindelningen bl.a. med samhällsstrukturen, områdets trafikförbindelser, tillgång till service och trygghet samt planer för utvecklingen av planläggning och vattenförsörjning.

Enligt kommunstrukturlagen (29.12.2009/1968) kan en framställning om att en del av en kommun ska överföras till en annan kommun göras av fullmäktige i en kommun som berörs av ändringen, av kommunernas fullmäktige gemensamt, av en kommunmedlem eller av finansministeriet. En kommunmedlem lämnar sin framställning till kommunstyrelsen i den egna kommunen, som ska inhämta utlåtanden om framställningen av fullmäktige i alla kommuner som berörs av ändringen. Av utlåtandena ska kommunens synpunkt på ändringen av kommundelningen samt motiveringar framgå. Kommunstyrelsen ska inlämna förslaget och kommunernas utlåtanden till finansministeriet inom sex månader från mottagandet av förslaget, dvs. senast 29.9.2017. Kommunstyrelsen ber Esbo stad ge ett utlåtande senast 30.8.2017.

Ministeriet kan besluta om överföring av en del av en kommun till en annan kommun, om inte fullmäktige i någon berörd kommun motsätter sig ändringen. På grundval av de i 19 § nämnda grunderna kan beslut om att en del av en kommun ska överföras till en annan kommun fattas trots att fullmäktige motsätter sig detta.

Förslag

I enlighet med 11 § i kommunstrukturlagen ber Kyrkslätts kommunstyrelse Esbo stad senast 30.8.2017 ge ett utlåtande om det bifogade förslaget om att sammanslå Siikajärvi bys västra del med Esbo stad. I utlåtandet ska man ta ställning till ändring av kommungränsen samt motivera ställningstagandet samt beakta även andra utredningskriterier i kommunstrukturlagen (29.12.2009/1698).

Kommunstyrelsen 26.6.2017 behandling:

Hans Hedberg föreslog följande tillägg: ”Kommunstyrelsen anser att det inte föreligger skäl för partiell kommunsammanslagning med Esbo stad enligt kommunindelningslagen.” Pekka M. Sinisalo, Ulf Kjerin och Katarina Penkert understödde Hedbergs tilläggsförslag och det godkändes enhälligt.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade

1

I enlighet med 11 § i kommunstrukturlagen begära ett utlåtande av Esbo stad senast 30.8.2017 om det bifogade förslaget om att sammanslå Siikajärvi bys västra del med Esbo stad. I utlåtandet ska man ta ställning till ändring av kommungränsen samt motivera ställningstagandet samt även beakta utredningskriterierna i kommunstrukturlagen (29.12.2009/1698) och

2

konstatera att kommunstyrelsen anser att det inte föreligger skäl för partiell kommunsammanslagning med Esbo stad enligt kommunindelningslagen.

 

Kommunstyrelsen 28.8.2017 § 87

Esbo stadsfullmäktiges utlåtande har inkommit till kommunen 21.8.2017. Utlåtandet finns bifogat. Kommunfullmäktige behandlar ärendet vid sitt sammanträde 4.9.2017 och ger kommunens utlåtande till finansministeriet. Kommunarkitekt Tero Luomajärvi har upprättat ett förslag till utlåtande för kommunstyrelsen.

Förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1

godkänna att det bifogade utlåtandet ges till kommunfullmäktige

2

föreslå att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förslag till utlåtande som sitt utlåtande till finansministeriet.

Behandling 28.8.2017 kommunstyrelsen: 

Matti Kaurila framställde följande tilläggsförslag till beslutspunkt 3: Kommunstyrelsen ber kommunaltekniska nämnden och kommunutvecklingssektionen att i anknytning till Hotelli Nuuksios näringslivspolitiska planläggningsinitiativ undersöka om hotell- och inkvarteringsverksamheten lan utvecklas genom detaljplanering av fastigheten ifråga eller genom andra åtgärder.

Pekka M. Sinisalo och ordförande Timo Haapaniemi understödde tilläggsförslaget. Förslaget godkändes inte enhälligt, så ordföranden konstaterade att man måste rösta om det. Ordföranden konstaterade att punkterna 1 och 2 i utgångsförslaget godkänts enhälligt och att man röstar om tilläggsförslaget enligt följande: de som understöder tillägget röstar ”ja” och de som motsätter sig det röstar ”nej”. Tillägget (ja) understöddes av 5 personer och motsattes (nej) av 8 personer. Tillägget godkändes inte med rösterna 8-5.

Beslut

Enligt förslaget.

 

Kommunfullmäktige 4.9.2017 § 35

Förslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förslag till utlåtande som sitt utlåtande till finansministeriet.

Behandling:

Direktören för samhällsteknik Anna-Kaisa Kauppinen presenterade ärendet och besvarade fullmäktigeledamöternas frågor.

Under diskussionen gav ledamot Kim Åström följande tilläggsförslag:

Tillägg till kommunens utlåtande: I punkten ”Områdets tjänster för kommuninvånarna”: ”Projektplanen för grundläggande renovering och utvidgning av Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti har godkänts i kommunfullmäktige 24.4.2017 och projektet avses bli klart år 2020, varvid kapacitetsunderskottet avvärjs.” I punkten ”Trafik”: ”Då HRT övergår till ny zonbaserad prissättning, är avsikten att gränserna för betalningszonerna ska preciseras och göras skäligare så att de inte löper precis och endast längs kommungränsen.”

Kim Åströms tilläggsförslag godkändes enhälligt.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade

1

göra följande tillägg i kommunstyrelsen förslag till utlåtande:

I punkten ”Områdets tjänster för kommuninvånarna”: ”Projektplanen för grundläggande renovering och utvidgning av Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti har godkänts i kommunfullmäktige 24.4.2017 och projektet avses bli klart år 2020, varvid kapacitetsunderskottet avvärjs.” I punkten ”Trafik”: ”Då HRT övergår till ny zonbaserad prissättning, är avsikten att gränserna för betalningszonerna ska preciseras och göras skäligare så att de inte löper precis och endast längs kommungränsen.”

2

ge utlåtandet, i vilket tilläggen som fullmäktige beslutat om, till finansministeriet. Utlåtandet ingår som bilaga till paragrafen.

 

Kommunstyrelsen 22.1.2017

Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry och Hotelli Nuuksio har gett ett förslag om ändring av kommungränsen och överföring av Siikajärvi bys västra del till Esbo stad. Förslaget inkom till kommunen 29.3.2017. I förslaget har man motiverat behovet av att ändra kommunindelningen bl.a. med samhällsstrukturen, områdets trafikförbindelser, tillgång till service och trygghet samt planer för utvecklingen av planläggning och vattenförsörjning.

Kyrkslätts kommuns och Esbo stads utlåtanden enligt 11 § i kommunstrukturlagen och bakgrundsmaterialen till dem har tillställts finansministeriet 12.9.2017. Finansministeriet har i enlighet med 14 § i kommunstrukturlagen bestämt om förberedande behandling av framställningen. Ministeriet har för sitt förslag skaffat utlåtanden av Lantmäteriverket och Magistraten i Nyland i enlighet med 14 § 2 momentet i kommunstrukturlagen.

I enlighet med 14 § 3 mom. i kommunstrukturlagen har ministeriet uppmanat Kyrkslätts kommun att ge sina invånare och andra som anser att saken berör dem möjlighet att framställa anmärkningar om framställningen (bilagan). Anmärkningarna skulle framställas inom 30 dagar från det att möjligheten att framställa anmärkningar hade kungjorts i kommunen. En kungörelse om ärendet publicerades så som kungörelser publiceras och var offentligt framlagd under tiden 4.12.2017 - 3.1.2018. Fullmäktige i de kommuner som berörs av ändringen ska därefter i enlighet med 14 § i kommunstrukturlagen ge utlåtande om framställningen och anmärkningarna om den. Kyrkslätts kommuns utlåtande och anmärkningarna till det ska tillställs finansministeriet senast 31.1.2018.

En anmärkning av Nuuksion Siikajärven asukasyhditys (bilaga) inkom i ärendet. I anmärkningen har ärendet behandlats ur olika synvinklar i sju avsnitt. I anmärkningen konstateras att Kyrkslätts kommun skulle ha presenterat felaktiga uppgifter i sitt utlåtande. Beträffande de påstådda felaktiga uppgifterna i kommunens utlåtande konstaterar Kyrkslätts kommun följande:

Enligt den anmärkning som inkommit i ärendet har Kyrkslätts kommun inte motiverat det utlåtande man givit. Kommunens ståndpunkt om påståendet är att motiveringarna har framförts med hjälp av granskningen av olika synpunkter, vilka har rubricerats sakligt.

Enligt anmärkningen hänvisar Kyrkslätts kommun felaktigt i utlåtandet till att delgeneralplanen inte skulle ha framskridit till behandling för beslut om planutkastet. Kommunens ståndpunkt om påståendet är att uppgifter om att delgeneralplanen inte framskridit har varit aktuella vid tidpunkten för kommunens beslutsbehandling och vid tidpunkten för givandet av utlåtandet till ministeriet 12.9.2017.

I Kyrkslätts kommuns utlåtande konstateras enligt anmärkningen att den nuvarande vägförbindelsen från Åbovägen till Siikajärviområdet är en enskild väg. Kommunens ståndpunkt om påståendet är att detta konstaterande i kommunens utlåtande i enlighet med den inkomna anmärkningen är felaktigt och att anmärkningen är befogad.

Enligt anmärkningen är uppgiften i Kyrkslätts kommuns utlåtande, om att boendet på bägge sidor av kommungränsen i huvudsak utgörs av fritidsboende, felaktig. Kommunens ståndpunkt om konstaterandet är att sett som helhet är kommunen fortsättningsvis av den åsikten att markanvändningen i huvudsak utgörs av fritidsboende även om det i viss mån förekommer mer permanent bosättning på Esbo stads sida.

 

Beslutsförslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige

1

förnyar sitt utlåtande enligt 11 § i kommunstrukturlagen som gavs i ärendet 4.9.2017

2

ger sin ovan beskrivna ståndpunkt som utlåtande beträffande den anmärkning som inkommit i ärendet

3

ger ovanstående utlåtanden till finansministeriet

4

justerar protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

Kommunstyrelsen 22.1.2018 behandling:

Direktören för samhällstekniken Anna-Kaisa Kauppinen och kommunarkitekt Tero Luomajärvi närvarade vid behandlingen av ärendet. 

Timo Haapaniemi föreslog följande tillägg i utlåtandet: Det har inkommit ett planläggningsinitiativ till kommunen som gäller detta område. Planläggningsinitiativet är delvis näringspolitiskt. Den näringspolitiska delen behandlas i brådskande ordning i enlighet med kommunens verksamhetsmodell. Lösningarna bedöms under våren 2018. Tilläggsförslaget godkändes enhälligt.

 

Beslut:

Enligt förslaget med följande tillägg: Det har inkommit ett planläggningsinitiativ till kommunen som gäller detta område. Planläggningsinitiativet är delvis näringspolitiskt. Den näringspolitiska delen behandlas i brådskande ordning i enlighet med kommunens verksamhetsmodell. Lösningarna bedöms under våren 2018.

 

Kommunfullmäktige 29.1.2018:

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige

1

förnyar sitt utlåtande enligt 11 § i kommunstrukturlagen som gavs i ärendet 4.9.2017 med kommunstyrelsens tillägg från 22.1.2018: Det har inkommit ett planläggningsinitiativ till kommunen som gäller detta område. Planläggningsinitiativet är delvis näringspolitiskt. Den näringspolitiska delen behandlas i brådskande ordning i enlighet med kommunens verksamhetsmodell. Lösningarna bedöms under våren 2018.

2

ger sin ovan beskrivna ståndpunkt som utlåtande beträffande den anmärkning som inkommit i ärendet

3

ger ovanstående utlåtanden till finansministeriet

 

Behandling:

Under behandlingen framställde fullmäktigeledamot Irja Bergholm följande ändringsförslag:

Jag föreslår att kommunfullmäktige i Kyrkslätt förordrar flytt av kommungränsen i Siikajärvi by till Esbo stad.

Ändringsförslaget fick inte understöd så det förföll.

Beslut

Beslut enligt förslaget.


Sökande av ändring

 

Kommunalbesvär

 

Anvisning om kommunalbesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över kommunstyrelsens beslut

Ändring i detta beslut söks genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas också av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Besvärsmyndighet

Ändring i beslutet söks hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Besvärstid

Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för sökande av ändring beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får besvär anföras första vardagen därefter.

 

Grunder för kommunalbesvär

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 

- - beslutet har tillkommit i felaktig ordning,

- - den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller

- - beslutet annars strider mot lag.

 

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna till besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.

 

Besvärsskriftens innehåll

Besvärsskriften ska göras skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I besvärsskriften som ska riktas till besvärsmyndigheten ska anges:

–          det beslut i vilket ändring söks

–          till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

–          de grunder på vilka ändring yrkas.

 

I besvären ska anges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges.

I besvären ska dessutom ingå postadress, telefonnummer och andra behövliga kontaktuppgifter. Ifall besvärsmyndighetens beslut kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären.

 

Till besvärsskriften ska bifogas

- det beslut i original eller som kopia i vilket ändring söks genom besvär

- intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat

- de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt yrkande, om de inte redan tidigare lämnats in till myndigheten.

 

Inlämning av besvärsskriften

Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Domstolarnas hus

Banbyggarvägen 5

00520 HELSINGFORS

 

Telefon: 029 56 42000 (växel), Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069

Telefax: 029 56 42000

E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Tjänstetid: 8.00–16.15

 

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar sändas per post eller med bud. Besvärshandlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de hinner fram senast på den sista dagen av besvärstiden före ämbetstidens slut.

På eget ansvar kan besvärsskriften också sändas per telefax eller e-post inom den utsatta besvärstiden. En handling som ska sändas inom utsatt tid ska före utgången av den utsatta tiden tillställas rättskipningsmyndigheten så att handlingen finns tillgänglig för myndigheten i mottagarapparaten eller datasystemet.

 

Avgift för behandling av besvären

Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tas det hos ändringssökanden ut en behandlingsavgift på 250 euro i förvaltningsdomstolen. Rättegångsavgiften tas emellertid inte ut, om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden.

 

Skadeståndsärenden

Förvaltningsdomstolen prövar inte krav som gäller grund för skadestånd eller skadeståndsbelopp. Den behöriga allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller skadeståndskrav.

 

Arbetsavtalsärenden

Förvaltningsdomstolen tar inte besvär, som gäller beslutets stridighet med arbetsavtalslagen, till prövning. Den allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller tolkning av arbetsavtalslagen.