Kommunfullmäktige, möte 29.1.2018

Protokollet är granskat

§ 3 Godkännande av Lagusparken, ändring av detaljplanen för Veikkola (projektnummer 40120) enligt ritning 3298

KIRDno-2017-311

Tidigare behandling

Beredare

Mikael Pettersson, kaavoitusteknikko, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 11.05.2017 § 37

 

Laguksenpuistoksi nimetty kaavahanke sijaitsee Veikkolassa, Lamminjärven etelärannalla, Turuntien ja Lamminjärven välisellä alueella Asemakaavan muutosalueeseen kuuluu entisen Veikkolan parantolan maat rakennuksineen. Kunnanvaltuuston hyväksymän kaavoitusohjelman mukaan alueen luonnos laaditaan vuonna 2014. Asemakaava on Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan mukainen hanke. Alueen koko on noin 12 ha, josta noin 4 ha on vesialueita.

Käynnistämissopimus

Kunnanhallitus hyväksyi 20.5.2013 (§ 261) Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen käynnistämissopimuksen. Samalla kunnanhallitus päätti evästää kaavoitusta seuraavasti:

-asemakaavamuutoksen yhteydessä on tutkittava Veikkolan alueen mm. hoitokotitoimintaan varattujen tonttien riittävyys korttelin 132 mahdollisen kaavamuutoksen yhteydessä.

-kaavamuutoksessa on huomioitava olemassa oleva rakennuskanta ja voimassa olevan asemakaava ja sen asemakaavamerkinnät sekä määrä-ykset.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa entisen Veikkolan parantolan rakennukset asuinkäyttöön. Lisäksi tutkitaan lähialueen maankäytön tarkistamistarpeet. Tavoitteena on myös parantaa rantapolun toteuttamismahdollisuuksia Lamminjärven rannalla.

Asemakaavan muutosluonnos

Muutoksessa Suomen Mielenterveysseuran omistavalla entisen Veikkolan Parantolan alueella kaavamerkintä sosiaalitointa ja terveyshuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueet (YS) on muutettu asuntokortteleiksi (A, AO ja AR). Parantolan vanhat rakennukset on merkitty suojeltavaksi (sr). Näiden alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 4830 k-m2, voimassa olevaan kaavan verrattuna lisäys on 400 k-m2.

Hoivakoti Tammikartanon tontti on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) ja sille on merkitty lisärakennusoikeutta 740 k-m2.

Kaava-alueen itäosalla on rivitalojen korttelialue (AR) merkitty erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Tämän korttelin luoteisrajalle on merkitty uusi katuyhteys, Saunapellontie. Katuyhteys on tarpeen, jotta erillispientalojen tonteille saadaan järjestettyä liittymät katualueelle.

Luonnoksen nähtävillä olo

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 23.4.2015 (§ 25) asettaa

Laguksenpuiston asemakaavan muutosluonnoksen nähtävillä MRL:n 62§:n ja MRA:n 30 §:n mukaisesti. Kaavamuutosluonnos oli nähtävillä 18.5 – 18.6.2015. Nähtävillä olon aikana jätettiin 12 mielipidettä, määräajan jälkeen on jätetty kaksi mielipidettä.

Luonnoksesta pyydettyjen lausuntojen johdosta on alueelta nähtävillä olon jälkeen tehty arkeologinen selvitys, meluselvitys sekä liito-oravaselvitys. lisäksi parantolan alueesta on tehty maisemaselvitys sekä rakennushistoriallinen selvitys.

Asemakaavan muutosehdotus

Kaavamuutosehdotuksessa liito-oravien alueita (s-1) on laajennettu ja tästä johtuen on korttelin 131 tontin 9 rakennusoikeutta vähennetty 200 k-m2. Kaavakartalle on parantolan pihapiiriin merkitty muinaismuistoalue (sm) arkeologisen selvityksen mukaisesti. Parantolan lähiympäristössä oleviin AO-kortteleihin on lisätty määräys, että uudisrakentamisessa ympäristö on otettava huomioon (/s). Vanhatien linja on merkitty historialliseksi tieksi (sh), tie on vanha Vihdin maantie nk. Meritie.

Saunapellontien nimi on muutettu Vuohenojankujaksi, Veikkolassa erilaisissa tehtävissä toimineen Mauno Vuohenojan mukaan. Em. kadun varrelle on Lamminjärven rantaan lisätty yksi AO-tontti. Korttelissa 136 on niille tonteille, joiden tehokkuusluku oli e=0,10 korotettu tehokkuuslukua e=0,20:ksi. Kaava-alueen itäosaan on merkitty pohjavesialueen raja.

Ehdotuksen nähtävillä olo

Kunnanhallitus päätti 12.12.2016 (§ 418) asettaa Laguksenpuiston asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä MRL:n 65§:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti. Kaavamuutosehdotus oli nähtävillä 9.1 – 10.2.2017. Nähtävillä olon aikana jätettiin 3 muistutusta, määräajan jälkeen on jätetty yksi muistutus.

Lausuntojen ja muistutusten johdosta on korttelin 162 AO/s –korttelialuetta pienennetty niin, että vanhat tammet jäävät viereisen jugendhuvilan tontille ja korttelialueen pohjoisosassa VL-alueen rajaa on muutettu siten, että osa liito-oravalle tärkeät puut sijoittuvat VL-alueelle. Korttelialueelle on lisätty määräys uudisrakennusten rakennustavasta ja värityksestä.

Lisäksi on muutettu Turuntien varren tonttien melumääräyksiä ja Vuohenojankujan ja Lamminjärven välissä olevien tonttien pohjoisreunalle on merkitty puilla ja pensailla istutettava alue.

Lautakunnan käsittelyn jälkeen, maanomistajilta joita tehdyt muutokset koskevat, pyydetään kommentit muutoksista. Näin asemakaavanmuutos ei ole tarpeen asettaa uudestaan nähtäville.

Suomen Mielenterveysseuran, Asunto Oy Kirkkonummen Kaunisrannan, Velage Oy:n sekä Tammikartanon omistajien kanssa on tehtävä maankäyttösopimus ennen kaavamuutoksen lopullista hyväksymistä.

Valmistelija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson, puh. (09)2967 2533,

etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Asiakirjat:

-Laguksenpuisto, Veikkolan asemakaavan muutoksen selostus, sisältäen kaavamuutoskartan, piir. nro 3298

-kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

 

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1.

se hyväksyy kaavoittajan vastineet Laguksenpuiston asemakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

2.

se hyväksyy Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen, piir.nro 3298 mukaisena, ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi MRL:n 52 §:n mukaisesti

3.

se edellyttää, että ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja selostuksessa mainittujen maanomistajien välillä olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus

 

 

Päätös Esittelijän ehdotuksesta asia siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa lautakunnan kokouksessa 31.5.

 

Tiedoksi kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

 

Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto

 

_____

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 31.05.2017 § 45

 

Laguksenpuistoksi nimetty kaavahanke sijaitsee Veikkolassa, Lamminjärven etelärannalla, Turuntien ja Lamminjärven välisellä alueella Asemakaavan muutosalueeseen kuuluu entisen Veikkolan parantolan maat rakennuksineen. Kunnanvaltuuston hyväksymän kaavoitusohjelman mukaan alueen luonnos laaditaan vuonna 2014. Asemakaava on Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan mukainen hanke. Alueen koko on noin 12 ha, josta noin 4 ha on vesialueita.

Käynnistämissopimus

Kunnanhallitus hyväksyi 20.5.2013 (§ 261) Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen käynnistämissopimuksen. Samalla kunnanhallitus päätti evästää kaavoitusta seuraavasti:

-asemakaavamuutoksen yhteydessä on tutkittava Veikkolan alueen mm. hoitokotitoimintaan varattujen tonttien riittävyys korttelin 132 mahdollisen kaavamuutoksen yhteydessä.

-kaavamuutoksessa on huomioitava olemassa oleva rakennuskanta ja voimassa olevan asemakaava ja sen asemakaavamerkinnät sekä määrä-ykset.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa entisen Veikkolan parantolan rakennukset asuinkäyttöön. Lisäksi tutkitaan lähialueen maankäytön tarkistamistarpeet. Tavoitteena on myös parantaa rantapolun toteuttamismahdollisuuksia Lamminjärven rannalla.

Asemakaavan muutosluonnos

Muutoksessa Suomen Mielenterveysseuran omistavalla entisen Veikkolan Parantolan alueella kaavamerkintä sosiaalitointa ja terveyshuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueet (YS) on muutettu asuntokortteleiksi (A, AO ja AR). Parantolan vanhat rakennukset on merkitty suojeltavaksi (sr). Näiden alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 4830 k-m2, voimassa olevaan kaavan verrattuna lisäys on 400 k-m2.

Hoivakoti Tammikartanon tontti on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) ja sille on merkitty lisärakennusoikeutta 740 k-m2.

Kaava-alueen itäosalla on rivitalojen korttelialue (AR) merkitty erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Tämän korttelin luoteisrajalle on merkitty uusi katuyhteys, Saunapellontie. Katuyhteys on tarpeen, jotta erillispientalojen tonteille saadaan järjestettyä liittymät katualueelle.

Luonnoksen nähtävillä olo

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 23.4.2015 (§ 25) asettaa

Laguksenpuiston asemakaavan muutosluonnoksen nähtävillä MRL:n 62§:n ja MRA:n 30 §:n mukaisesti. Kaavamuutosluonnos oli nähtävillä 18.5 – 18.6.2015. Nähtävillä olon aikana jätettiin 12 mielipidettä, määräajan jälkeen on jätetty kaksi mielipidettä.

Luonnoksesta pyydettyjen lausuntojen johdosta on alueelta nähtävillä olon jälkeen tehty arkeologinen selvitys, meluselvitys sekä liito-oravaselvitys. lisäksi parantolan alueesta on tehty maisemaselvitys sekä rakennushistoriallinen selvitys.

Asemakaavan muutosehdotus

Kaavamuutosehdotuksessa liito-oravien alueita (s-1) on laajennettu ja tästä johtuen on korttelin 131 tontin 9 rakennusoikeutta vähennetty 200 k-m2. Kaavakartalle on parantolan pihapiiriin merkitty muinaismuistoalue (sm) arkeologisen selvityksen mukaisesti. Parantolan lähiympäristössä oleviin AO-kortteleihin on lisätty määräys, että uudisrakentamisessa ympäristö on otettava huomioon (/s). Vanhatien linja on merkitty historialliseksi tieksi (sh), tie on vanha Vihdin maantie nk. Meritie.

Saunapellontien nimi on muutettu Vuohenojankujaksi, Veikkolassa erilaisissa tehtävissä toimineen Mauno Vuohenojan mukaan. Em. kadun varrelle on Lamminjärven rantaan lisätty yksi AO-tontti. Korttelissa 136 on niille tonteille, joiden tehokkuusluku oli e=0,10 korotettu tehokkuuslukua e=0,20:ksi. Kaava-alueen itäosaan on merkitty pohjavesialueen raja.

Ehdotuksen nähtävillä olo

Kunnanhallitus päätti 12.12.2016 (§ 418) asettaa Laguksenpuiston asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä MRL:n 65§:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti. Kaavamuutosehdotus oli nähtävillä 9.1 – 10.2.2017. Nähtävillä olon aikana jätettiin 3 muistutusta, määräajan jälkeen on jätetty yksi muistutus.

Lausuntojen ja muistutusten johdosta on korttelin 162 AO/s –korttelialuetta pienennetty niin, että vanhat tammet jäävät viereisen jugendhuvilan tontille ja korttelialueen pohjoisosassa VL-alueen rajaa on muutettu siten, että osa liito-oravalle tärkeät puut sijoittuvat VL-alueelle. Korttelialueelle on lisätty määräys uudisrakennusten rakennustavasta ja värityksestä.

Lisäksi on muutettu Turuntien varren tonttien melumääräyksiä ja Vuohenojankujan ja Lamminjärven välissä olevien tonttien pohjoisreunalle on merkitty puilla ja pensailla istutettava alue.

Lautakunnan käsittelyn jälkeen, maanomistajilta joita tehdyt muutokset koskevat, pyydetään kommentit muutoksista. Näin asemakaavanmuutos ei ole tarpeen asettaa uudestaan nähtäville.

Suomen Mielenterveysseuran, Asunto Oy Kirkkonummen Kaunisrannan, Velage Oy:n sekä Tammikartanon omistajien kanssa on tehtävä maankäyttösopimus ennen kaavamuutoksen lopullista hyväksymistä.

Valmistelija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson, puh. (09)2967 2533,

etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Asiakirjat:

-Laguksenpuisto, Veikkolan asemakaavan muutoksen selostus, sisältäen kaavamuutoskartan, piir. nro 3298

-kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

 

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1 se hyväksyy kaavoittajan vastineet Laguksenpuiston asemakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

2 se hyväksyy Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen, piir.nro 3298 mukaisena, ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi MRL:n 52 §:n mukaisesti

3 se edellyttää, että ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja selostuksessa mainittujen maanomistajien välillä olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus

Käsittely Kaavoitusteknikko Mikael Pettersson esitteli hankkeen lautakunnalle.

 

Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.

 

Tiedoksi jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

 

Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto

 

Kunnanhallitus 14.8.2017

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan käsittelyn jälkeen maanomistajilta, joita nähtävillä olon jälkeen tehdyt muutokset koskivat, pyydettiin kommentteja muutoksista 22.6.2017 mennessä. Määräaikaan mennessä ei saatu yhtään kommenttia.

Esityslistan liitteet:

-Laguksenpuisto, Veikkolan asemakaavan muutoksen selostus, sisältäen kaavamuutoskartan, piir. nro 3298

-kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin (Kaavoittajan vastineet, jotka kunnanhallitus hyväksyy, merkitään kunnanhallituksen pöytäkirjan liitteeksi. Niistä voi valittaa vasta valtuuston päätöksenteon jälkeen.  Valtuuston päätös ja kaavoittajan vastineet toimitetaan lausunnon ja muistutuksen antajille valtuustokäsittelyn jälkeen.) 

 

 

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää että

1 se hyväksyy kaavoittajan vastineet Laguksenpuiston asemakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

2 se hyväksyy Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen, piir.nro 3298 mukaisena, ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi MRL:n 52 §:n mukaisesti

 3 se edellyttää, että ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja selostuksessa mainittujen maanomistajien välillä olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus

Beslut

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.

Beredare

  • Mikael Pettersson, kaavoitusteknikko, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Samhällstekniska nämnden 11.5.2017 § 37

Planeprojektet Lagusparken ligger i Veikkola, vid Lamminjärvis södra strand, på området mellan Åbovägen och Lamminjärvi. Veikkolas gamla sanatorium med byggnader hör till detaljplanens ändringsområde. Enligt det av kommunfullmäktige godkända planläggningsprogrammet uppgörs ett utkast för området år 2014. Detaljplanen är ett projekt som följer utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt. Området är ca 12 ha stort av vilket ca 4 ha är vattenområden.

Avtal om inledande

Kommunstyrelsen godkände avtalet om inledande av Lagusparken, ändring av detaljplanen för Veikkola 20.5.2013 (§ 261). Samtidigt beslutade kommunstyrelsen ge följande anvisningar för planläggningen:

- i samband med detaljplaneändringen måste man undersöka tillräckligheten av reserverade tomter bl.a. för vårdhemsverksamhet på Veikkolaområdet i samband med en eventuell planändring i kvarter 132.

- vid planändringen måste det befintliga byggnadsbeståndet och gällande detaljplan med dess planbeteckningar och -bestämmelser tas i beaktande.

Planens mål

Målet med detaljplaneändringen är att ändra gamla Veikkola sanatoriums byggnader till bostadsbruk. Dessutom utreds behoven att justera markanvändningen i närområdet. Målet är också att förbättra möjligheterna att anlägga en strandstig vid sjön Lamminjärvi.

Utkast till detaljplaneändring

I ändringen har planbeteckningen byggnader som tjänar social- och hälsovården (YS) på Veikkola sanatoriums område, som ägs av Föreningen för Mental Hälsa i Finland, ändrats till bostadskvarter (A, AO och AR). Sanatoriets gamla byggnader har betecknats bli skyddade (sr). Dessa områdens sammanlagda byggrätt är 4 830 v-m2, vilket är en ökning med 400 v-m2 jämfört med den gällande planen.

Tomten för vårdhemmet i Tammikartano har antecknats som kvartersområde för allmänna byggnader (Y) och för den har antecknats tilläggsbyggrätt om 740 v-m2.

I planområdets östra del har ett kvartersområde för radhus (AR) betecknats som kvartersområde för fristående småhus (AO). En ny gatuförbindelse, Saunapellontie, har utmärkts vid den nordvästra gränsen i kvarteret. Gatuförbindelsen är behövlig så att anslutningarna till gatuområdet kan ordnas till tomterna för de fristående småhusen.

Framläggning av utkastet

Samhällstekniska nämndens beslutade 23.4.2015 (§ 25)

lägga fram utkastet till ändring av detaljplanen för Lagusparken enligt 62 § MBL och 30 § MBF. Planförslaget var framlagt 18.5 – 18.6.2015. Under framläggningstiden lämnades 12 åsikter, efter den utsatta tiden har lämnats två åsikter.

Med anledning av utlåtandena som begärts om utkastet har det på området efter framläggningstiden utförts en arkeologisk inventering, en bullerutredning och en flygekorrsutredning. Dessutom har det gjorts en landskapsutredning och en bygghistorisk utredning om sanatoriets område.

Förslag till ändring av detaljplanen

I planförslaget har flygekorrarnas områden (s-1) utvidgats och därmed har byggrätten i kvarter 131, tomt 9 minskats med 200 v-m2. I plankartan har i sanatoriets gårdsmiljö utmärkts ett område med fornlämningar (sm) i enlighet med den arkeologiska inventeringen. I AO-kvarteren i sanatoriets närmiljö har lagts till en bestämmelse att miljön ska beaktas vid nybyggen (/s). Gamlavägens linje har antecknats som historisk väg (sh), vägen är den gamla Vichtis landsväg, den s.k. Havsvägen.

Namnet Bastuåkersvägen har ändrats till Vuohenojagränden, efter Mauno Vuohenoja, som verkat i olika uppgifter i Veikkola. Invid denna gata har vid Lamminjärvis strand lagts till en AO-tomt. I kvarter 136 har för de tomter, vars exploateringstal var e=0,10 höjts exploateringstalet till e=0,20. I planområdets östra del har utmärkts en avgränsning för grundvattenområde.

Framläggning av förslaget

Kommunstyrelsen beslutade 12.12.2016 (§ 418) lägga fram förslaget till ändring av detaljplanen för Lagusparken enligt 65 § MBL och 27 § MBF. Förslaget till planändring var framlagt 9.1 – 10.2.2017. Under framläggningstiden lämnades 3 anmärkningar, efter den utsatta tiden har lämnats en anmärkning.

Med anledning av utlåtandena och anmärkningarna har  AO/s –kvartersområdet i kvarter 162 förminskats så att de gamla ekarna blir på den invidliggande jugendvillans tomt, och Vl-områdets gräns i kvarterets norra del har ändrats så att en del av träden som är viktiga för flygekorren placeras på VL-området. I kvarteret har lagts till en bestämmelse om nybyggnadens byggsätt och färgsättning.

Dessutom har bullerbestämmelserna för tomterna längs Åbovägen ändrats och ett område där det ska planteras träd och buskar har märkts ut längs den norra kanten till tomterna mellan Vuohenojagränden och Lamminjärvi.

Efter nämndens behandling begärs kommentarer om ändringarna av de markägare som ändringarna gäller. Därför är det inte nödvändigt att lägga fram detaljplaneändringen på nytt.

Med Föreningen för Mental Hälsa i Finland, Asunto Oy Kirkkonummen Kaunisranta, Velage Oy och Tammikartano ska ingås markanvändningsavtal innan planändringen slutligen godkänns.

Beredning: planläggningstekniker Mikael Pettersson, tfn (09) 2967 2533.

fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi

Handlingar:

- Lagusparken, beskrivning av ändringen av Veikkola detaljplan, innehåller kartan över planändringen ritn. nr 3298

- planläggarens bemötanden till de inkomna utlåtandena om och anmärkningarna på planförslaget

Förslag

Sektordirektören för samhällstekniska väsendet:

Samhällstekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att

1

den godkänner planläggarens bemötanden till utlåtandena och anmärkningarna om förslaget till detaljplan för Lagusparken

2.

den godkänner Lagusparken, ändring av Veikkola detaljplan, enligt ritning nr. 3298, och skickar den vidare till kommunfullmäktige för godkännande enligt MBL 52 §

3

den förutsätter att det innan detaljplanen godkänns i kommunfullmäktige ska finnas ett godkänt och undertecknat markanvändningsavtal mellan kommunen och markägarna som nämns i beskrivningsdelen.

Beslut

På förslag av föredragande överförs behandlingen av ärendet till nämndens följande sammanträde 31.5.

För kännedom: Planläggnings- och trafiksystemtjänster

Besvärsanvisning: besvärsförbud

_​_​_​_​_​

Samhällstekniska nämnden 31.5.2017 § 45

Planeprojektet Lagusparken ligger i Veikkola, vid Lamminjärvis södra strand, på området mellan Åbovägen och Lamminjärvi. Veikkolas gamla sanatorium med byggnader hör till detaljplanens ändringsområde. Enligt det av kommunfullmäktige godkända planläggningsprogrammet uppgörs ett utkast för området år 2014. Detaljplanen är ett projekt som följer utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt. Området är ca 12 ha stort av vilket ca 4 ha är vattenområden.

Avtal om inledande

Kommunstyrelsen godkände avtalet om inledande av Lagusparken, ändring av detaljplanen för Veikkola 20.5.2013 (§ 261). Samtidigt beslutade kommunstyrelsen ge följande anvisningar för planläggningen:

- i samband med detaljplaneändringen måste man undersöka tillräckligheten av reserverade tomter bl.a. för vårdhemsverksamhet på Veikkolaområdet i samband med en eventuell planändring i kvarter 132.

- vid planändringen måste det befintliga byggnadsbeståndet och gällande detaljplan med dess planbeteckningar och -bestämmelser tas i beaktande.

Planens mål

Målet med detaljplaneändringen är att ändra gamla Veikkola sanatoriums byggnader till bostadsbruk. Dessutom utreds behoven att justera markanvändningen i närområdet. Målet är också att förbättra möjligheterna att anlägga en strandstig vid sjön Lamminjärvi.

Utkast till detaljplaneändring

I ändringen har planbeteckningen byggnader som tjänar social- och hälsovården (YS) på Veikkola sanatoriums område, som ägs av Föreningen för Mental Hälsa i Finland, ändrats till bostadskvarter (A, AO och AR). Sanatoriets gamla byggnader har betecknats bli skyddade (sr). Dessa områdens sammanlagda byggrätt är 4 830 v-m2, vilket är en ökning med 400 v-m2 jämfört med den gällande planen.

Tomten för vårdhemmet i Tammikartano har antecknats som kvartersområde för allmänna byggnader (Y) och för den har antecknats tilläggsbyggrätt om 740 v-m2.

I planområdets östra del har ett kvartersområde för radhus (AR) betecknats som kvartersområde för fristående småhus (AO). En ny gatuförbindelse, Saunapellontie, har utmärkts vid den nordvästra gränsen i kvarteret. Gatuförbindelsen är behövlig så att anslutningarna till gatuområdet kan ordnas till tomterna för de fristående småhusen.

Framläggning av utkastet

Samhällstekniska nämndens beslutade 23.4.2015 (§ 25)

lägga fram utkastet till ändring av detaljplanen för Lagusparken enligt 62 § MBL och 30 § MBF. Planförslaget var framlagt 18.5 – 18.6.2015. Under framläggningstiden lämnades 12 åsikter, efter den utsatta tiden har lämnats två åsikter.

Med anledning av utlåtandena som begärts om utkastet har det på området efter framläggningstiden utförts en arkeologisk inventering, en bullerutredning och en flygekorrsutredning. Dessutom har det gjorts en landskapsutredning och en bygghistorisk utredning om sanatoriets område.

Förslag till ändring av detaljplanen

I planförslaget har flygekorrarnas områden (s-1) utvidgats och därmed har byggrätten i kvarter 131, tomt 9 minskats med 200 v-m2. I plankartan har i sanatoriets gårdsmiljö utmärkts ett område med fornlämningar (sm) i enlighet med den arkeologiska inventeringen. I AO-kvarteren i sanatoriets närmiljö har lagts till en bestämmelse att miljön ska beaktas vid nybyggen (/s). Gamlavägens linje har antecknats som historisk väg (sh), vägen är den gamla Vichtis landsväg, den s.k. Havsvägen.

Namnet Bastuåkersvägen har ändrats till Vuohenojagränden, efter Mauno Vuohenoja, som verkat i olika uppgifter i Veikkola. Invid denna gata har vid Lamminjärvis strand lagts till en AO-tomt. I kvarter 136 har för de tomter, vars exploateringstal var e=0,10 höjts exploateringstalet till e=0,20. I planområdets östra del har utmärkts en avgränsning för grundvattenområde.

Framläggning av förslaget

Kommunstyrelsen beslutade 12.12.2016 (§ 418) lägga fram förslaget till ändring av detaljplanen för Lagusparken enligt 65 § MBL och 27 § MBF. Förslaget till planändring var framlagt 9.1 – 10.2.2017. Under framläggningstiden lämnades 3 anmärkningar, efter den utsatta tiden har lämnats en anmärkning.

Med anledning av utlåtandena och anmärkningarna har  AO/s –kvartersområdet i kvarter 162 förminskats så att de gamla ekarna blir på den invidliggande jugendvillans tomt, och Vl-områdets gräns i kvarterets norra del har ändrats så att en del av träden som är viktiga för flygekorren placeras på VL-området. I kvarteret har lagts till en bestämmelse om nybyggnadens byggsätt och färgsättning.

Dessutom har bullerbestämmelserna för tomterna längs Åbovägen ändrats och ett område där det ska planteras träd och buskar har märkts ut längs den norra kanten till tomterna mellan Vuohenojagränden och Lamminjärvi.

Efter nämndens behandling begärs kommentarer om ändringarna av de markägare som ändringarna gäller. Därför är det inte nödvändigt att lägga fram detaljplaneändringen på nytt.

Med Föreningen för Mental Hälsa i Finland, Asunto Oy Kirkkonummen Kaunisranta, Velage Oy och Tammikartano ska ingås markanvändningsavtal innan planändringen slutligen godkänns.

Beredning: planläggningstekniker Mikael Pettersson, tfn (09) 2967 2533.

fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi

Handlingar:

- Lagusparken, beskrivning av ändringen av Veikkola detaljplan, innehåller kartan över planändringen ritn. nr 3298

- planläggarens bemötanden till de inkomna utlåtandena om och anmärkningarna på planförslaget

Förslag

Sektordirektören för samhällstekniska väsendet:

Samhällstekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att

1

den godkänner planläggarens bemötanden till utlåtandena och anmärkningarna om förslaget till detaljplan för Lagusparken

2

den godkänner Lagusparken, ändring av Veikkola detaljplan, enligt ritning nr. 3298, och skickar den vidare till kommunfullmäktige för godkännande enligt MBL 52 §

3

den förutsätter att det innan detaljplanen godkänns i kommunfullmäktige ska finnas ett godkänt och undertecknat markanvändningsavtal mellan kommunen och markägarna som nämns i beskrivningsdelen.

Behandling

Planläggningstekniker Mikael Pettersson presenterade planändringsförslaget för nämnden.

 

Beslut

Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

För kännedom: fortsatt behandling i kommunstyrelsen

Besvärsanvisning: besvärsförbud

 

Kommunstyrelsen 14.8.2017

Efter samhällstekniska nämndens behandling har man begärt om kommentarer om ändringar senast 22.6.2017 av de markägare som ändringarna som gjorts efter framläggningen gäller. Inom utsatt tid inkom inte en enda kommentar.

Bilagor till föredragningslistan:

- Lagusparken, beskrivning av ändringen av Veikkola detaljplan, innehåller kartan över planändringen ritn. nr 3298

- planläggarens bemötanden till de inkomna utlåtandena om och anmärkningarna på planförslaget (Planläggarens bemötanden, som godkänns av kommunstyrelsen, antecknas som bilaga till kommunstyrelsens protokoll. Besvär över dem får anföras först då fullmäktige fattat sitt beslut.  Fullmäktiges beslut och planläggarens bemötanden tillställs efter fullmäktigebehandlingen dem som lämnat in utlåtanden och anmärkningar.)

Förslag

Kommunstyrelsen beslutar att

1

den godkänner planläggarens bemötanden till utlåtandena och anmärkningarna om förslaget till detaljplan för Lagusparken

2

den godkänner Lagusparken, ändring av Veikkola detaljplan, enligt ritning nr. 3298, och skickar den vidare till kommunfullmäktige för godkännande enligt MBL 52 §

3

den förutsätter att det innan detaljplanen godkänns i kommunfullmäktige ska finnas ett godkänt och undertecknat markanvändningsavtal mellan kommunen och markägarna som nämns i beskrivningsdelen.

Beslut

Kommunstyrelsen:

Enligt förslaget.

 

Kommunfullmäktige 29.1.2018

Kommunstyrelsen har 30.10.2018 (§ 190) godkänt markanvändningsavtalen och föravtalen för fastighetsöverlåtelse mellan kommunen och Suomen Mielenterveysseura ry samt kommunen och Asunto Oy Kirkkonummen Kaunisranta. Avtalen har undertecknats 11.12.2017 samt 5.1.2018.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar godkänna Lagusparken, ändring av detaljplanen för Veikkola enligt ritning 3298 i enlighet med MBL 52 §.

Beslut

Beslut enligt förslaget.


Sökande av ändring

 

Kommunalbesvär

 

Anvisning om kommunalbesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över kommunstyrelsens beslut

Ändring i detta beslut söks genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas också av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Besvärsmyndighet

Ändring i beslutet söks hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Besvärstid

Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för sökande av ändring beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får besvär anföras första vardagen därefter.

 

Grunder för kommunalbesvär

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 

- - beslutet har tillkommit i felaktig ordning,

- - den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller

- - beslutet annars strider mot lag.

 

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna till besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.

 

Besvärsskriftens innehåll

Besvärsskriften ska göras skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I besvärsskriften som ska riktas till besvärsmyndigheten ska anges:

–          det beslut i vilket ändring söks

–          till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

–          de grunder på vilka ändring yrkas.

 

I besvären ska anges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges.

I besvären ska dessutom ingå postadress, telefonnummer och andra behövliga kontaktuppgifter. Ifall besvärsmyndighetens beslut kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären.

 

Till besvärsskriften ska bifogas

- det beslut i original eller som kopia i vilket ändring söks genom besvär

- intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat

- de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt yrkande, om de inte redan tidigare lämnats in till myndigheten.

 

Inlämning av besvärsskriften

Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Domstolarnas hus

Banbyggarvägen 5

00520 HELSINGFORS

 

Telefon: 029 56 42000 (växel), Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069

Telefax: 029 56 42000

E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Tjänstetid: 8.00–16.15

 

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar sändas per post eller med bud. Besvärshandlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de hinner fram senast på den sista dagen av besvärstiden före ämbetstidens slut.

På eget ansvar kan besvärsskriften också sändas per telefax eller e-post inom den utsatta besvärstiden. En handling som ska sändas inom utsatt tid ska före utgången av den utsatta tiden tillställas rättskipningsmyndigheten så att handlingen finns tillgänglig för myndigheten i mottagarapparaten eller datasystemet.

 

Avgift för behandling av besvären

Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tas det hos ändringssökanden ut en behandlingsavgift på 250 euro i förvaltningsdomstolen. Rättegångsavgiften tas emellertid inte ut, om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden.

 

Skadeståndsärenden

Förvaltningsdomstolen prövar inte krav som gäller grund för skadestånd eller skadeståndsbelopp. Den behöriga allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller skadeståndskrav.

 

Arbetsavtalsärenden

Förvaltningsdomstolen tar inte besvär, som gäller beslutets stridighet med arbetsavtalslagen, till prövning. Den allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller tolkning av arbetsavtalslagen.