Kommunfullmäktige, möte 28.5.2018

Protokollet är granskat

§ 56 Utvärderingsberättelsen för år 2017

KIRDno-2018-585

Tidigare behandling

Beskrivning

Revisionsnämnden 4.4.2918 § 4

Enligt 121 § i kommunallagen ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.

Resultaten av revisionsnämndens utvärdering rapporteras i utvärderingsberättelsen som riktas till fullmäktige.

Förslag

Revisionsnämnden inleder sitt arbete med att upprätta utvärderingsberättelsen 2017.

Beslut

Arbetet inleddes och bordlades till följande sammanträde.

 

Revisionsnämnden 16.4.2018

Beslutsförslag

Revisionsnämnden inleder sitt arbete med att upprätta utvärderingsberättelsen 2017.

Beslut

Ärendet bordlades till följande sammanträde.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden upprättar utvärderingsberättelsen för år 2017 klart och undertecknar den.

Beslut

Utvärderingsberättelsen utarbetades och undertecknades samt överlåts till kommunfullmäktige för kännedom.

Revisionsnämnden föreslår att fullmäktige av kommunstyrelsen begär en utredning enligt kommunallagen om de åtgärder som utvärderingsberättelsen förorsakar för att användas i fullmäktige före slutet av september, före behandlingen av budgeten för kommande år.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar

1

anteckna utvärderingsberättelsen för år 2017 för kännedom

2

begära en utredning enligt kommunallagen av kommunstyrelsen om åtgärder som föranleds av utvärderingsberättelsen

3

att bemötandena ska föreläggas fullmäktige för behandling före utgången av september, före behandlingen av det kommande årets budget.

 

Behandling 28.5.2018:

Revisionsnämndens ordförande Ulla Seppälä presenterade utvärderingsberättelsen för år 2017.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med revisionsnämndens förslag.


Sökande av ändring

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.

 

Frågor