Kommunfullmäktige, möte 28.5.2018

Protokollet är granskat

§ 50 Svar på fullmäktigemotion 8/2017: Påskyndade av byggandet av bullerhinder vid Åboleden i Veikkola

KIRDno-2017-441

Tidigare behandling

Beskrivning

Valtuutetut Susan Honka, Mikko Kara, Matti Kaurila ja Ulla Seppälä jättivät ensimmäisinä allekirjoittajina valtuuston kokouksessa 19.6.2017 seuraavan aloitteen:

"Turunväylän (Tarvontietä) on aikoinaan -60 ja -70 luvuilla rakennettu sen aikaista Veikkolan asutusta halkoen. Veikkolaan suunnitellun meluesteen kohdalle on rakennuskaava tullut ensimmäisen kerran voimaan vuonna 1967.

Vuosikymmenten kuluessa on Turunväylän liikennemäärät moninkertaistuneet erityisesti kun Helsingin ja Turun koko välille valmistui moottoritie. Liikennemäärien kasvun myötä on myös liikenteen aiheuttama melu kasvanut sietämättömäksi ja häiritsevän melun vaikutusalue on levinnyt yhä laajemmalle alueelle ja sen vaikutuspiirissä on satoja talouksia.

Turunväylän melusuojauksen toteutus on odottanut alueen kaavojen päivittämistä ja lainvoimaista (tiesuunnitelmaa) melusuojaussuunnitelmaa. Asemakaavat ovat nyt kunnossa ja melusuojauksen suunnitelmat ovat saaneet lainvoiman 18.2.2016. Alkuperäisen Veikkona rakennuskaavan päivitykset mahdollistavat nyt merkittävän määrän uusia asuintaloja melusuojauksen toteutuksen jälkeen. Turunväylän melusuojauksen toteutus edellyttää nyt valtionvallan rakentamispäätöstä ja rahoitusta. Kunta on jo sitoutunut 25 % osuudella hankkeen toteutukseen.

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut ja varavaltuutetut edellytämme kunnalta aktiivisempaa otetta ja suurempaa varautumista hankkeen toteutuksen vauhdittamiseksi. Edellytämme, että vastauksena valtuustoaloitteeseen on esitetty ne toimenpiteet, jolla hanketta on vauhditettu ja kuinka vuoden 2018 talousarviossa ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelmassa on varauduttu hankkeen toteutukseen."

Aloitteen olivat Susan Hongan, Mikko Karan, Matti Kaurilan ja Ulla Seppälän lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Raija Vahasalo, Kati Kettunen,  ? Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen, Veikko Vanhamäki, Pekka Oksanen, Erkki Majanen, Outi Saloranta-Eriksson, Anders Adlercreutz, Hans Hedberg, Pekka M. Sinisalo, Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Piia Aallonharja, Anneli Granström, Ulf Kjerin, Linda Basilier, Tony Björk, Miikka Engström, Patrik Lundell, Antti Salonen, Marjut Frantsi-Lankia, Anna Kylmänen, Sanni Jäppinen, Emmi Wehka-aho, Reetta Hyvärinen, Minna Hakapää, Saara Huhmarniemi, Pirkko Lehtinen, Jukka Tammi, Pekka Oksanen,  Johanna Fleming, Petri Ronkainen ja Katarina Penkert.

 

Beslut

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Beredare

Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunfullmäktige 19.6.2017 § 31
Fullmäktigemotion: Påskyndade av byggandet av bullerskydd vid Åboleden i Veikkola

Beskrivning

Fullmäktigeledamöterna Susan Honka, Mikko Kara, Matti Kaurila och Ulla Seppälä lämnade följande motion som första undertecknare vid kommunfullmäktiges sammanträde 19.6.2017:

Åboleden (Tarvovägen) byggdes i tiden på -60- och -70-talen tvärs genom bosättningen som då fanns i Veikkola. En byggnadsplan för det planerade bullerskyddet i Veikkola trädde för första gången ikraft år 1967.

Under decennierna har Åboledens trafikmängder mångdubblats i synnerhet då motorvägen på hela avsnittet  mellan Helsingfors och Åbo blev klar. I och med att trafikmängderna ökat har också bullret ökat och blivit outhärdligt. Influensområdet för störande buller har blivit allt större och omfattar hundratals hushåll.

Genomförandet av Åboledens bullerskydd har väntat på att områdets planer ska uppdateras samt på en lagakraftvunnen bullerskyddsplan (vägplan). Detaljplanerna är nu i ordning och planerna för bullerskydden har vunnit laga kraft 18.2.2016. Uppdateringarna av den ursprungliga byggplanen för Veikkola möjliggör nu ett betydande antal nya bostadshus efter att bullerskyddet byggts. Genomförandet av Åboledens bullerskydd förutsätter nu statsmaktens beslut om byggande och finansiering. Kommunen har redan förbundit sig till en andel på 25 % av genomförandet av projektet.

Vi undertecknade fullmäktigeledamöter och ersättare förutsätter ett aktivare grepp av kommunen och större beredskap för att påskynda projektet. Vi förutsätter att det i svaret på fullmäktigemotionen framförts de åtgärder med vilka man har påskyndat projektet och hur man i budgeten år 2018 och ekonomiplanen åren 2019-2020 berett sig på genomförandet av projektet.

Utöver Susan Honka, Mikko Kara, Matti Kaurila och Ulla Seppälä hade också följande ledamöter undertecknat motionen: Raija Vahasalo,​ Kati Kettunen,​  ? Timo Haapaniemi,​ Hanna Haikonen,​ Veikko Vanhamäki,​ Pekka Oksanen,​ Erkki Majanen,​ Outi Saloranta-​Eriksson,​ Anders Adlercreutz,​ Hans Hedberg,​ Pekka M. Sinisalo,​ Rita Holopainen,​ Carl-​Johan Kajanti,​ Piia Aallonharja,​ Anneli Granström,​ Ulf Kjerin,​ Linda Basilier,​ Tony Björk,​ Miikka Engström,​ Patrik Lundell,​ Antti Salonen,​ Marjut Frantsi-​Lankia,​ Anna Kylmänen,​ Sanni Jäppinen,​ Emmi Wehka-​aho,​ Reetta Hyvärinen,​ Minna Hakapää,​ Saara Huhmarniemi,​ Pirkko Lehtinen,​ Jukka Tammi,​ Pekka Oksanen,​  Johanna Fleming,​ Petri Ronkainen och Katarina Penkert.

 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade sända motionen till kommunstyrelsen för beredning.

 

Kommunstyrelsen 21.5.2018

 

Kyrkslätts kommun har förhandlat med Trafikverket om ett intentionsavtal, enligt vilket bullerskyddet på riksväg 1 vid Veikkola förbättras. Projektet gällande förbättringen av bullerskyddet enligt detta intentionsavtal gäller en sträcka på ca 2,5 km. Projektet omfattar byggandet av bullerskydd samt eventuella ändringar som hänför sig till gator och gång- och cykeltrafiksarrangemang. Projektets omfattning baserar sig på en vägplan som godkänts 1.12.2015.

Riksvägen och andra gatu- och vägarrangemang bevaras oförändrade. Riksvägen löper vid tätorten Veikkola mellan Perälänjärvi och Lamminjärvi, där det finns mycket bosättning vid stränderna. Trafiken, liksom invånarantalet i tätorten, har mångfaldigats efter byggandet av riksvägen. Trafiken i genomsnitt per dygn (KVL) år 2010 var 34700 fordon per dygn och det beräknas öka fram till 2030 med ytterligare 60 %. På riksvägens bullerområde bor under prognosåret ca 450 invånare. De nuvarande bullerbekämpningsåtgärderna består av bullervallar vid Lamminpäävägen och en bullervall som håller på att byggas nära Veikkolas anslutning. 

Som utgångspunkt för den godkända vägplanen har man använt planen för byggande av bullerskydd på Åboleden (Rv1) vid Veikkola, Kyrkslätt, Vägplan, Nylands vägdistrikt 1999 och verksamhetsplanen för bullerbekämpning på landsvägarna 20082012, Vägförvaltningen, 2008. Norr om projektet har preliminärt planerats järnvägsreserveringen Esbo-Lojo. Avsikten är att inleda projektets byggnadsplanering sommaren 2018.

Kostnadsberäkningen för projektet uppgår till sammanlagt 8 000 000 €. Kostnadsberäkningen baserar sig på en precisering av vägplanen som upprättats för projektet år 2018, varvid jordbyggnadskostnadsindexets totalindex var 113,2 i februari (jordbyggnadskostnadsindex 2010 = 100). Kostnadsberäkningen för skede 1 är 4 000 000 €. Kostnaderna fördelas så att Trafikverkets andel är 75 % och Kyrkslätts kommuns andel är 25 % av projektets totala kostnader.

Trafikverkets förslag är att investeringen genomförs i två skeden och att kostnaderna för det första skedet fördelas jämnt 50/50 mellan kommunen och Trafikverket. Trafikverket bygger projektets andra skede på sin bekostnad, och kommunens andel är då 0 %. Byggnadsskede 2 genomförs senare. Om tidtabellen avtalas då den anhängiga allmänna planeringen gällande Västbanan bredvid Åboleden blivit färdig.

Kommunaltekniska nämnden har vid sitt sammanträde 19.4.2018 § 50 beslutat föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att de godkänner intentionsavtalet om byggandet av bullerhinder i Veikkola samt föreslår kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att totalt 2 000 000 € reserveras för projektet i budgeten år 2019. Kommunstyrelsen har behandlat avtalet vid sina sammanträden 7.5.2018 och 21.5.2018.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1

föreslå för kommunfullmäktige att fullmäktige ser svaret som tillräckligt och motionen som slutbehandlad

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut

Beslut enligt förslaget.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige anser svaret vara tillräckligt och motionen slutbehandlad.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt förslaget.


Sökande av ändring

 

Kommunalbesvär

 

Anvisning om kommunalbesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över kommunstyrelsens beslut

Ändring i detta beslut söks genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas också av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Besvärsmyndighet

Ändring i beslutet söks hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Besvärstid

Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för sökande av ändring beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får besvär anföras första vardagen därefter.

 

Grunder för kommunalbesvär

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 

- - beslutet har tillkommit i felaktig ordning,

- - den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller

- - beslutet annars strider mot lag.

 

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna till besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.

 

Besvärsskriftens innehåll

Besvärsskriften ska göras skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I besvärsskriften som ska riktas till besvärsmyndigheten ska anges:

–          det beslut i vilket ändring söks

–          till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

–          de grunder på vilka ändring yrkas.

 

I besvären ska anges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges.

I besvären ska dessutom ingå postadress, telefonnummer och andra behövliga kontaktuppgifter. Ifall besvärsmyndighetens beslut kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären.

 

Till besvärsskriften ska bifogas

- det beslut i original eller som kopia i vilket ändring söks genom besvär

- intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat

- de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt yrkande, om de inte redan tidigare lämnats in till myndigheten.

 

Inlämning av besvärsskriften

Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Domstolarnas hus

Banbyggarvägen 5

00520 HELSINGFORS

 

Telefon: 029 56 42000 (växel), Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069

Telefax: 029 56 42000

E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Tjänstetid: 8.00–16.15

 

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar sändas per post eller med bud. Besvärshandlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de hinner fram senast på den sista dagen av besvärstiden före ämbetstidens slut.

På eget ansvar kan besvärsskriften också sändas per telefax eller e-post inom den utsatta besvärstiden. En handling som ska sändas inom utsatt tid ska före utgången av den utsatta tiden tillställas rättskipningsmyndigheten så att handlingen finns tillgänglig för myndigheten i mottagarapparaten eller datasystemet.

 

Avgift för behandling av besvären

Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tas det hos ändringssökanden ut en behandlingsavgift på 250 euro i förvaltningsdomstolen. Rättegångsavgiften tas emellertid inte ut, om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden.

 

Skadeståndsärenden

Förvaltningsdomstolen prövar inte krav som gäller grund för skadestånd eller skadeståndsbelopp. Den behöriga allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller skadeståndskrav.

 

Arbetsavtalsärenden

Förvaltningsdomstolen tar inte besvär, som gäller beslutets stridighet med arbetsavtalslagen, till prövning. Den allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller tolkning av arbetsavtalslagen.

 

 

 

 

 

Frågor