Kommunfullmäktige, möte 28.5.2018

Protokollet är granskat

§ 49 Byggande av bullerhinder i Veikkola

KIRDno-2018-624

Tidigare behandling

Beredare

Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Intentionsavtalet omfattar ett projekt som förbättrar bullerskyddet på riksväg 1 vid Veikkola. Projektet gällande förbättringen av bullerskyddet enligt detta intentionsavtal gäller en sträcka på 2,5 km. Projektet omfattar byggandet av bullerskydd samt eventuella ändringar som hänför sig till gator och gång- och cykeltrafiksarrangemang. Projektets omfattning baserar sig på en vägplan som godkänts 1.12.2015.

Riksvägen och andra gatu- och vägarrangemang bevaras oförändrade. Riksvägen löper vid tätorten Veikkola mellan Perälänjärvi och Lamminjärvi, där det finns mycket bosättning vid stränderna. Trafiken, liksom invånarantalet i tätorten, har mångfaldigats efter byggandet av riksvägen. Trafiken i genomsnitt per dygn (KVL) år 2010 var 34700 fordon per dygn och det beräknas öka fram till 2030 med ytterligare 60 %. På riksvägens bullerområde bor under prognosåret ca 450 invånare. De nuvarande bullerbekämpningsåtgärderna består av bullervallar vid Lamminpäävägen och en bullervall som håller på att byggas nära Veikkolas anslutning. 

Som utgångspunkt för den godkända vägplanen har man använt planen för byggande av bullerskydd på Åboleden (Rv1) vid Veikkola, Kyrkslätt, Vägplan, Nylands vägdistrikt 1999 och verksamhetsplanen för bullerbekämpning på landsvägarna 20082012, Vägförvaltningen, 2008. Norr om projektet har preliminärt planerats järnvägsreserveringen Esbo-Lojo. Avsikten är att inleda projektets byggnadsplanering sommaren 2018.

Den totala kostnadsberäkningen för projektet är 8 000 000 €.  Kostnadsberäkningen baserar sig på preciseringen av vägplanen för projektet som uppgjorts år 2018, varmed talet för totalindexet för jordbyggnadskostnadsindexet i februari var 113,2 (MAKU 2010=100). Kostnadsberäkningen för det första skedet är 4 000 000 €. Kostnaderna fördelas så att Trafikverkets andel är 75 % och Kyrkslätts kommuns andel är 25 % av projektets totala kostnader.

Trafikverkets förslag är att investeringen genomförs i två skeden och att kostnaderna för det första skedet fördelas jämnt 50/50 mellan kommunen och Trafikverket. Trafikverket bygger projektets andra skede på sin bekostnad, och kommunens andel är då 0 %. Byggnadsskede 2 genomförs senare i enlighet med en tillsammans separat överenskommande tabell.

Bilaga:
- sopimus

Tilläggsmaterial:
- opaskarttaote toiminta-alueesta

Beslutsförslag

Föredragande

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kommunaltekniska nämnden beslutar

1.
föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige, att fullmäktige godkänner intentionsavtalet enligt bilagan om byggandet av bullerskydd i Veikkola

2.
föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, att för projektet reserveras totalt 2 000 000 € i budgeten för år 2019

3.
godkänna protokollet för denna paragrafs del vid detta sammanträde.

Beslut

Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Beredare

Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar


1.
föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner intentionsavtalet enligt bilagan om byggandet av bullerhinder i Veikkola


2.
föreslå kommunfullmäktige att för projektet reserveras totalt 2 000 000 € i budgeten för år 2019


3.
godkänna protokollet för denna paragrafs del vid detta sammanträde.

 

Kommunstyrelsen 7.5.2018 behandling: 

Ari Harinen föreslog att ärendet remitteras för ny beredning enligt följande: ”Under remitteringen undersöker man möjligheten att förtäta och öka invånarmängden på området innan det slutliga beslutet fattas och man undersöker bygglovet; räcker ett staket som är en meter högt, om byggmängden inte ökas väsentligt”. Hans Hedberg och Ulf Kjerin understödde Harinens remitteringsförslag.

Ordföranden konstaterade att det gjorts ett understött remitteringsförslag, som dock inte godkänts enhälligt, så man måste rösta om det. Ordföranden konstaterade följande omröstningsproposition: fortsatt behandling är ”ja” och remitteringsförslaget är ”nej”. Rösterna föll jämnt 6-6 och en blank, så ärendet avgjordes med ordförandens röst (nej). Ärendet remitterades för ny beredning.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade remittera ärendet för beredning enligt följande: Under remitteringen undersöker man möjligheten att förtäta och öka invånarmängden på området innan det slutliga beslutet fattas och man undersöker bygglovet; räcker ett staket som är en meter högt, om byggmängden inte ökas väsentligt.

Röstningsresultat

  • Jaa 6 st 46%

    Katarina Helander, Antti Salonen, Matti Kaurila, Vesa-Pekka Sainio, Reetta Hyvärinen, Saara Huhmarniemi

  • Ei 6 st 46%

    Antti Kilappa, Ari Harinen, Hans Hedberg, Ulf Kjerin, Rita Holopainen, Timo Haapaniemi

  • Tyhjä 1 st 8%

    Pirkko Lehtinen

Beredare

Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 7.5.2018 remittera ärendet för beredning enligt följande: Under remitteringen undersöker man möjligheten att förtäta och öka invånarmängden på området innan det slutliga beslutet fattas och man undersöker bygglovet; räcker ett staket som är en meter högt, om byggmängden inte ökas väsentligt.

Under remitteringen har texten om genomförandet av bullerhindrets andra skede preciserats.

Bullerstaketet är vanligtvis en betongkonstruktion som samtidigt fungerar som bullerhinder och vägräcke. Räcket placeras bredvid körbanan, eftersom bullerhindret skyddar bäst om det ligger så nära bullerkällan som möjligt. Bullerstaketets höjd är i allmänhet 1,0-1,2 meter från nivån på vägens kant. Den kan emellertid byggas t.o.m. med en höjd på 1,6 meter. Beträffande det här objektet har man i samband med den allmänna planeringen bestämt sig för ett 1,5 m högt bullerstaket för att uppnå det önskade bullerskyddet.

Planläggningsenhetens utredning om möjligheten att öka invånarantalet på området ingår som tilläggsmaterial.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar


1.
föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner intentionsavtalet enligt bilagan om byggandet av bullerhinder i Veikkola

2.
föreslå kommunfullmäktige att för projektet reserveras totalt 2 000 000 € i budgeten för år 2019

3
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut

Beslut enligt förslaget.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att

1

fullmäktige godkänner det bifogade intentionsavtalet om byggande av bullerhinder i Veikkola

2

man reserverar 2 000 000 euro för projektet i budgeten för år 2019.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt förslaget.


Sökande av ändring

 

Kommunalbesvär

 

Anvisning om kommunalbesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över kommunstyrelsens beslut

Ändring i detta beslut söks genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas också av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Besvärsmyndighet

Ändring i beslutet söks hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Besvärstid

Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för sökande av ändring beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får besvär anföras första vardagen därefter.

 

Grunder för kommunalbesvär

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 

- - beslutet har tillkommit i felaktig ordning,

- - den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller

- - beslutet annars strider mot lag.

 

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna till besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.

 

Besvärsskriftens innehåll

Besvärsskriften ska göras skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I besvärsskriften som ska riktas till besvärsmyndigheten ska anges:

–          det beslut i vilket ändring söks

–          till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

–          de grunder på vilka ändring yrkas.

 

I besvären ska anges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges.

I besvären ska dessutom ingå postadress, telefonnummer och andra behövliga kontaktuppgifter. Ifall besvärsmyndighetens beslut kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären.

 

Till besvärsskriften ska bifogas

- det beslut i original eller som kopia i vilket ändring söks genom besvär

- intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat

- de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt yrkande, om de inte redan tidigare lämnats in till myndigheten.

 

Inlämning av besvärsskriften

Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Domstolarnas hus

Banbyggarvägen 5

00520 HELSINGFORS

 

Telefon: 029 56 42000 (växel), Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069

Telefax: 029 56 42000

E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Tjänstetid: 8.00–16.15

 

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar sändas per post eller med bud. Besvärshandlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de hinner fram senast på den sista dagen av besvärstiden före ämbetstidens slut.

På eget ansvar kan besvärsskriften också sändas per telefax eller e-post inom den utsatta besvärstiden. En handling som ska sändas inom utsatt tid ska före utgången av den utsatta tiden tillställas rättskipningsmyndigheten så att handlingen finns tillgänglig för myndigheten i mottagarapparaten eller datasystemet.

 

Avgift för behandling av besvären

Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tas det hos ändringssökanden ut en behandlingsavgift på 250 euro i förvaltningsdomstolen. Rättegångsavgiften tas emellertid inte ut, om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden.

 

Skadeståndsärenden

Förvaltningsdomstolen prövar inte krav som gäller grund för skadestånd eller skadeståndsbelopp. Den behöriga allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller skadeståndskrav.

 

Arbetsavtalsärenden

Förvaltningsdomstolen tar inte besvär, som gäller beslutets stridighet med arbetsavtalslagen, till prövning. Den allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller tolkning av arbetsavtalslagen.

 

 

 

 

 

Frågor