Kommunfullmäktige, möte 15.12.2018

Protokollet är granskat

§ 114 Svar på fullmäktigemotion 2/2018: Utredning om avloppspumpverken i affärsverket Kyrkslätts vattens besittning

KIRDno-2018-245

Tidigare behandling

Beskrivning

Fullmäktigeledamöterna Mikko Kara, Matti Kaurila och Ulla Seppälä lämnade följande motion som första undertecknare vid kommunfullmäktiges sammanträde 29.1.2018:

”Vi undertecknade fullmäktigeledamöter ber att det till kommunfullmäktige görs en utredning om den nuvarande situationen i avloppspumpverken i affärsverket Kyrkslätts vattens besittning, så som uppgifter om de eventuella spillvattenmängderna per pumpverk fr.o.m. ingången av år 2017 samt en utredning om eventuella iståndsättnings- och saneringsåtgärder för varje pumpverk.”

Utöver Mikko Kara, Matti Kaurila och Ulla Seppälä hade också följande ledamöter undertecknat motionen: Erkki Majanen, Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen, Pekka M. Sinisalo, Petri Ronkainen, Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Katarina Helander, Kim Åström, Riikka Purra, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Anna Kylmänen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Raija Vahasalo, Ulf Kjerin, Linda Basilier, Outi Saloranta-Eriksson, Maarit Orko, Sanni Jäppinen, Emmi Wehka-aho och Marjut Frantsi-Lankia.

Beslutsförslag

.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade sända motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beredare

Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Valtuutetut Mikko Kara, Matti Kaurila ja Ulla Seppälä jättivät ensimmäisinä allekirjoittajina kunnanvaltuuston kokouksessa 29.1.2018 seuraavan aloitteen:

"Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut pyydämme kunnanvaltuustolle tehtävää selvitystä Kirkkonummen vesi –liikelaitoksen hallinnassa olevien jätevesipumppaamoiden nykytilanteesta, kuten tietoja pumppaamokohtaisista mahdollisista jätevesien ylivuotovesimääristä vuoden 2017 alusta alkaen ja selvitystä mahdollisista pumppaamokohtaisista kunnostus- ja perusparannustoimenpiteistä." Aloitteen olivat Karan, Kaurilan ja Seppälän lisäksi allekirjoittaneet 25 valtuutettua.

Vastaus valtuustoaloitteeseen

Kirkkonummen Vesi ylläpitää yhteensä 98 omaa jätevedenpumppaamoa sekä tuottaa ylläpitopalvelut kolmen vesiosuuskunnan linjapumppaamoille. Jätevettä pumpataan verkostossa puhdistettavaksi yhteensä keskimäärin 6200 kuutiota vuorokaudessa ja noin 2,5 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Jäteveden ylivuodot

Vuoden 2017 aikana jäteveden ylivuotoja tapahtui kahdessa tilanteessa, jotka olivat seuraavat:

 • Näsimäen pumppaamo/Sundsberg, 8.2.2017, yht. 80 m3, syynä pumppaamon rikkoontuminen ja häiriö kaukovalvonnan hälytyksissä
 • Veikkolan pumppaamo, 29.-30.12.2017, yht. 160 m3, syynä repeytynyt takaiskuventtiili.

Veikkolan jätevedenpumppaamon ylivuodosta raportoitiin liikelaitoksen johtokunnalle 24.1.2018 § 1.

Vuoden 2018 aikana pumppaamoiden vikatilanteista aiheutuneita ylivuotoja on tapahtunut neljä kertaa:

 • Ravalsin pumppaamo 10.1.2018, yht. 80 m3, syynä pumppaamon sähkökeskuksen rikkoontuminen
 • Meritien pumppaamo/Upinniemi 24.2.2018, yht. 5 m3, syynä tekninen vika hälytyksissä
 • Puronsuuntien pumppaamo/Veikkola, 13.5.2018, yht. 65 m3, syynä pinta-anturin vikaantuminen ja vipan jumittuminen
 • Finnsbacka jvp/keskusta, 20.5.2018, yht. 20 m3, syynä pintakohon jumittuminen jäteveden mukana tulleisiin viemäriin kuulumattomiin jätteisiin.

Lisäksi vuosittain sattuu muutamia viemärikaivojen kautta tapahtuvia ylivuotoja, joiden syynä on lähes aina viemäriin joutunut, sinne kuulumaton maa-aines, esine tai muu materiaali. Näitä vahinkoja vesihuoltolaitos pystyy minimoimaan lähinnä tiedottamisen avulla sekä vastaamalla valppaiden kuntalaisten ilmoituksiin 24/7.

Viemäreiden rikkoontumisia tapahtuu harvemmin ja putken rikkoo yleensä kaivinkone tai muu maatyökone rakennustöiden yhteydessä. Tehokkaamman johtotietopalvelun käyttöönotto vuonna 2016 on nopeuttanut näiden tilanteiden selvittämistä ja mahdollisesti myös estänyt putkien rikkomista rakennustöiden yhteydessä.

Kaikki viemäriveden ylivuodot kirjataan ja raportoidaan ympäristöviranomaisille ja tarvittaessa terveydensuojeluviranomaisille.

Pumppaamoiden huolto ja saneeraus

Pumppaamot ovat vedenottamoiden ohella vesihuoltolaitoksen keskeisiä huoltokohteita. Pumppaamoiden ylläpidon työkaluksi otettiin vuonna 2017 käyttöön Ahjo-kunnossapitojärjestelmä. Järjestelmä on saatu jalkautettua hyvin käyttöön. Sekä kunnossapitojärjestelmän että pumppaamoiden ylläpitoon osoitettujen henkilöresurssien lisäämisen myötä on pumppaamoiden nykytilanne pystytty kartoittamaan kattavasti. Kentällä tehtyjen havaintojen, vikailmoitusten sekä huoltotöiden lisääntymisen perusteella priorisoidaan tehtävät korjaukset ja saneeraukset.

Pumppaamoita saneerataan 2-3 pumppaamoa vuodessa. Saneeraukset tehdään tarpeen mukaisessa laajuudessa. Osalle uusitaan vain sähkökeskus, pumput tai putkisto, osa saneerataan kokonaisuudessaan kaivoa myöten. Pienempiä korjauksia tehdään omana työnä. Pumppaamoiden häiriöissä on ylivuotojen estämiseksi toimittava yleensä muutaman tunnin sisällä. Toimintavalmiutta pidetään yllä varallaololla ja ulkopuolisten urakoitsijoiden lyhyellä vasteajalla. Pumppaamosaneerauksiin on varattu vuosittain noin 100 000 euroa. Saneerausten pitkän aikavälin ohjelmointia kehitetään parhaitaan. Tämän avulla saneerausmäärärahojen tarve tulee tarkentumaan.

Vuoden 2018 aikana on saneerattu Kyrkvallan, Kalljärven ja Finnsbackan pumppaamot kokonaan, Jorvaksen siirtoviemäripumppaamoa osittain. Masalan pumppaamon saneeraus on alkamassa. Veikkolan jätevedenpumppaamon korjaus suunnitellaan tänä vuonna ja pumppaamo korjataan vuonna 2019 johtokunnalle 24.1.2018 § 3 ilmoitetun mukaisesti. Saneerausten lisäksi uusia pumppaamoita otetaan käyttöön lähes joka vuosi uusien alueiden rakentamisen myötä.

Beslutsförslag

Föredragande

Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle edellä esitetyn vastauksen antamista jätevedenpumppaamoita koskevaan valtuustoaloitteeseen 2/2018.

Beslut

Johtokunta päätti  päätösehdotuksen mukaisesti.

Beredare

Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Beskrivning

§ 51 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten 14.11.2018
Svar på fullmäktigemotion 2/2018: Utredning om avloppspumpverken i affärsverket Kyrkslätts vattens besittning

Beredning

Anna Arosilta-Gurvits
anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Fullmäktigeledamöterna Mikko Kara, Matti Kaurila och Ulla Seppälä lämnade följande motion som första undertecknare vid kommunfullmäktiges sammanträde 29.1.2018:

”Vi undertecknade fullmäktigeledamöter ber att det till kommunfullmäktige görs en utredning om den nuvarande situationen i avloppspumpverken i affärsverket Kyrkslätts vattens besittning, så som uppgifter om de eventuella spillvattenmängderna per pumpverk fr.o.m. ingången av år 2017 samt en utredning om eventuella iståndsättnings- och saneringsåtgärder för varje pumpverk.” Utöver Mikko Kara, Matti Kaurila och Ulla Seppälä hade 25 ledamöter undertecknat motionen.

Svar på fullmäktigemotionen

Kyrkslätts vatten upprätthåller sammanlagt 98 egna avloppspumpverk samt producerar underhållstjänster för tre vattenandelslags linjepumpverk. Sammanlagt 6 200 kubik avloppsvatten i genomsnitt per dygn, och ca 2,5 miljoner kubik per år, pumpas i nätet för rening.

Överströmning av avloppsvatten

Under år 2017 förekom två situationer med överströmning av avloppsvatten:

 • Näsibackas pumpverk/Sundsberg,​ 8.2.2017,​ sammanlagt 80 m3,​ orsaken var att pumpverket gick sönder och det förekom störning i fjärrövervakningslarmen.
 • Veikkola pumpverk,​ 29-​30.12.2017,​ sammanlagt 160 m3,​ orsaken var en trasig bakslagsventil.
  Om överströmningarna i Veikkola pumpverk rapporterades till affärsverkets direktion 24.1.2018 § 1.

Under år 2018 har det skett fyra överströmningar som orsakats av fel i pumpverken:

 • Ravals pumpverk 10.1.2018, sammanlagt 80 m3, orsaken var att pumpverkets elcentral gått sönder
 • Havsvägens pumpverk/Obbnäs 24.2.2018,​ sammanlagt 5 m3,​ orsaken var ett tekniskt fel i larmen
 • Bäckmynningsvägens pumpverk/Veikkola,​ 13.5.2018,​ sammanlagt 65 m3,​ orsaken var ett fel i ytsensorn och att en flottör hakat upp sig
 • Finnsbacka avloppspumpverk/centrum,​ 20.5.2018,​ sammanlagt 20 m3,​ orsaken var att en ytflottör fastnat i avfall som inte hör hemma i avloppsvattnet.

Dessutom sker det årligen några överströmningar via avloppsbrunnar. Orsaken till dessa är nästan alltid ett jordmaterial, föremål eller annat material som inte hör hemma i avloppet. Vattenförsörjningsverket kan minimera dessa olyckor så gott som enbart genom att informera om saken och genom att besvara observanta kommuninvånares meddelanden 24/7.

Avloppen går sällan sönder, och rör söndras oftast av en grävmaskin eller annan maskin för grävningsarbete i samband med byggnadsarbeten. Ibruktagningen av en effektivare ledningsinformationstjänst år 2016 har påskyndat utredningen av sådana situationer och eventuellt också hindrat att rören går sönder i samband med byggnadsarbeten.
Alla överströmningar av avloppsvatten registreras och rapporteras till miljömyndigheterna och vid behov till hälsoskyddsmyndigheterna.
Service och sanering av pumpverken
Pumpverken är utöver vattentagen vattenförsörjningsverkets centrala serviceobjekt År 2017 tog man ibruk underhållssystemet Ahjo som ett verktyg för underhållet av pumpverken. Man har förankrat systemet väl. I och med ökningen av personalresurser som anvisats både underhållssystemet och upprätthållandet av pumpverken har man kunnat kartlägga pumpverkens nuvarande situation på ett täckande sätt. Prioriteringen av reparationer och saneringar som ska utföras görs på basis av observationer på fältet, felmeddelanden och ökade servicearbeten.
2-3 pumpverk saneras årligen. Saneringarnas omfattning baserar sig på behovet. För en del pumpverk förnyas endast elcentralen, pumparna eller rören. En del saneras helt, inklusive brunnen. Mindre reparationer görs som eget arbete. Vid störningar i pumpverken bör man ofta agera inom några timmar för att förhindra överströmningar. Aktionsberedskapen upprätthålls med beredskapstjänstgöring och utomstående entreprenörer med kort svarstid. Årligen har reserverats ca 100 000 euro för saneringar av pumpverk. Programmeringen av saneringarna på lång sikt utvecklas som bäst. Behovet av saneringsanslag kommer att preciseras tack vare det.
Under år 2018 har pumpverken i Kyrkvalla, Kalljärvi och Finnsbacka sanerats helt och hållet, och Jorvas avloppspumpverk delvis. Saneringen av Masaby pumpverk håller på att inledas. Reparationen av Veikkola avloppspumpverk planeras i år och pumpverket repareras år 2019 i enlighet med vad som meddelats direktionen 24.1.2018 § 3. Utöver saneringarna tas nya pumpverk ibruk nästan varje år i och med byggandet av nya områden.
Förslag
Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att svaret ovan ges på fullmäktigemotionen 2/2018 om avloppspumpverk.
Beslut
Direktionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1

föreslå för kommunfullmäktige att fullmäktige ser svaret som tillräckligt och motionen som slutbehandlad

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

Beslut

Enligt förslaget.

Beredare

 • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fullmäktige anser svaret som tillräckligt och motionen som slutbehandlad.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.


Sökande av ändring

 

Kommunalbesvär

 

Anvisning om kommunalbesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över kommunstyrelsens beslut

Ändring i detta beslut söks genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas också av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Besvärsmyndighet

Ändring i beslutet söks hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Besvärstid

Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för sökande av ändring beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får besvär anföras första vardagen därefter.

 

Grunder för kommunalbesvär

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 

- - beslutet har tillkommit i felaktig ordning,

- - den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller

- - beslutet annars strider mot lag.

 

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna till besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.

 

Besvärsskriftens innehåll

Besvärsskriften ska göras skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I besvärsskriften som ska riktas till besvärsmyndigheten ska anges:

–          det beslut i vilket ändring söks

–          till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

–          de grunder på vilka ändring yrkas.

 

I besvären ska anges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges.

I besvären ska dessutom ingå postadress, telefonnummer och andra behövliga kontaktuppgifter. Ifall besvärsmyndighetens beslut kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären.

 

Till besvärsskriften ska bifogas

- det beslut i original eller som kopia i vilket ändring söks genom besvär

- intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat

- de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt yrkande, om de inte redan tidigare lämnats in till myndigheten.

 

Inlämning av besvärsskriften

Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Domstolarnas hus

Banbyggarvägen 5

00520 HELSINGFORS

 

Telefon: 029 56 42000 (växel), Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069

Telefax: 029 56 42000

E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Tjänstetid: 8.00–16.15

 

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar sändas per post eller med bud. Besvärshandlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de hinner fram senast på den sista dagen av besvärstiden före ämbetstidens slut.

På eget ansvar kan besvärsskriften också sändas per telefax eller e-post inom den utsatta besvärstiden. En handling som ska sändas inom utsatt tid ska före utgången av den utsatta tiden tillställas rättskipningsmyndigheten så att handlingen finns tillgänglig för myndigheten i mottagarapparaten eller datasystemet.

 

Avgift för behandling av besvären

Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tas det hos ändringssökanden ut en behandlingsavgift på 250 euro i förvaltningsdomstolen. Rättegångsavgiften tas emellertid inte ut, om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden.

 

Skadeståndsärenden

Förvaltningsdomstolen prövar inte krav som gäller grund för skadestånd eller skadeståndsbelopp. Den behöriga allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller skadeståndskrav.

 

Arbetsavtalsärenden

Förvaltningsdomstolen tar inte besvär, som gäller beslutets stridighet med arbetsavtalslagen, till prövning. Den allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller tolkning av arbetsavtalslagen.