Kommunfullmäktige, möte 12.11.2018

Protokollet är granskat

§ 99 Fastställande av kommunens inkomstskattesats för år 2019

KIRDno-2017-1275

Tidigare behandling

Beredare

Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi

Beskrivning

Enligt 111 § i kommunallagen (410/2015) ska fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns fatta beslut om kommunens inkomstskattesats, om fastighetsskatteprocenter samt om övriga skatteprocenter.

Enligt 91 § i lagen om beskattningsförfarande ska kommunen meddela skatteförvaltningen inkomstskattesatsens storlek senast den 17 november året före skatteåret. Inkomstskattesatsen anges med en fjärdedels procentenhets noggrannhet.

Beslutsförslag

Föredragande

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen beslutar

1

föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige fastställer kommunens inkomstskattesats år 2019 till 19,50

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut

Enligt förslaget.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige fastställer kommunens inkomstskattesats år 2019 till 19,50.

 

Behandling:

Under behandlingen gav ledamot Pekka M. Sinisalo följande ändringsförslag:

Kommundirektörens budgetförslag för år 2019 uppvisar ett underskott på 1,9 miljoner euro.  Kommunens driftsekonomi utsätts dock för prishöjningstryck på grund av kommunens fastigheters dåliga skick, bl.a. vad gäller lokalerna som är i vård- och omsorgsväsendets och bildningens och småbarnspedagogikens användning. Genom en höjning av skatten skulle vi kunna täcka en del av dessa överskridningar. Till sin kostnadseffekt är en 0,25 % höjning av inkomstskattesatsen ca 2 miljoner euro.

Jag föreslår att kommunens inkomstskattesats för år 2019 är 19.75%.

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ledamot Pekka M. Sinisalo har gett ett ändringsförslag som har fått understöd.

Ändringsförslaget understöddes av Hans Hedberg, Tony Björk, Ulf Kjerin, Rita Holopainen ja Patrik Lundell.

Ändringsförslaget godkändes inte enhälligt så ordföranden föreslog att fullmäktige röstar om ändringsförslaget så att de som understöder kommunstyrelsens utgångsförslag röstar ”ja” och de som understöder Pekka M. Sinisalos ändringsförslag röstar ”nej”.

Kommunfullmäktige godkände omröstningspropositionen.

Vid den elektroniska omröstningen gavs 16 ja-röster och 35 nej-röster.

Pekka M. Sinisalos ändringsförslag fick fler röster.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade fastställa inkomstskattesatsen år 2019 till 19,75.

Röstningsresultat

  • Jaa 16 st 31%

    Raija Vahasalo, Anneli Granström, Ulla Seppälä, Anni-Mari Syväniemi, Kim Åström, Matti Kaurila, Piia Aallonharja, Kati Kettunen, Mikko Kara, Pekka Rehn, Erkki Majanen, Hanna Haikonen, Timo Haapaniemi, Carl-Johan Kajanti, Katarina Helander, Veikko Vanhamäki

  • Ei 35 st 69%

    Johanna Fleming, Jukka Tammi, Ulf Kjerin, Tony Björk, Ari Harinen, Pekka Sinisalo, Hans Hedberg, Irja Bergholm, Fredrik Pelin, Pekka Oksanen, Kim Männikko, Anna Aintila, Maarit Orko, Outi Saloranta-Eriksson, Eja Björkqvist, Miisa Jeremejew, Pirkko Lehtinen, Anna Kylmänen, Antti Kilappa, Markus Myllyniemi, Rita Holopainen, Elina Utriainen, Tero Suominen, Linda Basilier, Patrik Lundell, Noora Piili, Antti Salonen, Marjut Frantsi-Lankia, Saara Huhmarniemi, Sanni Jäppinen, Anders Adlercreutz, Vesa-Pekka Sainio, Reetta Hyvärinen, Jerri Kämpe-Hellenius, Minna Hakapää


Sökande av ändring

 

Kommunalbesvär

 

Anvisning om kommunalbesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över kommunstyrelsens beslut

Ändring i detta beslut söks genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas också av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

 

Besvärsmyndighet

Ändring i beslutet söks hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Besvärstid

Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.

När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då tiden för sökande av ändring beräknas. Om sista dagen av den bestämda tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller midsommaraftonen eller helgfri lördag får besvär anföras första vardagen därefter.

 

Grunder för kommunalbesvär

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 

- - beslutet har tillkommit i felaktig ordning,

- - den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller

- - beslutet annars strider mot lag.

 

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna till besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.

 

Besvärsskriftens innehåll

Besvärsskriften ska göras skriftligt. Också en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I besvärsskriften som ska riktas till besvärsmyndigheten ska anges:

–          det beslut i vilket ändring söks

–          till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

–          de grunder på vilka ändring yrkas.

 

I besvären ska anges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges.

I besvären ska dessutom ingå postadress, telefonnummer och andra behövliga kontaktuppgifter. Ifall besvärsmyndighetens beslut kan ges till kännedom som elektroniskt meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som kontaktuppgift.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären.

 

Till besvärsskriften ska bifogas

- det beslut i original eller som kopia i vilket ändring söks genom besvär

- intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat

- de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt yrkande, om de inte redan tidigare lämnats in till myndigheten.

 

Inlämning av besvärsskriften

Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Domstolarnas hus

Banbyggarvägen 5

00520 HELSINGFORS

 

Telefon: 029 56 42000 (växel), Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069

Telefax: 029 56 42000

E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Tjänstetid: 8.00–16.15

 

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar sändas per post eller med bud. Besvärshandlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de hinner fram senast på den sista dagen av besvärstiden före ämbetstidens slut.

På eget ansvar kan besvärsskriften också sändas per telefax eller e-post inom den utsatta besvärstiden. En handling som ska sändas inom utsatt tid ska före utgången av den utsatta tiden tillställas rättskipningsmyndigheten så att handlingen finns tillgänglig för myndigheten i mottagarapparaten eller datasystemet.

 

Avgift för behandling av besvären

Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tas det hos ändringssökanden ut en behandlingsavgift på 250 euro i förvaltningsdomstolen. Rättegångsavgiften tas emellertid inte ut, om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden.

 

Skadeståndsärenden

Förvaltningsdomstolen prövar inte krav som gäller grund för skadestånd eller skadeståndsbelopp. Den behöriga allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller skadeståndskrav.

 

Arbetsavtalsärenden

Förvaltningsdomstolen tar inte besvär, som gäller beslutets stridighet med arbetsavtalslagen, till prövning. Den allmänna domstolen (tingsrätten) behandlar tvistemål som gäller tolkning av arbetsavtalslagen.